Formació de persones adultes. Preinscripció 2023-2024

Fes el pas. Tu saps el que vols. Tu també pots aconseguir-ho. Centres de Formació de persones Adultes. Formació activa, gratuïta i especialitzada

Calendari

Preinscripció
24/05

Publicació de l'oferta d'ensenyaments:  24 de maig de 2023

15/06

Publicació de l'oferta de places: 15 de juny de 2023

des del 20/06 fins al 28/06

Termini per presentar les sol·licituds: del 20 al 28 de juny de 2023

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

04/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juliol de 2023 a partir de les 14 hores

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. La publicació de la llista tindrà lloc a partir de les 14.00 hores 

05/07

Sorteig del número de desempat: 5 de juliol del 2023 a les 11h

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

des del 04/07 fins al 07/07

Termini per presentar una reclamació: del 4 al 7 de juliol de 2023

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.

13/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juliol de 2023 a les 14 h

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent. La publicació de la llista tindrà lloc a partir de les 15 hores.

14/07

Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 14 de juliol de 2023

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Matrícula
des del 04/09 fins al 08/09

Matrícula dels alumnes admesos: del 4 al 8 de setembre de 2023

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds. En aquells ensenyaments que hi hagi places vacants també es podrà matricular l’alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 2 de setembre de 2021.

12/09

Matrícula de los alumnat de la llista d'espera i nou alumnat: a partir del 12 de setembre de 2023

Període de matriculació dels alumnes en llista d'espera.

Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds. En aquells ensenyaments que hi hagi places vacants també es podrà matricular l’alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 2 de setembre de 2021.

Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

Informació i requisits

Les persones que volen accedir a un centre o una aula de formació d'adults han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Per preinscriure's al curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjàcal tenir, com a mínim, 17 anys l'any d'inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.

Requisits d'accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • ser esportista d'alt rendiment.

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona poden autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'Educació.

Més informació sobre els ensenyaments d'adults, PDF

Documentació i criteris de prioritat

Documentació necessària

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació que identifica la persona sol·licitant següent:

 • En tots els casos, original i còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat:

 • L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor/a legal del menor. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o la documentació alternativa del país d'origen que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons les circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant, també cal presentar:

 • Persones amb contracte laboral: el document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).
 • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: la documentació acreditativa corresponent.
 • Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
 • Persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): el certificat en què consti que l'han cursat.

 
Criteris de prioritat

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s’apliquen els criteris específics de prioritat següents:

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

 • Qui viu o treballa al mateix municipi on es troba situat el centre o l'aula.
 • Qui viu o treballa en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
 • Qui ha cursat i superat un programa de formació i inserció.

La prioritat obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.


 

Consulta els resultats

En els dies indicats en el calendari, cada centre o aula publica:

La llista de sol·licituds anonimitzada amb la puntuació provisional. Cal comprovar que les dades són correctes i, si no és així, en el termini establert, es pot enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres organitzaran la presentació de la reclamació amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l’accés al centres que es pot sol·licitar amb l’eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi.

Matrícula

Els alumnes que repeteixen o promocionen al nivell següent de l'ensenyament, o d'un ensenyament vinculat, es matriculen segons el calendari de cada centre o aula, sempre dins el termini previst (sens perjudici que el centre pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant el mes de setembre, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada).

Els alumnes només tenen dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament i nivell.

Els nous alumnes admesos han de formalitzar la matrícula els dies indicats al calendari.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre les ofereix als sol·licitants de la llista d'espera, respectant l'ordre obtingut; exhaurida la llista o si no n'hi ha, es poden matricular les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s'ofereixen de nou al llarg del curs, cada centre o aula anuncia al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el calendari d'actuacions i el procediment d'admissió i ha d'explicar com s'actua si hi ha més sol·licituds que places disponibles.