!Important

Direcció d'Educació i Territori

Dirigir, impulsar i coordinar la planificació i el disseny de l’oferta educativa a la ciutat en l’àmbit dels ensenyaments infantils, obligatoris i el batxillerat, així com el suport als centres en clau territorial, l’àmbit social, els programes de suport curricular, la capacitació professional i la innovació educativa; així com participar en el disseny dels centres educatius d’ensenyaments infantils i obligatoris.

Funcions

 • Elaborar la proposta de planificació, disseny i programació de l’oferta educativa dins l’àmbit territorial de Barcelona en col·laboració amb la resta de direccions del Consorci, i participar, en coordinació amb escolarització i la inspecció educativa, en el procés de preinscripció i escolarització de l’alumnat.
 • Gestionar la xarxa de centres educatius públics de la ciutat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat.
 • Coordinar i supervisar la preparació de l’inici del curs escolar i en especial les actuacions relacionades amb l’entrada en funcionament dels nous centres, dels projectes de transformació o integració de centres, o ampliació de noves línies.
 • Participar, d’acord amb les polítiques establertes pel Departament d’Educació i en coordinació amb RHiO, en l’elaboració de les propostes de plantilles dels equips educatius dels centres i serveis educatius (personal docent, personal de suport educatiu i personal d’administració i serveis) i en la configuració dels equips.
 • Impulsar i gestionar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials socioeconòmiques i culturals i actuar com a referent de l’àmbit social respecte els centres, serveis educatius i altres.
 • Dirigir i coordinar els serveis educatius territorials i els programes de plurilingüisme i d’acollida de nouvinguts mitjançant els equips
 • Dirigir l’equip tècnic de gestió territorial, integrat funcionalment als serveis educatius, que ha de donar suport i impuls a l’autonomia dels centres per a cada territori i fer de referents del Consorci davant dels centres, així com de la resta d’operadors que treballen al territori (districtes, entitats) que poden tenir incidència en l’àmbit educatiu.
 • Impulsar la transformació educativa a través del programes d’innovació, el treball en xarxa i els plans i programes de capacitació inicial i permanent dels professionals dels equips.
 • Seguiment de l’avaluació de l’organització i funcionament dels centres, fer-ne el seguiment i proposar l’aplicació de les mesures correctores.
 • Elaborar, impulsar, fer el seguiment i avaluació del conjunt de plans d’educació dels Districtes o qualsevol altre àmbit territorial i eina de planificació que s’estableixi.
 • Dissenyar, gestionar i avaluar els programes que donin resposta a les necessitats de les escoles, entre d’altres: recerca i ciència, salut i qualitat de vida, arts i cultura, llengua i plurilingüisme i valors i
 • Atendre a la comunitat educativa, especialment a les famílies i els seus representants, promoure la seva participació i representar al Consorci als Consells Escolars Municipals i l’activitat institucional educativa a cada districte.
 • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb la resta direccions i àrees del consorci, la inspecció educativa de Barcelona i les direccions del Departament d’Educació
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors funcions.