Junta de Direccions d'Ensenyaments Postobligatoris

Primera sessió de la Junta de Direccions d'Ensenyaments Postobligatoris

La Junta de Direccions d'Ensenyaments Postobligatoris vol reforçar els espais de governança col·lectiva i estimular un lideratge pedagògic on tothom és cridat a aportar-hi i a construir.

Participar de la visió global de l’educació postobligatòria a la ciutat ofereix l'oportunitat d'implicar-se en el compromís compartit d'universalitzar els ensenyaments postobligatoris i el disseny d'una oferta adequada a cada moment vital i àmbit d'interès.

Què són i com funcionen?

Les juntes de direccions de Barcelona es regulen pel reglament aprovat el 12 de novembre de 2019, que estableix el sistema d’elecció, funcionament i acompanyament d’aquest espai de participació i debat. Aquest reglament concep les juntes com un espai estratègic de governança col·lectiva des d’on treballar per un lideratge compartit en l’impuls de l’educació pública i la transformació educativa de la ciutat.

Les juntes de direccions expressen, per tant, el compromís envers la comunitat educativa d’escoltar, compartir i recollir idees, visions, reptes, experiències, així com la complicitat dels professionals del conjunt de la xarxa de centres.

Com i qui hi pot participar?

Sistema de governança

El sistema s’organitza en diferents nivells per permetre a les direccions dels centres públics participar en la governança educativa de la ciutat. La junta i els plenaris de direccions són, per tant, els espais de debat, informació i construcció col·lectiva de les direccions dels centres educatius públics de Barcelona:

  1. La Junta de Direccions d’Ensenyaments Postobligatoris, que està integrada pels membres escollits per les direccions de centres que imparteixen cada una dels diversos ensenyaments postobligatoris: batxillerat, formació professional, formació de persones adultes, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i escoles oficials d’idiomes.
  2. El Plenari de Direccions, format per totes les direccions dels centres educatius públics de la ciutat, que pot reunir-se per nivells educatius o territoris.

Qui en forma part?

A més de l’equip de Gerència i les persones que ocupen els llocs de direcció dels serveis de suport als centres del Consorci, així com la inspecció en cap de Barcelona, els membres que componen les juntes són els següents:

Com s’hi participa?

Les juntes són un espai de treball, de deliberació i de construcció col·lectiva. Això comporta un compromís i una dedicació per part dels seus membres.

  • El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
  • Es renova el 50 % de la junta cada 2 anys.
  • Es fa com a mínim de 1 reunió trimestral.
  • S’organitzen comissions de treball ad hoc per aprofundir en algunes temàtiques.
  • Es convoquen altres reunions plenàries i/o de comissions de treball de forma extraordinària.
  • Es compta amb acompanyament, suport i dinamització a les reunions i els processos de treball.

Com s'escullen els membres?

Els membres de les juntes s’escullen per elecció directa entre les direccions dels centres educatius públics de Barcelona.

El sistema de vot permet a cada direcció emetre dos vots diferents per a cada membre o plaça a escollir entre el conjunt de direccions del seu nivell educatiu.

Per què és el vot doble?

El fet que cada direcció pugui emetre dos vots (vot doble) per cada plaça o membre a escollir ha de permetre disposar d’una llista de membres suplents en cas de futures baixes dels membres escollits (per causa de jubilació, trasllat, canvis o relleus en els equips directius de centre, altres circumstàncies justificades...).

Eleccions i renovació de membres

Es preveu que cada dos anys hi hagi una convocatòria d’eleccions per a la renovació de la meitat dels membres de la Junta. Des de les darreres eleccions de 2019, s’ha prorrogat aquest termini com a conseqüència de la situació de pandèmia.

Amb les eleccions del novembre del 2022 es renoven el 50% dels membres i el 50% restant se sotmetrà a renovació el 2024 (de manera excepcional, doncs, alguns membres ocuparan el càrrec fins a 6 anys).

Aquest sistema de renovació del 50% dels membres comporta que no totes les direccions participin cada 2 anys, particularment els nivells que només tenen 1 representant.

Les direccions que no renovin la seva representació a la junta, ho faran en les eleccions següents. Per tant, les direccions que es mantenen en la plaça no estaran en el cens d’elegibles.

Junta de direccions d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2022-2023

Ensenyament Nom Direcció
Batxillerat

Xavier Murillo Hernández

Institut Nou Barris

Aleix Clos Mari

Institut Moisès Broggi

Encarnación Medina

Institut Vall d'Hebron

Cicles formatius

Jose Luis Duran Moyano

Institut Escola Del Treball

Ma Lourdes González Campos

Institut Mare de Déu de la Mercè

Laura Muñoz Guillen

Institut Poblenou

Montse Blanes Campillo

Institut Bonanova

CFA

Florencio Mena Escamilla

CFA Maria Rubies

Francisco Javier Iñiguez Porras

CFA El Clot

EOI

Joana Àlvarez

EOI Drassanes

Ensenyaments artístics

Xavier Aguado

La Industrial

Ensenyaments esportius

Carles López

Institut de l'Esport