Formació professional de grau bàsic. Preinscripció 2023-2024

Com a novetat, enguany la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de grau bàsic que es cursin a centres de la ciutat de Barcelona s’ha de presentar telemàticament. No es pot presentar als centres educatius.

Calendari

Preinscripció
12/05

Oferta inicial de places escolars: 12 de maig de 2023
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs

Oferta incial de places, pdf

des del 16/05 fins al 25/05

Presentació de sol·licituds: Del 16 al 25 de maig de 2023, ambdós inclosos (telemàticament per a les sol·licituds en centres de la ciutat de Barcelona).

El centre demanat en primera opció es podrà posar en contacte amb la família per fer una entrevista amb l’alumnat. Aquesta entrevista no suposa que l’alumne hagi estat admès al centre. Les assignacions no es donen a conèixer fins al dia 14 de juny.

Formulari de preinscripció

des del 26/05 fins al 07/06

Sol·licituds fora de termini: del 26 de maig fins al 7 de juny, ambdós inclosos. Les famílies encara poden fer la sol·licituds de preinscripció, tot i que s’hi ha de fer constar que s’han fet fora de termini.

IMPORTANT: Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat en l’assignació de places respecte de les que es presenten fora de termini.

 

31/05

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023.

 

des del 01/06 fins al 07/06

Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: de l’1 al 7 de juny de 2023

02/06

Sorteig del número de desempat: 2 de juny de 2023

En cas d’empat en les puntuacions de les sol·licituds, el sorteig es durà a terme a la seu del Consorci d’Educació a les 11 hores (plaça d’Urquinaona, 6, 2a pl.).

09/06

Publicació de les llistes ordenades de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2023

13/06

Publicació de l’oferta final: 13 de juny de 2023

14/06

Publicació de les llistes d’alumnat admès: 14 de juny de 2023.

Formalitzar la matrícula
des del 15/06 fins al 21/06

Període de matrícula: del 15 al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos.
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

A qui s'adreça?

 • A les famílies que vulguin escolaritzar el seu fill o filla en un cicle formatiu de grau bàsic en un centre de la ciutat de Barcelona i que reuneixin els requisits establerts en la normativa.
 • La sol·licitud de preinscripció ha d’estar avalada per l’informe del consell orientador en què es recull la proposta de l’equip docent que s’especifica la conveniència de fer un cicle de grau bàsic.

ATENCIÓ: el formulari de sol·licitud de preinscripció no  l’han d’omplir les famílies que vulguin formalitzar una preinscripció en un cicle de grau bàsic de fora de la ciutat de Barcelona, les quals s’han d’adreçar al centre d’aquella localitat.

Criteris d'assignació de plaça

Els criteris prioritaris i complementaris que es poden al·legar a la sol·licitud de preinscripció són aquests:

Criteris prioritaris:

 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o bé proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet:
  • Quan el domicili habitual de l’alumne/a és dins els mateixos serveis territorials (en aquest cas, la ciutat de Barcelona) que el centre sol·licitat per cursar el cicle formatiu de grau bàsic: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de treball del pare, mare o tutor/a és dins dels mateixos serveis territorials que el centre sol·licitat: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat que es donin més d’un dels supòsits previstos.

 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare, mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris:

 • El pare, mare o tutor/a legal acredita una discapacitat d’un grau igual o superior al 33 %: 15 punts.
 • El pare, mare o tutor/a legal treballa al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 • L’alumne/a forma part d’una família nombrosa: 10 punts.
 • L’alumne/a forma part d’una família monoparental: 10 punts.
 • L’alumne/a ha nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • L’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • S’acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Documentació acreditativa

1. Si es presenta la sol·licitud de preinscripció amb el formulari amb identificació digital (formulari electrònic), s’informa del número IDALU de l’alumne/a (consulta de l’identificador de l’alumne/a) i la persona sol·licitant no s’oposa que el Consorci d’Educació de Barcelona consulti les seves dades a altres administracions o organismes per comprovar que es compleixen les condicions requerides. En aquest cas, la documentació requerida és la següent:

