Torna

Augmenten les famílies que demanen plaça pública a I3 i 1r d’ESO per al curs 2022-2023

12/06/2022

El 56% de les sol·licituds de preinscripció per al curs 2022-2023 a I3 a Barcelona han optat per l’escola pública, confirmant la tendència a l'alça de la demanda de places públiques dels darrers cursos. Les dades apunten que el 96,2% de les famílies a I3 i el 95,02% a 1r d'ESO han obtingut plaça en alguna de les opcions demanades.

Tot i la baixada del padró i les previsions de descens de la demanada a I3 per al curs 2022-2023, per donar resposta a les necessitats educatives de la cada zona enguany s’incrementa en nombre de grups respecte el curs passat, passant dels 273 als 279, el que suposa un 3% més. Aquest increment ve acompanyat de la reducció de les capacitats de les aules que ara s’implanta a tot Catalunya, tal i com va anunciar el Departament d’Educació.

De cara al proper curs segueix avançant en l’equilibri de la demanda entre els centres d’una mateixa zona i s’incorpora a la xarxa pública l’Escola Projecte (Avinguda Tibidabo, 16) a Sarrià-Sant Gervasi. Amb aquest ja són 6 centres de la ciutat els que han fet un procés d’integració a la xarxa pública. El curs 2020-2021 ho va fer el Col·legi Immaculada Concepció (Institut Escola Eixample) i el curs 2021-2022, 4 escoles de la Fundació Escola Vicenciana; actualment Institut Escola Sicília (Eixample), Institut Escola Londres (Eixample), Escola Aldana (Eixample), Institut Escola Elisabets (Ciutat Vella).

El proper curs també entra en funcionament l’Institut Escola El Molí, que s’ha creat amb la fusió de l’Escola Prosperitat (1 línia) i l’Institut Galileo Galilei (2 línies), a Nou Barris. Per altra banda, el centre educatiu Roig Tessàlia (concertat) no obrirà les seves portes per cessament de l’activitat.

 

Dades de la preinscripció a I3

En total hi ha hagut 10.752 sol·licituds, de les quals 5.977 en centres públics i 4.775 en centres concertats. El percentatge de pública i concertada enguany se situa en 56% la pública i 44% la concertada, confirmant la tendència a l'alça de la demanda de places públiques en els darrers cursos.

El descens del padró d’I3 ha provocat també un descens del 3,11% de la demanda a I3, passant de les 11.097 sol·licituds del curs 2021-2022 a les 10.752 per al 2022-2023.

Malgrat aquest lleu descens de la demanda, s’ha recuperat el percentatge de demanda respecte del padró d’abans de la pandèmia de la COVID-19, situant-se en el 91% sobre el total del padró, mentre que el curs passat va ser d'un 88%.

Pel que fa als barems per assignació de places, el 80% de les sol·licituds han obtingut els 30 punts de proximitat, i el 40% els 50 punts per ser germans d'alumnes escolaritzats en el centre. Aquest curs 2022-2023 s’han incorporat altres criteris complementaris amb 10 punts cadascun: el pare o mare treballa en el centre: (2%), bessons (3%), acolliment familiar (0%) i violència de gènere o terrorisme ( 1%).

 

Modificació de l'oferta a I3

El 96,2% de les famílies han obtingut plaça en una de les opcions demandades, i el 88,1% ho han fet en la seva primera opció.

Per tal de donar resposta a la demanda pública en determinades zones, s’ha incrementat un grup més a l’Escola Aldana (Eixample-Esquerre), a l’Escola Sagrada Família (La Vila de Gràcia) i a l’Escola El Turó (Turó de la Peira). També s’han incrementat les ràtios en 7 zones educatives i s’ha augmentat la reserva de places de NEE en 14 zones educatives, fins les 2.682.

 

Dades de la preinscripció a 1r d'ESO

La demanda de places a 1r d'ESO ha estat lleugerament superior respecte el curs anterior, amb 6.917 sol·licituds. Enguany a la pública s'han cursat un total de 4.884 sol·licituds (71%) per les 4.797 del curs 2021-2022 i a la concertada la demanda ha estat de 2.033 (29%) per les 2.046 del curs anterior. No s'han inclòs les dades de l'alumnat que es manté en el mateix centre en el pas de primària a secundària ni els que estant escolaritzats en instituts escola.

El 83% dels alumnes que cursen 6è de primària en escola pública han sol·licitat plaça pública a secundària.

