Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial

Direcció superior de l’àmbit d’educació postobligatòria i de règim especial, especialment en matèria d’innovació educativa, educació inclusiva, planificació i oferta educativa, coordinació territorial, formació del equips educatius, avaluació rendiment escolar i orientació de l’alumnat, en el marc de la política general establerta pel departament d’Educació i els plans d’actuació municipals.

Funcions:

 • Gestionar i coordinar la xarxa de centres públics d’educació post- obligatòria i de règim especial: FP, programes de formació i inserció, cicles professionals grau mitjà i grau superior (ordinària i dual), escoles d’art (inclòs batxiller) i esportives, centres d’adults, escoles oficials d’idiomes i cursos específics de preparació a proves per a grau mitjà i superior i d’acreditació professional.
 • Planificar, elaborar la proposta i executar l'oferta educativa i coordinar amb la direcció d’atenció a la comunitat educativa el procés d’escolarització a la ciutat.
 • Elaborar, en coordinació amb RHiO, la planificació i programació de les plantilles dels centres.
 • Dirigir, impulsar i coordinar les relacions dels centres amb les empreses, les estades formatives i la formació impartida per les empreses, així com els programes d’aquest àmbit impulsats pel Departament d’Educació.
 • Impulsar, en coordinació amb la direcció d’Acció Educativa i el Departament d’Educació, els projectes i programes d’innovació metodològica i didàctica per a la millora de la qualitat educativa en els centres educatius.
 • Col·laborar en l’elaboració dels programes de formació dels equips directius.
 • Impulsar i dirigir els programes de suport a l’alumnat per garantir la plena continuïtat.
 • Dirigir el servei d’orientació i les propostes per a la prevenció de l’abandonament escolar prematur i elaborar programes d’orientació i fer-ne el seguiment i avaluació.
 • Definir els criteris d’avaluació del rendiment escolar i de l’organització dels centres, fer-ne el seguiment i proposar l’aplicació de les mesures correctores adients.
 • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb la resta de direccions dels serveis centrals i la inspecció educativa de Barcelona.
 • Col·laborar en el diagnòstic i elaborar propostes per cobrir les necessitats formatives del personal educatiu.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
 • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.
 • Vetllar i controlar el compliment de l’escolaritat obligatòria i el rendiment escolar, impulsar mesures correctores, realitzar seguiment i promoure accions contra l’absentisme escolar.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Gemma Verdés Prieto, PDF