Equips de llengua i cohesió social (LIC)

Els equips d'assessors i assessores de llengua i cohesió social (LIC) tenen per objectiu donar suport al professorat a adaptar-se a la nova realitat i facilitar-li recursos perquè pugui atendre l'alumnat de manera integradora, inclusiva i personalitzada d'acord amb les seves necessitats emocionals, lingüístiques, socials i culturals.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat, l'alumnat i les seves famílies i altres agents de la comunitat educativa.

Finalitat

Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

Objectius

  • Assessorar, formar i donar suport al professorat en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua al llarg de les diferents etapes de manera integrada amb els continguts curriculars, utilitzant metodologies inclusives i coeducatives per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Col·laborar en la formació permanent del professorat sobre metodologies i recursos, i l’aportació de criteris d’avaluació en els àmbits de la competència lingüística de l’alumnat.

  • Assessorar als centres educatius en la gestió dels usos lingüístics per tal que aquests s’ajustin als objectius pedagògics fixats i a la normativa vigent.

  • Col·laborar i assessorar en l’elaboració i actualització del Projecte lingüístic de centre, del Pla d’acollida i del Projecte de convivència.

  • Assessorar, formar i donar suport al professorat en l’organització, orientació metodològica i emocional en l’acollida de l’alumnat nouvingut al centre, a l’aula ordinària i a l’aula d’acollida, i en l’elaboració dels Plans Individuals d’aquest alumnat, així com en el suport lingüístic i social a l’alumnat d’origen estranger.

  • Assessorar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural i en el respecte a la diversitat de creences als centres educatius.