Torna

Cloenda del Programa de diversificació curricular amb estada a l'empresa

31/05/2024

Ahir es va celebrar l’acte de cloenda del Programa de diversificació curricular amb estada a l’empresa del curs 2023-2024, en el qual hi han participat 160 alumnes de 20 centres i 179 empreses. Adreçat a alumnat de 3r i 4t d’ESO que no ha assolit les competències en la majoria de matèries els cursos anteriors, el programa li dona la oportunitat d’entrar en contacte amb la realitat del món laboral amb l’objectiu d’estimular la seva continuïtat formativa.

L’acte de cloenda i reconeixement d’ahir va tenir lloc a l’Orfeó Martinenc i va estar dinamitzat per l’alumnat de batxillerat l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona (ITAEB). Durant l'acte l'alumnat dels 20 centres que han estat en el programa aquest curs 2023-2024 va rebre el seu diploma i hi va participar una representació de tots els agents implicats: les empreses i entitats col·laboradores, la inspecció educativa, els tècnics i tècniques d’educació dels diferents districtes, direccions i persones orientadores dels diferents instituts, tècnics i tècniques del Servei d’Orientació del Consorci d’Educació i l’alumnat.

Els programes de diversificació curricular (PDC) volen estimular la continuïtat formativa de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i/o risc d’abandonament escolar. Els seu objectiu és donar una resposta educativa integradora i individualitzada a partir de la corresponsabilització i la implicació dels agents del territori i serveis municipals del districte amb la finalitat d’afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, amb una metodologia específica personalitzada i una clara orientació pràctica.

 

L’alumne dedica fins al 40% de l’horari lectiu a l’estada a l’empresa

En el Programa de diversificació curricular amb estada a l’empresa l'alumnat cursa una part del currículum amb activitats externes al centre, que representa, com a màxim, el 40% de l'horari lectiu. S'adreça a alumnat de 3r i 4t d’ESO que no ha assolit les competències en la majoria de les matèries en els cursos anteriors i tenen compromès l'assoliment de les competències de l'etapa i l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. Té un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge o amb risc d’abandonament escolar.

L’alumnat pot incorporar-s’hi de forma voluntària a proposta de l'equip docent i amb el vistiplau de la Comissió d'Atenció Educativa Inclusiva. El programa li dona l’oportunitat d’entrar en contacte amb la realitat del món laboral i ho fa des d’una transversal dins de l’itinerari curricular de l’alumne amb l’objectiu  d’estimular la seva continuïtat formativa.

Les empreses i institucions del districte de diferents àmbits (comercial, educatiu, esportiu, de restauració, manteniment, etc.) participen acollint i atenent en les seves seus l’alumnat, fent que pugui observar la utilitat i practicitat de tot allò que se li ensenya a l’institut. A més, afavoreixen que desenvolupin les competències bàsiques relacionades amb el món laboral a partir de l’observació, la manipulació, la reflexió i la producció.

L’estada formativa a l’empresa es desenvolupa en dos quadrimestres i té una durada de 10 hores setmanals cadascun d’ells, realitzant-se  principalment els matins de dos dies a la setmana. Les empreses i entitats participen en les tasques de seguiment del seu grau de compliment pel que fa a puntualitat, assistència, aprofitament, observança de les normes de convivència, etc., mantenint contacte periòdics amb el tutor del centre.

La participació en aquest programa requereix la signatura d’acords entre els agents participants: els instituts públics, les empreses i entitats, el Districte i el Consorci d’Educació. Els instituts porten a terme l’orientació educativa i l’acció tutorial i fan un acompanyament i un  seguiment acurat de l’alumnat  de 4t de l’ESO i de la seva estada.

 

Els 20 centres que han participat en el programa aquest curs 2023-2024 són:

Institut Milà i Fontanals

Institut Miquel Tarradell

Institut Verdaguer

INS Vall d'Hebron

INS Ferran Tallada

INS Joan Brossa

INS Josep Pla

INS Infanta Isabel d'Argó

INS Maria Espinalt

INS Bernat Metge

INS Barri Besos

INS Joan d'Àustria

INS La Sagrera

INS Dotor Puigvert

INS Rec Comtal

Institut XXV Olimpiada

INS Montjuic

IE El Molí

IE Turó de Roquetes

INS Pablo Ruiz Picasso