 

Modificació de l'oferta a 1r d'ESO

El 95,02% de les famílies han obtingut plaça en una de les opcions demandades i el percentatge dels que han entrat en la seva primera opció és del 83,9%.

Per tal de donar resposta a la demanda pública en determinades zones, s’ha incrementat en 1 grup a l’Institut Teresa Pàmies (Baix Guinardó), en què el centre educatiu els 4 grups tindran ràtio a 25. També s’ha incrementat les ràtios a 11 zones educatives de la ciutat; i la reserva de places NEE a 23 zones educatives, fins a les 2.203.

 

Reserva de places NESE a I3 i 1r d’ESO

A I3, la demanda d’alumnat amb NESE ha estat de 2.139 sol·licituds, el que representa el 20% de l’alumnat. D’aquestes, les de l’alumnat amb necessitats educatives específiques vinculades al retard del desenvolupament, trastorns o discapacitats (NESE A) son 418, i les de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social i econòmica (NESE B), 1.721.

A 1r d’ESO la demanda ha estat de 1.816 sol·licituds de NESE, el que representa el 26% de l’alumnat, de les quals, 217 NESE A i 1.599 NESE B.

 

Detecció prèvia i la reserva de places NESE

La reserva de places de NESE s’ha incrementat per evitar la segregació de determinats centres i per continuar amb la lluita que es va iniciar a Barcelona amb el Pla de xoc contra la segregació escolar ara fa ja 4 cursos, inicialment a I3 i 1r d’ESO, i que en aquests moments arriba fins a 1r de primària i tota la secundària. El proper curs, tal com va anunciar el Departament d'Educació, amb l’aplicació del Decret d’admissió a tot Catalunya suposarà que l’alumnat arribarà, tant a l’escola pública com a la concertada a I3 i a 1r d’ESO, amb tots els recursos econòmics necessaris associats a la seva escolarització. Així, el proper curs els centres públics rebran 384,6 euros per alumne, i els concertats, 988,11 euros per alumne.

I a Barcelona, des del Pla de xoc es continuarà dotant de recursos econòmics per a l’escolarització a l’alumnat en situació de vulnerabilitat d’I4, I5, 1r de primària i 2n, 3r i 4t d’ESO.

En el cas de les NESE tipus A s’han planificat els recursos per a l’educació inclusiva com és el cas de les SIEI; i vetlladors per tal que cada zona pugui tenir les places i recursos necessaris que donin resposta a l’alumnat de la seva zona.

 S’han ampliat els sistemes de detecció prèvia de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social i econòmica (NESE B) que ha augmentat un 50% respecte el curs passat per poder planificar una reserva de places de manera equilibrada a les zones educatives.

Enguany també s’ha fet un acompanyament a les famílies amb alumnat amb necessitats de seguiment educatiu específic vinculades al retard del desenvolupament, trastorns i discapacitats (NESE A). En aquest sentit, la campanya de suport a la preinscripció ha incorporat sessions informatives per a les famílies d’alumnat amb NESE A, al marge de les sessions informatives per I3 i 1r d’ESO, en els 10 districtes de la ciutat.

En tots els casos, tant a I3 com a 1r d’ESO, el càlcul de la reserva de places per zona educativa s’ha fet seguint criteris de proximitat del domicili a l’escola o l’adscripció entre el centre de primària i de secundària.

Tal com s’ha especificat en l’oferta final que s’ha aprovat per donar resposta a les sol·licituds d’alumnat amb NESE tipus A i B, s’han modificat les places en 14 zones a I3 i en 23 a 1r d’ESO per poder fer una distribució equilibrada de l’alumnat en cada zona educativa.  

 

El Pla de xoc continua avançant

Des de fa 4 cursos està en marxa el Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu, un conjunt d’accions per avançar en l’objectiu de l’escolarització equilibrada d’alumnat en situació de vulnerabilitat i la corresponsabilitat de tots els centres amb fons públics. S’ha avançat i es continua treballant en la millora de la detecció de l’alumnat vulnerable reforçant la col·laboració amb els serveis socials municipals i mitjançant una unitat de detecció específica, amb l’objectiu de poder fer un millor acompanyament a l’alumnat que més ho necessita. Al Pla de xoc s’hi suma l’aplicació del Decret d’admissió d’alumnat, que ofereix les eines per a una distribució equilibrada de l’alumnat entre els centres.

Gràcies a l’aplicació del Pla s’està garantint l’equilibri de l’escolarització de l’alumnat vulnerable tant en centres públics com concertats, equilibrant-se així també les zones educatives.

 

Més informació Nota de premsa