Torna

El conseller d'Educació Josep Gonzàlez-Cambray continua com a president del Consorci d’Educació

30/06/2021

El Consorci d’Educació ha renovat la seva direcció política i Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, es manté com a president. S’han renovat els vocals en representació del Departament d’Educació i, com a novetat, Pere Masó ocuparà el càrrec de delegat d’Educació de Barcelona.

El Consorci d’Educació ha renovat la seva direcció política en el Consell de Direcció que ha tingut lloc aquest dimarts. Josep Gonzàlez-Cambray continuarà sent el president del Consorci d’Educació assumint el càrrec com a conseller d’Educació, que exerceix des de juny de 2018 quan era director general de Centres Públics del Departament d’Educació.

En els estatuts del Consorci d'Educació, aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, s’estableix que correspon al conseller d'Educació designar la persona que ha d'ocupar la presidència del Consell de Direcció del Consorci. Aquest consell està format per la presidència, designada pel conseller d’Educació; per la vicepresidència, designada per l'alcaldia de Barcelona; i per cinc membres en representació de la Generalitat de Catalunya i tres membres en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

Com a vicepresident del Consorci d’Educació es manté Joan Subirats, tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament i com a gerent continua Mercè Massa. La secretaria l’exercirà Carles Arias i Gemma Font serà la interventora.

Els cinc vocals en representació de la Generalitat de Catalunya al consell són:

  • Raquel Garcia (directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa)
  • Juan Cuevas (director general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital)
  • Àngel L. Miquel (director general FP inicial i Ensenyaments de Règim Especial)
  • Dolors Collell (directora general de Professorat i Personal de Centres Públics)
  • Pere Masó (delegat d’Educació de Barcelona)

Com a vocals suplents s’ha designat la Sra. Núria Martín, Jesús Moral, Enric Trens, Marcelina Bosch i Andrés Villena. 

 

Els 3 vocals en representació de l’Ajuntament de Barcelona són:

  • Maria Truñó (comissionada d’Educació)
  • Marta Clari (gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat)
  • Joan Ramón Riera Alemany (regidor d’Infància, Joventut i Persones Grans)

 

Creació de la figura del delegat d’Educació de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona estableix que el Consorci d’Educació és un ens associatiu creat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de funcions, activitats i serveis establerts en matèria d’educació. La constitució del Consorci per exercir aquesta gestió conjunta suposa de facto un procés de transformació del sistema educatiu a la ciutat de Barcelona no exempt de gran complexitat.

El dinamisme d’ambdues administracions fa necessari reforçar l’acció de govern de les polítiques educatives a la ciutat de Barcelona garantint l’alineació i coherència de l’actuació del conjunt de l’administració educativa, a la vegada que es proposa intensificar i equilibrar la direcció política del Consorci.

En aquest sentit, el Consell de Direcció del Consorci ha aprovat, a proposta del president, la creació de la figura del delegat d’Educació de Barcelona, i el nomenament per al càrrec de Pere Masó. Aquest nomenament és anàleg a la representació política que té establert l’Ajuntament que compta amb la vicepresidència i la comissionada d’Educació i es realitza a partir d’una reestructuració organitzativa que manté el mateix nombre de càrrecs.