Formació professional de grau bàsic. Preinscripció 2021-2022

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle de formació professional de grau bàsic encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.

Calendari

Preinscripció
13/05

Oferta inicial de places escolars: 13 de maig de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs

 

des del 17/05 fins al 26/05

Presentació de sol·licituds: Del 17 al 26 de maig de 20211
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

 

01/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

des del 02/06 fins al 08/06

Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 

03/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a cada centre.

 

10/06

Llista ordenada un cop resoltes les reclamacions: 10 de juny de 2021
Un cop resoltes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 

15/06

Llista d'alumnes admesosi llista d'espera: 15 de juny de 2021
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre.

 

Formalitzar la matrícula
des del 16/06 fins al 22/06

Matriculació: del 16 al 22 de juny de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

Consulta de centres i de codis dels cicles

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres educatius, els cicles i els torns a què es vol accedir.

A la guia de centres de la ciutat de Barcelona hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun.

 

Criteris d'assignació de plaça

Criteris generals

Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a: Quan el domicili habitual de la família es troba dins dels mateixos serveis territorials que el centre sol·licitat per cursar el cicle formatiu de grau bàsic: 30 punts.

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o tutora es troba dins dels mateixos serveis territorials que el centre sol·licitat per cursar el cicle formatiu de grau bàsic: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: Quan l'alumne/a o el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts.
 

Criteri de prioritat complementari

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental15 punts.
 

Assignacions

Les sol·licituds s'ordenen de manera decreixent seguint, en primer lloc, la suma de puntuació de criteris generals i, en segon lloc, la puntuació del criteri complementari. Quan es produeixi una situació d'empat, aquesta es resol amb el procediment de desempat que es duu a terme a cada centre.