Torna

Acords del Consell de Direcció del 21 d'abril de 2020

Operatiu de distribució de les targetes moneder

S’informa de la situació a data 1 d’abril de l’operatiu de distribució de les targetes moneder a la ciutat de Barcelona, on s’han distribuït més de 20.000 targetes moneder a l'alumnat beneficiari de les beques menjador.

La distribució va començar el passat dimarts 24 de març a un total de 31.562 alumnes beneficiaris de les beques menjador en el curs 2019-2020 i s'han distribuït 20.298 targetes, lliurades en els patis dels centres educatius i, excepcionalment, a casa mitjançant serveis de missatgeria i correu certificat.

Gairebé un terç dels beneficiaris de la beca menjador han decidit rebre la targeta un cop tornin les classes presencials per no haver de desplaçar-se, i obtenir també el mateix import de l'ajut equivalent a tots els dies que duri l'aturada de les classes. La resta de targetes que no s'han repartit, concretament 11.264, corresponen la gran majoria a aquestes famílie, a més d'algunes amb les que no s'ha pogut contactar.

Tot el procés de distribució en les escoles i instituts s'ha dut a terme gràcies a la implicació de 605 voluntaris públics dels centres i serveis educatius del Consorci d'Educació i de l’àmbit municipal.

Més informació: enllaç al document, PDF

Suspensió de contractes subscrits pel Consorci d’Educació

S’aproven les resolucions relatives a la suspensió de diversos contractes subscrits pel Consorci d’Educació de Barcelona i al rescabalament dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el període de suspensió motivat pel tancament dels centres educatius. L’aprovació està condicionada a la signatura i publicació de les resolucions del Departament d’Educació.

 1. Resolució relativa a la suspensió de diversos contractes subscrits pel Consorci d’Educació i al rescabalament dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el període de suspensió motivat pel tancament dels centres educatius mitjançant la resolució SLT/719/2020, de 12 de març. Aquesta resolució estableix els contractes suspesos, ja siguin total o parcialment, el període de suspensió, des del dia 14 de març fins a la data en que s’aixequi la suspensió, el sistema de pagament en concepte de bestreta i el criteri de indemnització en concepte de danys i perjudicis d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del Reial Decret-Llei 8/2020, per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes suspesos, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball.
 2. Resolució per garantir la continuïtat en el pagament dels contractes de transport escolar gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona declarats suspesos per l’article 1.1 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març. Aquesta resolució disposa la continuïtat en el pagament dels contractes de transport escolar en concepte de bestreta a compte dels danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del Reial Decret-Llei 8/2020, per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als serveis que es presten en virtut d’aquests contractes, i o afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball. S’estableix en concepte de bestreta un 75% de la facturació mensual prevista en el desenvolupament ordinari del servei des de la data de suspensió dels contractes (14 de març de 2020) i fins a la finalització del període de suspensió que es produirà la regularització corresponent. En cas que l’empresa sol·liciti l’aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació ho haurà de comunicar a l’òrgan contractant que procedirà a la suspensió del pagament a compte previst.
 3. Resolució per la qual es declara la impossibilitat de la prestació del servei dels contractes de menjador escolar dels centres educatius públics gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona i es regula el procediment de compensació dels danys i perjudicis provocats per la declaració de l’estat d’alarma. Aquesta resolució reconeix la impossibilitat de la prestació del servei de menjador escolar dels centres educatius de titularitat pública de Barcelona i determina que els òrgans de contractació hauran de declarar la suspensió dels contractes amb efectes 14 de març de 2020 i fins que la prestació es pugui reprendre. També declara que el Consorci d’Educació, com a administració responsable de la reglamentació i gestió del servei de menjador dels centres de titularitat pública, assumirà les compensacions econòmiques per restablir l’equilibri econòmic dels contractes d’aquest servei en els termes que estableix l’article 1.6 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, tant dels contractes realitzats directament per les direccions dels centres, com per les realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA o AFA). En relació a les AMPA o AFA que gestionen el servei de menjador suspès, el Consorci obrirà una convocatòria extraordinària de subvencions per compensar les despeses suportades per aquestes per restablir l’equilibri econòmic dels contractes.

Més informació: enllaç amb el document (resolucions), PDF

Situació de les obres previstes per al 2020 i el seu impacte per a l’inici de curs 2020-2021

S’informa sobre la situació de les obres previstes per al 2020; les obres suspeses, l’impacte per l’inici de curs 2020-2021.

Pendents de les decisions que poden afectar l’aixecament de la suspensió de les obres que han quedat suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, poden haver-hi centres que puguin quedar inhabilitats per poder a realitzar-hi activitats durant l’estiu, ja que s’hi hauran d’intensificar les actuacions previstes durant aquest període.

