Torna

Descripció del protocol per a l'atenció i acompanyament de l'alumnat transgènere

Comunicació

Aquest protocol s’activarà en el moment que la Direcció rebi una comunicació que al centre hi ha escolaritzat un alumne o una alumna transgènere procedent d’alguna o algunes d’aquestes fonts:

  1. Des de la mare/pare/tutor o tutora legal, o l’alumne/a en cas que sigui major d’edat
  2. Des de l’equip docent
  3. Del mateix alumne/a, en cas que sigui menor d’edat


1. Des de la mare/pare/tutor o tutora legal, o l’alumne/a en cas que sigui major d’edat

Quan el pare, mare o el tutor o tutora legal, o el mateix alumne o alumna si és major d'edat, comunica una identitat de gènere sentida diferent al gènere  assignat en néixer i la petició que sigui tractat i anomenat d'acord amb el nom del gènere amb què s'identifica, el director o directora del centre educatiu, d'acord amb la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, ha de facilitar que el centre educatiu constitueixi un entorn amable i segur perquè l'alumne o alumna pugui viure de manera natural la seva identitat de gènere i expressió de gènere.

A fi de garantir l'interès superior de l'alumne o alumna, d'acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i  l'adolescència, el director o directora del centre educatiu ha de demanar a les famílies que aportin una comunicació signada (annex 1) per les persones que exerceixen la pàtria potestat de l'infant o adolescent, en què s'informa que l'alumne o alumna sent una identitat de gènere diferent al sexe assignat en néixer, es comunica que sigui tractat i anomenat d’acord amb el seu nom sentit i conseqüentment s’activi el Protocol.

En cas que l’alumne o alumna sigui major d’edat, i no tingui actualitzat el seu nom d’acord amb el seu gènere sentit en el Registre Civil, haurà d’aportar al director o directora del centre educatiu una comunicació signada (annex 2) sol·licitant que sigui tractat i anomenat d’acord amb el seu nom sentit i conseqüentment s’activi el Protocol.

2. Des de l’equip docent

Quan des de l’equip docent, el tutor o tutora de l’alumne o alumna, o altres professionals del centre detecten de manera reiterada i persistent en el temps la
presència de conductes que manifesten una possible identitat de gènere no coincident amb el gènere assignat en néixer, es comunicarà a la direcció del centre per tal d’iniciar el protocol. 

3. Del mateix alumne/a, en cas que sigui menor d’edat

Quan sigui el mateix alumne o alumna menor d’edat qui comuniqui a l’equip docent o a la direcció del centre que té una identitat de gènere no coincident  amb el sexe assignat en néixer, es duran a terme les mesures corresponents per iniciar el protocol i recollida d’informació, sempre garantint l’interès superior del menor.

Propsota d'actuacions

Un cop rebuda per qualsevol dels canals habilitats la sol·licitud de canvi de nom de l’alumne o alumna així com la comunicació d’inici de les actuacions del Protocol d’atenció i  companyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius es duran a terme les següents actuacions a fi d’elaborar les mesures més adequades per garantir una atenció i acompanyament òptim per a l’alumne o alumna transgènere.

En funció de l’origen de la petició, distingim 4 procediments d’actuació:

1. Quan la demanda la fa la família

La direcció del centre s’entrevistarà amb l’equip docent que acompanya l’alumne/a i amb la família a fi d’analitzar la situació i valorar i identificar les mesures d’atenció i d’acompanyament a dur a terme.

Amb la finalitat que el centre dugui a terme un acció coherent i coordinada amb la família i dissenyi actuacions adequades a la singularitat i necessitats de l’alumne o alumna, la família podrà aportar un informe dels professionals que acompanyen l’alumne o alumna en el procés de transició (orientadors, unitat de salut...)

La direcció del centre, en funció de les necessitats detectades, un cop escoltada la família, i si escau, amb l’assessorament dels professionals de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i dels equips d’orientació de centre, ha de proposar les actuacions que cal fer en l’àmbit escolar.

2. Quan la demanda la fa l’equip docent o altres professionals del centre

Quan des de l’equip docent, el tutor o tutora de l’alumne o alumna, o altres professionals del centre detecten de manera reiterada i persistent en el temps la presència de conductes  que manifesten una possible identitat de gènere no coincident amb el gènere assignat en néixer, es comunica a la direcció del centre.

La direcció del centre, un cop realitzada la compilació d’informació per part de l’equip docent i/o dels professionals de l’EAP o del personal orientador del centre, farà una reunió amb la família a fi d’intercanviar informació i valorar la situació.

En el cas que la família o representants legals dels menors d’edat estiguin d’acord a iniciar tant les actuacions i mesures per posar en marxa el canvi de nom amb el qual s’anomena  ’alumne o alumna com les mesures recollides en el protocol, hauran de trametre a la direcció el model de comunicació (annex 1).

La direcció del centre, en funció de les necessitats detectades, un cop escoltada la família, l’equip docent i, si escau, amb l’assessorament dels professionals de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i dels equips d’orientació de centre, ha de proposar les actuacions que cal fer en l’àmbit escolar.

3. Quan la demanda la fa l’alumne/a menor d’edat

Quan sigui el mateix alumne o alumna menor d’edat qui comuniqui a l’equip docent o a la direcció del centre que té una identitat de gènere no coincident amb el sexe assignat en néixer, es duran a terme les mesures corresponents per iniciar el protocol.

La direcció del centre, un cop realitzada la compilació d’informació per part de l’equip docent i/o dels professionals de l’EAP o del personal orientador del centre, farà una reunió amb la família a fi d’intercanviar informació i valorar la situació.

En el cas que la família o representants legals dels menors d’edat estiguin d’acord a iniciar tant les actuacions i mesures per posar en marxa el canvi de nom amb què s’anomena l’alumne o alumna com les mesures recollides en el protocol, hauran de trametre a la direcció el model de comunicació (annex 1)

La direcció del centre, en funció de les necessitats detectades, un cop escoltada la família, l’equip docent i, si escau, amb l’assessorament dels professionals de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i dels equips d’orientació de centre, ha de proposar les actuacions que cal fer en l’àmbit escolar.

4. Quan la demanda la fa l’alumne/a major d’edat

Un cop rebuda la comunicació signada (annex 2) per part de l’alumne o alumna major d’edat, la direcció del centre farà entrevistes amb l’equip docent que acompanya l’alumne o alumna a fi d’exposar la situació i valorar i identificacar de les mesures tant educatives com organitzatives que calen per desenvolupar una actuació individualitzada i òptima per al  lliure desenvolupament del jove en el centre educatiu.

La direcció del centre, en funció de les necessitats detectades, un cop escoltat l’alumne o alumna, l’equip docent i si escau els equips d’orientació de centre, proposarà les actuacions  que cal fer en l’àmbit escolar.