Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

Els ajuts de menjador augmenten la dotació ordinària i extraordinària per al curs 2020-2021

25/06/2020

De cara al proper curs s'incrementa el llindar de renda dels beneficiaris de l'ajut de menjador i puja la dotació econòmica tant de l'ajut ordinari com l'extraordinari, amb una estimació econòmica de 25,5 milions d’euros. Per tal de facilitar a les famílies la tramitació de la sol·licitud, enguany es cursarà de manera telemàtica a través del web del Consorci.

La convocatòria d'ajuts de menjador per a l'alumnat del segon cicle d'educació infantil i els alumnes d'ensenyaments obligatoris s'ha obert aquesta setmana fins al 9 de juliol en un primer període, i del 7 de setembre al 20 del mateix mes en el segon període. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si s’escau, serà fins al 10 de juliol en el primer període i fins el 23 de setembre en el segon.

Un cop finalitzats els períodes de juny i de setembre, s'establirà un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l'alumnat de nova incorporació.

Els ajuts de menjador són una eina per donar suport als col·lectius en situació de vulnerabilitat, que garanteixen que els infants i joves ingereixin un àpat de qualitat al dia, gaudeixin del temps educatiu de menjador i a la vegada contribueix a pal·liar l’absentisme durant les classes de les tardes.

 

Dotació econòmica dels ajuts

L’estimació econòmica per al curs 2020-2021 és de 25.500.000 milions d’euros, tenint en compte els increments de l'ajut extraordinari i ordinari que s’han produït. El finançament dels ajuts de menjador correspon al Departament d’Educació.

L’aportació de l'Ajuntament de Barcelona complementa la política d’ajuts establerta amb caràcter general, garantint l’ajut a totes les famílies en la situació de vulnerabilitat social greu ateses per diferents dispositius d’atenció social:

  • Centres de Serveis Socials (CSS)
  • Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
  • Equip d’Atenció a Infància i Adolescència (EAIA)
  • Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)
  • Menors sense vinculació territorial, per allotjament en assentaments (SIS)
  • Víctimes de violència masclista que els serveis de l’Ajuntament hagin identificat com persones que han de ser destinatàries de l’ajut.

Especialment els destinataris són infants i joves nouvinguts, en situació irregular o en situacions socials sobrevingudes, que malgrat no complir els requisits de baremació econòmica establerts, Serveis Socials considera rellevant que puguin gaudir de la beca.

 

Criteris per poder obtenir l'ajut de menjador

Enguany el Departament d’Educació ha incrementat el llindar de renda per poder rebre l'ajut de menjador, pel que més famílies en podran ser beneficiàries. Els ingressos dels membres de la unitat familiar no podran superar la suma dels següents imports, per tal de poder percebre l'ajut:

 

MEMBRE UNITAT FAMILIAR

IMPORT

Primer adult (sustentador/a principal)

10.981,40 €

Segon adult (sustentador/a principal)

5.490,80 €

Altres adults de la unitat familiar diferents als sustentadors principals

2.745,35 €

Per cada nen/a de la unitat familiar

3.294,45 €

 

Increment de l’ajut a menjador

Per a aquest curs 2020-2021 s'ha incrementat l'import de l'ajut de menjador ordinari, fins el 70% (4,43 € diaris) de l'import diari màxim de la beca, mentre que l'extraordinari és del 100%, un total de 6,33 € per dia. Tots els alumnes del Pla contra la segregació són beneficiaris de l’ajut extraordinari.

A l'alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en Unitats de Suport a l’Educació Inclusiva (SIEI) es complementarà l’import de l’ajut amb 5€ al dia per minorar la despesa de monitoratge.

La unitat familiar pot presentar condicions específiques que també influeixen en la valoració amb diferents punts: família nombrosa, monoparental, amb infants en acolliment, amb discapacitat, amb necessitats educatives específiques o amb situació de risc social.

 

Procediment

Aquest any s'ha habilitat la possibilitat de tramitar la sol·licitud de manera telemàtica, per tal de facilitar els tràmits durant la crisi sanitària de la COVID-19. Es pot cursar a través del web del Consorci d'Educació www.edubcn.cat, on hi ha disponible informació detallada de tot el procediment.

També es pot donar ajuda a les famílies a l'hora d'omplir les sol·licituds de diferents maneres:

  • A través de les oficines del Consorci d'Educació, amb cita prèvia
  • En els telèfons: 386.863 i 638.684.531, en línies d'ús exclusiu per aquesta tasca

 

Entre la documentació necessària per poder omplir la sol·licitud, a més de les dades personals i sobre la renda dels membres de la unitat familiar, es demana el número d'identificació de l'alumne (IDALU). Es pot demanar al centre on està matriculat o ha presentat la preinscripció, tot i que les famílies que aquest curs ja han estat beneficiàries d'un ajut de menjador el rebran via SMS.

Un cop omplerta i signada la sol·licitud s'obtindrà un resguard que caldrà signar i lliurar al centre amb la documentació necessària. No cal presentar cap dels documents que es poden consultar per interoperabilitat, tret que no s'autoritzi la consulta de dades.

També serà necessari la presentació de documents per acreditar situacions que són objecte de puntuació i que no es poden consultar per interoperabilitat com és el cas dels infants en acolliment, els infants que viuen en unitats familiars en situació de risc social, els infants que el tutor sigui una treballador/a de la llar, i les famílies que no puguin acreditar els ingressos.

Si una família vol cursar les beques d'ajut de menjador de diversos fills, no fa falta que complimenti diverses sol·licituds, es pot demanar en una de sola la de diversos germans, sempre que estudiïn en el mateix centre educatiu.

En la sol·licitud s'ha de facilitar un número de compte bancari que només s'utilitzaria en cas d'un nou confinament en el futur, per evitar l'enviament de targetes moneder.

 

Més informació

Nota de premsa

Pàgina del web del Consorci d'Educació

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail