Borsa personal municipal cos docent: Professor/a secundària (FP)

Sol·licitud per formar part de les llistes de personal docent per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Formulari

Podeu consultar els requisits de titulació per poder impartir les diferents especialitats a:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28

També podeu consultar les especialitats que podeu impartir, segons les vostres titulacions (cerca inversa a l’anterior), a:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19  

 

Dades personals del/la sol·licitant


Primer cognom* Segon cognom* Nom* NIF/DNI*
Adreça particular * Codi postal* Població*
Telèfon contacte 1* Telèfon contacte 2* Correu electrònic* Sexe*
Data naixement* Municipi naixement* Província* País*
Nacionalitat* Nom del pare* Nom de la mare*

 

Especialitat Cos docent: Professor/a d'ensenyament secundari (Formació Professional)


Marqueu només aquelles especialitats que per titulació podeu impartir.

 

Titulacions acadèmiques


Indiqueu la titulació o titulacions que us donen dret a accedir a les borses de les especialitats demanades.


Podeu indicar un màxim de 3 titulacions als camps corresponents.


Escriviu al camp "Cercador" les paraules clau de la titulació que us dona accés a l'especialitat i seleccioneu-la.

 

Nom titulació Nota mitjana
1*

Indiqueu, en cas que tingueu altres titulacions.


Nom titulació
2
3

 

Formació pedagògica i didàctica


 

Idiomes estrangers


Indiqueu només aquells idiomes que podeu acreditar.


Idioma Nivell acreditat
Anglès
Francès

 

Nivell de català


 

Jornada laboral


Marqueu totes les jornades per les que teniu disponibilitat

 

Jornada sencera

Jornada reduïda: 2/3 de jornada

Jornada reduïda: 1/2 jornada

Jornada reduïda: 1/3 jornada

 

Declaro*


- AUTORITZO al Consorci d’Educació de Barcelona a comprovar la veracitat de la meva declaració.
- En cas de ser persona d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, m’obligo a aportar el certificat negatiu d’antecedents penals del meu país d’origen o d’on sóc nacional, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals vigents, en el termini d’un mes.
- M’obligo a comunicar al Consorci d’Educació de Barcelona qualsevol canvi sobrevingut respecte a la situació declarada.

Declaro que no he estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni estic inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.

Declaro que no pateixo cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

Declaro i/o prometo que les dades consignades en aquesta sol·licitud són totes certes i puc acreditar-les documentalment en el moment que em siguin requerides. La no presentació de la documentació comportarà la no contractació i la baixa de la borsa.

 

Protecció de dades de caràcter personal


Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016).
Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona.
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/)
Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona.
Destinataris: Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social.
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris