Equips de llengua i cohesió social (LIC)

Els equips d'assessors i assessores de llengua i cohesió social (LIC) tenen per objectiu donar suport al professorat a adaptar-se a la nova realitat i facilitar-li recursos perquè pugui atendre l'alumnat de manera integradora, inclusiva i personalitzada d'acord amb les seves necessitats emocionals, lingüístiques, socials i culturals.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat, l'alumnat i les seves famílies i altres agents de la comunitat educativa.

Finalitat

Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

Objectius

  • Assessorar al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat de cultures minoritàries.
  • Donar suport al professorat i equips docents en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat.
  • Col·laborar amb altres agents socials i educatius de l’entorn municipal o territorial per tal d’oferir una atenció integrada i comunitària.
  • Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.