Torna

Acords del Consell de Direcció del 10 de novembre de 2020

Ensenyaments postobligatoris: dades d’inici del curs 2020-2021 i de tancament del curs 2019-2020

Es presenten les dades de l’inici del curs 2020-2021 dels ensenyaments postobligatoris a la ciutat, destacant l’evolució de la matrícula per tipologia d’ensenyaments i titularitat respecte al curs anterior, el grau de fidelització dels estudis,  l’impacte del Pla d’acompanyament a l’alumnat de 4rt d’ESO cap als ensenyaments postobligatoris i l’anàlisi de l’evolució de les cohorts, on s’observa la millora progressiva en el percentatge d’alumnat que fan el curs que els correspon per edat.

Més informació: document, PDF

Línies de treball per a l'oferta inicial dels ensenyaments obligatoris per al curs 2021-2022

S’han donat a conèixer les dades del padró municipal, per districtes i per zones, que apunten una significativa reducció del nombre d’infants de P3 a la ciutat respecte la previsió del curs passat. S’han presentat i aprovat les línies de treball específiques que es proposen en l’oferta del curs 2021-2022 a partir d’aquestes dades a cada districte, i que caldrà consensuar amb la comunitat educativa de cada territori.

Més informació: document, pdf

Proposta d'actuació del Pla de Barris

Es comparteixen algunes de les actuacions que s’estan treballant amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla de Barris per al període 2021-2024 i que properament es posaran a consideració dels districtes. Bàsicament es tracta d’inversió en equipaments educatius per la transformació de la oferta, ja sigui per fusió de centres o creació de nous instituts escola.

Pla de Xoc contra la Segregació i per la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2020-2021

Es presenten les dades d’evolució del Pla de Xoc contra la Segregació i per la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2020-2021 en quan a la detecció del l’alumnat en situació de vulnerabilitat i de la seva distribució en els centres públics i concertats.

També es presenta la resolució de reconeixement de l’alumnat NESE per raons socioeconòmiques i socioculturals desafavorides del curs 2020-2021.

Més informació: document, pdf

Pla de millora d’oportunitats educatives

S’informa de les dotacions a Barcelona del Pla de millora d’oportunitats educatives pels diferents àmbits.

Més informació: document, PDF