Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d'adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària).

Convocatòria nova contractació

En compliment del punt 4.2 de la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, s'obre un termini per presentar sol·licituds per als següents nivells i bisbats.

Les persones interessades hauran de tramitar la sol·licitud de participació, les declaracions responsables, el full d'autobarem i mèrits i, si escau, el compromís d'obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell per al qual s'opta de la manera següent:

 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el departament (especificant els serveis territorials on es vol presentar la sol·licitud), el tema i el subtema —Departament: Educació Barcelona Comarques; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents—.

  Les persones interessades han d'escanejar i adjuntar amb la petició genèrica, la sol·licitud signada, la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats i, si escau, el document de compromís d'obtenir la Declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DECA).
  Aquesta documentació s'ha de fer arribar telemàticament als serveis territorials on pertany el bisbat on es vol obtenir destinació.

  La documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits es pot presentar mitjançant còpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, s'ha de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada amb la petició genèrica.
  Atès que la petició genèrica té un límit de 5 MB per petició, és possible que hàgiu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

primària

secundària

Requisits

Les persones interessades han d'acreditar el compliment dels requisits que es detallen a continuació:

 1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
 2. Complir el requisit de titulació del nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 3. Disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA) o assumir el compromís d'obtenir-la.

  Excepcionalment, poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA), sempre que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

  • DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d'agost del 2023.
  • DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d'agost del 2024
 4. Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.
 6. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

Els requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.

Sol·licitud de participació