Projecte per a la Millora de la Qualitat Centres Educatius i Acords de coresponsabilitat

El Departament d'Ensenyament, tenint en compte els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per al 2010, el contingut del Pacte Nacional per a la Educació, els objectius del Pla de Govern 2007-2010, el Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria (PROA) i el pla de cooperació per al suport a la implantació de la LOE, del Ministerio de Educación, promou el Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE), pla de plans.

El PMQCE es concreta en els Plans d'autonomia de centres que tenen com a finalitat:

 • Millorar els resultats educatius
 • Millorar la cohesió social
 • Prevenir l'abandonament prematur

Aquests Plans d’Autonomia de Centre es desenvolupen a través d'un acord entre la direcció del centre educatiu i la gerència del Consorci d'Educació.

Seguint els mateixos objectius de la Unió Europea del 2020, a partir del curs 2011-12, el Departament d’Ensenyament pren la decisió d’impulsar i prioritzar els acords de coresponsabilitat (ACDE) amb els centres que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals especialment desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc en l’educació i la formació, i amb aquells centres que desenvolupin projectes d’excel·lència educativa que aportin experiències de qualitat al sistema educatiu

Els acords de coresponsabilitat (ACDE) tenen com a finalitat:

 • Potenciar l’autonomia de centres
 • Donar suport als objectius del projecte educatiu de centre i del projecte de direcció dels centres públics
 • Fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu per a l’assumpció de responsabilitats i el retiment de comptes,

Normativa

 1. RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d'acords de coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per a l'aplicació del projecte educatiu de centre d'acord amb el projecte de direcció.
 2. Resolució de 8 de gener de 2013 de formalització d'acords de coresponsabilitat durant el curs 2012-213, entre els centres educatius públics i el Departament d'Ensenyament per l'aplicació de projectes educatius.
 3. RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2012, del règim per a l’establiment d’acords de coresponsabilitat, durant el curs 2012-2013, entre els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament per a l’aplicació de projectes educatius
 4. RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2011, del règim per a l’establiment d’acords de coresponsabilitat, durant el curs 2011- 2012, entre els centres educatius públics i el Departament d’Ensenyament per a l’aplicació de projectes educatius.
 5. EDU/3639/2010, de 8 de novembre, per la qual es dóna publicitat dels centres que durant el període 2010-2014 aplicaran un pla estratègic en les condicions que establexin els acords de coresponsabilitat formalitzats documentalment amb el Departament d’Educació.
 6. RESOLUCIÓ EDU/1133/2010, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat de les escoles que estan aplicant un pla d'actuació immediata per als cursos 2008-2010, i s'estableix el règim per a la formalització d'un pla estratègic per als cursos 2010-2014. (Pàg. 30233)
 7. RESOLUCIÓ EDU/1085/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que finalitzen el cicle de planificació estratègica 2006-2010 i s'estableix el règim de renovació del cicle de planificació estratègica 2010-2014. (Pàg. 29342)
 8. RESOLUCIÓ EDU/838/2010, de 19 de març, de modificació de la Resolució EDU/381/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla d'actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2009-2010, i es fixa el calendari per a la formalització documental d'un pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l'autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. (Pàg. 24494)
 9. RESOLUCIÓ EDU/839/2010, de 19 de març, de modificació de la Resolució EDU/380/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat als centres que estan fent el disseny del Pla estratègic per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social com a objectius prioritzats pel Departament d'Educació, i es fixa el calendari per a la formalització documental del Pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l'autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. (Pàg. 24496)
 10. RESOLUCIÓ EDU/381/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d'Educació, un pla d'actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2009-2010, i es fixa el calendari per a la formalització documental d'un pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l'autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. (Pàg. 12042)
 11. RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d'acords de coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per a l'aplicació del projecte educatiu de centre d'acord amb el projecte de direcció.