Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, aprova les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació poden participar les persones següents:

Cadascun dels serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i les substitucions i convoquen els actes d’adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària)

 • Requisits

  Les persones interessades han d'acreditar el compliment dels requisits que es detallen a continuació:

  1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
  2. Complir el requisit de titulació del nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
  3. Disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA) o assumir el compromís d'obtenir-la.

   Excepcionalment, poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA), sempre que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

   • DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d'agost del 2025.
   • DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d'agost del 2026.
  4. Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
  5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.
  6. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

  Els requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.

  Tanca
 • Sol·licitud

  S'ha de presentar la sol·licitud de participació, les declaracions responsables, el full d'autobarem i mèrits i, si escau, el compromís d'obtenir l'acreditació de declaració d'idoneïtat de l'ordinari diocesà (DECA) del nivell per al qual s'opta.

  Les vacants que s'ofereixen es cobriran d'acord amb el que estableix la base 7 de la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació. Hi poden participar les persones següents:

  • Persones amb contracte indefinit i destinació definitiva que vulguin completar la jornada
  • Persones amb contracte indefinit amb destinació provisional que vulguin completar la jornada.
  • Persones que ocupin una substitució amb contracte temporal i que compleixin tots els requisits.
  • Persones de la borsa de religió que no tinguin contracte vigent que formin part del bloc I i que compleixin tots els requisits.
  • Persones de la borsa de religió que no tinguin contracte vigent que formin part del bloc II i que complexin tots els requisits.


  L'adjudicació es farà per ordre d'antiguitat en el cas de les persones amb contracte indefinit o de número de barem en el cas de les persones que formin part de la borsa de personal temporal de religió.

   

   

   

  Tanca
 • Criteris d'adjudicació

  Les vacants que s'ofereixen es cobriran d'acord amb el que estableix la base 7 de la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació. Hi poden participar les persones següents:

  • Persones amb contracte indefinit i destinació definitiva que vulguin completar la jornada.
  • Persones amb contracte indefinit amb destinació provisional que vulguin completar la jornada.
  • Persones que ocupin una substitució amb contracte temporal i que compleixin tots els requisits.
  • Persones de la borsa de religió que no tinguin contracte vigent que formin part del bloc I i que compleixin tots els requisits.
  • Persones de la borsa de religió que no tinguin contracte vigent que formin part del bloc II i que complexin tots els requisits.

  L'adjudicació es farà per ordre d'antiguitat en el cas de les persones amb contracte indefinit o de número de barem en el cas de les persones que formin part de la borsa de personal temporal de religió.

  Les substitucions que s'ofereixen es cobriran amb persones que formen part de la borsa de religió, per ordre de número de barem. Les persones que formen part del bloc I tenen prioritat en la contractació per davant de les bloc II.

  Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic al Servei de Personal Docent a la següent adreça electrònica: dcpri.ceb@gencat.cat l'assumpte s'ha d'indicar: Sol·licitud vacants de Religió - Primària o Secundària, segons correspongui.

  Els docents que vulguin ampliar jornada no poden superar la jornada completa.

  Els docents que no tinguin destinació poden sol·licitar fins a 6 centres com a màxim a educació primària i 2 centres a educació secundària obligatòria, sense superar la jornada completa.

  Poden presentar la sol·licitud tant les persones que tinguin com a preferent l'àrea territorial de la plaça que s'ofereix com les que tinguin una altra àrea territorial com a preferent, sempre que compleixin els requisits per ocupar la plaça i la proposta del bisbat corresponent. La presentació d'una sol·licitud per obtenir una vacant o substitució no comporta un canvi d'àrea territorial si no s'obté una vacant. 

  Tanca
 • Vacants pendents de cobrir (difícil cobertura)

 • Substitucions de primària i secundària pendents de cobrir

  RESULTATS

  Tanca
 • Canvi d'àrea territorial

  Les persones que formen part de la borsa de religió, que no tinguin un nomenament vigent i que estiguin interessades a canviar d'àrea territorial preferent hauran de tramitar la sol·licitud telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.

  Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el departament, especificant els serveis territorials on es vol presentar la sol·licitud (Ens destinatari: Departament d'Educació Consorci d'Educació de Barcelona), sense indicar tema ni subtema.

  Les persones interessades han d'escanejar i adjuntar amb la petició genèrica, la sol·licitud signada i, si s'escau, la proposta del bisbat corresponent en cas que es canviï de bisbat. Aquesta documentació s'ha de fer arribar telemàticament als serveis territorials on pertany el bisbat on es vol obtenir destinació.

  Sol·licitud de canvi d'àrea territorial, pdf 

   

  Tanca