A l’espera de properes decisions, els centres afectats podrien ser:

Actuacions per necessitats d’escolarització

 • Escola 9 Graons (L'Eixample)
 • Escola Gaia (L'Eixample)
 • Institut Escola L’Eixample (L’Eixample)
 • Escola Xirinacs (L'Eixample)
 • Escola Tabor (L'Eixample)
 • Escola Teixidores de Gràcia (Gràcia)
 • Institut Escola Coves d’en Cimany (Horta-Guinardó)
 • Institut Tecnològic de Barcelona (Nou Barris)
 • Escola Auditori (Sant Martí)

Actuacions RAM

Urgències

Escola La Muntanyeta (reparació mur tanca), Escola Ramon Casas (reparació mur tanca), Escola Pau Casals H (substitució tanca), Escola Mare de Deu de Montserrat  (rehabilitació coberta) Escola Catalònia (millora tanca) i Escola Provençals (substitutció tanca).

Patis i tanques

Escola Pere Vila, Escola Bosc de Montjuïc i Escola Pau Romeva

Programa Refugis climàtics

Escola Cervantes, Escola Els Llorers, Escola Ramon Casas, Escola Itaca, Escola Poeta Foix, Escola Rius i Taulet, Escola Font d’en Fargas, I-E Antaviana, Escola Can Fabra, Escola Poblenou i Escola Vila Olímpica.

Millores diverses

Institut Salvat Papasseit

Grans actuacions

Escola Poble-sec

Ampliació del centre

Sants Montjuïc

Institut Rubio i Tudurí

Reforma edifici

Sant Andreu

Institut Escola Antaviana

Ampliació del centre

Nou Barris

L’aturada de les obres actualment pot tenir una afectació important en obres de gran impacte com les de nova construcció de l’Escola Anglesola, l’Escola La Maquinista i la segona provisional de l’Escola Entença. S’està estudiant la situació en cada cas, que també dependrà del moment en què es puguin tornar a iniciar les obres. Quan es puguin anar concretant es compartirà amb les comunitats educatives.

Pla d’acció: Centres educatius en línia” impulsat pel Departament i el seu desenvolupament a la ciutat 

S’informa sobre el “Pla d’acció: Centres educatius en línia” impulsat pel Departament d’Educació i el seu desenvolupament a la ciutat.

Els objectius del pla són dotar als centres educatius dels recursos necessaris per poder plantejar una educació digital de qualitat i per a tot l’alumnat així com de canals de comunicació online, així com fer arribar l’educació online a les llars de l’alumnat que ho requereixin a proposta dels centres i dels seus tutors (en estudi).

Més informació: enllaç al document, PDF

Resolucions, instruccions i indicacions en diverses matèries d’interès

S’informa sobre les diferents resolucions, instruccions i indicacions dictades pel Departament d’Educació en diverses matèries d’interès davant la declaració de l’estat d’alarma.

Projecte europeu Erasmus+ KA2 Centre orientador/Guiding schools

S’aprova donar suport al projecte europeu Erasmus+ KA2 Centre orientador/Guiding schools, liderat per DEP Institut i Educaweb anomenat ”Escoles orientadores” (Guiding Schools) que respon a les prioritats horitzontals del programa Erasmus+ sobre la inclusió social i el recolzament als professionals de l’educació.

El projecte vol reforçar els perfils de la professió docent i a fer front, des de les primeres etapes educatives, a l’abandonament escolar prematur i a promoure la inclusió social. Hi participen el DEP Institut (Barcelona, Catalunya), Ison Psychometrica (Atenes, Grècia), Centro Studi Pluriversum (Siena, Itàlia) i Mediaera (Roma, Itàlia).

Col·laboracions dels instituts d’FP en la crisi per l’epidèmia de coronavirus

S’informa de les col·laboracions dels instituts d’FP en la crisi per l’epidèmia de coronavirus:

 • Tot el material que tenien en estoc (mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, ulleres de seguretat..) per a hospitals, associacions de refugiats, centres sociosanitaris i especialment en el desplegament del dispositiu de repartiment de targetes moneder als patis escolars (més de 200 professors i professores han fet de voluntaris).
 • S’han elaborat peces per a centres hospitalaris i cossos de seguretat (peces per a subjectar acetats de protecció als diferents uniformes, viseres, ulleres de protecció i colze per a respiradors).
 • S’ha fet una crida a graduats o estudiants d’FP per a ser contractats en institucions sociosanitàries i a professorat per col·laborar voluntàriament.