Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa

Direcció superior de l’atenció a la comunitat educativa, el procés d’escolarització i la gestió administrativa dels centres educatius. Impulsar els sistemes d’informació i la gestió documental, i implantar la gestió per processos en la gestió del Consorci.

Funcions

 • Dirigir i supervisar els serveis d’atenció a la comunitat educativa inclòs el procés d’escolarització en coordinació amb els serveis d’atenció educativa i la comissió de garanties.
 • Impulsar els sistemes d’informació i els processos de gestió corporatius, el registre i la gestió dels arxius, la gestió d’ajuts, subvencions o beques; i la gestió administrativa dels centres públics i concertats.
 • Establir la política de transparència i control del compliment de la llei de transparència i dret d’accés a la informació i dels diferents índex de transparència i supervisar la seva gestió.
 • Dirigir i gestionar i avaluar el model d’informació i d’atenció als usuaris així com les actuacions de difusió i informació dels diferents àmbits del Consorci pels diferents mitjans de difusió: presencial, telefònic o telemàtic.
 • Coordinar el funcionament del registre general i de l’arxiu central administratiu, així com la normalització documental i impulsar i gestionar la implantació de mesures d’administració electrònica.
 • Dirigir la tramitació dels diferents tipus de beques, ajuts, subvencions i altres recursos, tant de caràcter estatal, com del Departament d’Educació així com les convocatòries pròpies del Consorci.
 • Dur a terme les anàlisi de fenòmens, estudis i avaluació de projectes i la fonamentació de noves propostes i línies d’actuació.
 • Establir i gestionar el sistema d’indicadors i recollir i gestionar la informació per a la presa de decisions.
 • Gestionar l’expedició de títols i certificats, legalitzacions i el lliurament de credencials d’homologacions.
 • Gestionar els tràmits administratius generalistes del centres públics.
 • Gestionar els tràmits administratius relatius als centres concertats i privats, així com la nòmina delegada i les subvencions.
 • Atendre, registrar i gestionar les sol·licituds de protecció de dades.
 • Gestionar el procés de preinscripció i admissió d’alumnat.
 • Dirigir, coordinar i fer el seguiment de l’atenció de queixes i suggeriments del conjunt del sistema educatiu a Barcelona.
 • Elaborar, impulsar i coordinar el pla d’actuació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
 • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Montse Simón Martín, PDF

 

Òrgans que en depenen directament:

 

SERVEI D'ATENCIÓ I TRÀMITS DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Funcions:

 • Dirigir i coordinar els dispositius d’informació i atenció als usuaris, ja siguin per via presencia, telemàtica o telefònica.
 • Elaborar la proposta de criteris, procediments d’atenció i tràmits per al conjunt dels canals d’atenció, garantint l’assoliment dels nivells de qualitats
 • Gestionar els ajuts, les beques i altres recursos que s’apliquen individualment a l’alumnat, a les famílies o a membres de la comunitat educativa, ja siguin convocats pel propi Consorci o qualsevol altre administració pública
 • Gestionar els títols acadèmics no universitaris, certificats, legalitzacions i homologacions
 • Gestionar la tramitació administrativa corresponent als centres concertats, en relació al pagament de la nòmina delegada, la tramitació administrativa corresponent i les subvencions
 • Gestionar, coordinar i supervisar, d’acord amb l’Àrea del Servei d’Educació i Territori, el procés de preinscripció i admissió de l’alumnat, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest.
 • Gestió administrativa dels processos de gestió de la direcció d’acció eductiva en els processos de producció massius i estandarditzats d’aquesta que ho
 • Gestionar el Registre general d’entrada i sortida de documents
 • Gestió de l’arxiu administratiu de l’Àrea.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Helena Caro

(informació de perfil o trajectòria professional properament dsiponible)

 

ESCOLARITZACIÓ

Funcions:

 • Actuar com a referents dels centres educatius en els processos d’escolarització, gestió acadèmica i administrativa, tant dels centres com de l’alumnat i les famílies.
 • Oferir informació, orientació i assessorament en el procés de preinscripció i matrícula i gestionar-ne el procés en coordinació amb els centes educatius, la Direcció d'Educació i Territori, la Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i la inspecció educativa de Barcelona.
 • Procurar fer efectiva la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques en coordinació amb la comissió d’escolarització i d’acord amb les instruccions i acords del Consell de Direcció del Consorci i la normativa reguladora corresponent.
 • Promoure el coneixement de l’oferta educativa dels centres.
 • Supervisar i donar suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període ordinari, així com el que és produeixi durant el curs escolar (matrícula viva)

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Manel Diaz Blanch, PDF

 

UNITAT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I DISSENY DE PROCESSOS

 • Elaborar el mapa i catàleg de processos i procediments corporatius i dels sistemes d’informació.
 • Construir un model de gestió de la informació (oficina de dades) que permeti integrar les dades dels diferents sistemes del Consorci i d’altres sistemes corporatius vinculats a l’educació a Barcelona per crear un model de gestió rellevant, segur, precís, robust, flexible, homogeni, eficient, eficaç, transparent i traçable que permeti crear coneixement i faciliti l’anàlisi i les capacitats predictives així com la seva difusió. Posar a disposició de l’organització eines que permetin la gestió i anàlisi d’aquesta informació integrada d’acord amb les necessitats i competències de cada direcció o àrea.
 • Dissenyar i donar suport a la implantació dels processos, circuits, procediments i mètodes de treball, d’acord amb el mapa i catàleg de processos i procediments.
 • Elaborar, en coordinació amb RHiO i la direcció, propostes de modernització, racionalització organitzativa i millora de la gestió dels serveis sota la metodologia de la gestió per processos.
 • Impulsar i desplegar actuacions de millora de gestió derivades de la incorporació de l’administració electrònica i la interoperabilitat.
 • Dissenyar el conjunt del sistema d’arxius del Consorci i exercir la seva coordinació i supervisió.
 • Impulsar, dirigir, coordinar i supervisar els procediments de gestió documental i de tractament del fons documental, i elaborar les propostes d’instruccions de funcionament.
 • Impulsar i coordinar la protecció de dades i fer seguiment i control del compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades en coordinació amb els serveis jurídics del Consorci.
 • Dissenyar i impulsar les directrius i procediments en matèria de documents i arxius electrònics.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Jordi Serra Serra, PDF

 

UNITAT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

 • Coordinar el disseny i execució de l’estratègia TIC del Consorci mitjançant el Pla Director de TIC i en coherència amb els serveis TIC corporatius de la Generalitat i de l’Ajuntament.
 • Oferir assessorament i suport TIC a tots els centres educatius, serveis educatius i direccions del consorci per aquells projectes o programes que requereixin una estratègia de sistemes d’informació i telecomunicacions.
 • Impulsar i executar els projectes tecnològics del Consorci.
 • Gestionar la telefonia mòbil del Consorci.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Carmen Cubero Ramon, PDF