 • No cal adjuntar cap documentació identificativa (exceptuant les famílies que s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea).
 • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials, si l’alumne/a està en situació d’acolliment en família o institució.
 • Document del consell orientador en què es recull la proposta de l’equip docent.
 • Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris que s’al·leguin al formulari de sol·licitud i que no es puguin comprovar mitjançant consulta entre administracions, com per exemple:

  • Contracte laboral o certificat emès per l’empresa o bé, en el cas de treballadors autònoms, la declaració censal 036 o 037, si es considera el domicili del lloc de treball lloc de treball del pare, mare o tutor/a com a criteri de proximitat.
  • Acreditació que la família és beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Acreditació que el pare, mare o tutor/a treballa al centre educatiu demanat a la sol·licitud.
  • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família, en cas de naixement de l’alumne/a en part múltiple.
  • Documentació acreditativa per qualsevol dels mitjans establerts de tenir la condició de víctima de violència de gènere o, si s’al·lega la condició de víctima de terrorisme, el certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

(La resta de criteris al·legats es poden obtenir mitjançant consulta entre administracions)

 

2. En cas d’oposició a la consulta de les dades a altres administracions o organismes o si la sol·licitud de preinscripció es presenta amb el formulari sense identificació digital (formulari amb suport informàtic), la documentació requerida és la següent:

 • DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. En el cas que sigui estranger/a comunitari, el document d’identitat del país membre de la Unió Europea.
 • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat i el llibre de família del país d’origen.

 • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials, si l’alumne/a està en situació d’acolliment en família o institució.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal). En el cas que la persona sol·licitant sigui estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o bé el passaport. Si és estrangera comunitària, el document d’identitat del país membre de la Unió Europea.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del document d’identitat aportat, s’ha d’acreditar amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 • Document del consell orientador en què es recull la proposta de l’equip docent.
 • Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris que s’al·leguen al formulari de sol·licitud:
  • Contracte laboral o certificat emès per l’emprea o bé, en el cas de treballadors autònoms, la declaració censal 036 o 037, si es considera el domicili del lloc de treball del pare, mare o tutor/a com a criteri de proximitat.
  • Acreditació que la família és beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Targeta acreditativa vigent de la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne/a, germà/ana, pare, mare o tutor/a.
  • Acreditació que el pare, mare o tutor/a treballa al centre educatiu demanat a la sol·licitud.
  • Títol vigent de família nombrosa.
  • Títol vigent de família monoparental.
  • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família, en cas de naixement de l’alumne/a en part múltiple.
  • Documentació acreditativa, per qualsevol dels mitjans establerts, de tenir la condició de víctima de violència de gènere o, si s’al·lega la condició de víctima de terrorisme, el certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Com es fa la preinscripció

Per accedir al formulari i presentar la sol·licitud de preinscripció, s’ha de fer clic en aquest enllaç:

Formulari de preinscripció (actiu des del 16 fins al 25 de maig, ambdós inclosos).

La sol·licitud de preinscripció es pot omplir de dues maneres:

 1. En línia a través d’un formulari amb identificació digital. En aquest cas, cal disposar d’un certificat electrònic vàlid, com per exemple idCAT Mòbil, DNIe, Cl@ve o T-CAT.
 2. En línia a través d’un formulari sense identificació digital. En aquest cas, es pot omplir el formulari sense necessitat de cap identificació, però cal adjuntar més documentació, annexa a la sol·licitud.

Reclamació

Una vegada publicada la llista amb la puntuació provisional, les famílies que no estiguin d’acord amb la baremació rebuda poden presentar una reclamació.

Les famílies poden annexar documents seguint els passos del tutorial: Aportar documents a l’Àrea privada de serveis i tràmits gencat.