Direcció d'Equipaments Educatius

Direcció executiva de la planificació, programació, execució i avaluació dels serveis d'obres de nova construcció i millora, i el manteniment i serveis generals dels centres i serveis educatius i del Consorci, garantint, en cada cas, la coordinació amb la resta de direccions i centres.

Funcions

 • Elaborar i gestionar la proposta de mapa d’equipaments educatius, en col·laboració amb la resta de direccions i en congruència amb la planificació a curt, mig i llarg termini de l’oferta
 • Impulsar amb els serveis tècnics municipals i/o del Departament d’Educació les propostes de nova construcció i millora d’equipaments educatius, així com els processos d’integració i/o transformació de centres
 • Elaborar, en coordinació amb els serveis municipals corresponents, les propostes de planejament urbanístic d’acord amb el Pla d’Equipaments Educatius i la programació de l’oferta
 • Preparar els encàrrecs, fer el seguiment i controlar, econòmica i tècnicament, els projectes d’arquitectura i la direcció d’obres relatives als equipament educatius, tant de nova construcció com de reforma, ampliació i millora.
 • Gestionar, en coordinació amb els Serveis Jurídics del Consorci, la tramitació i registre dels expedients que puguin tenir transcendència patrimonial davant els serveis de Patrimoni municipals o del Departament d’Educació.
 • Impulsar el model de gestió integral i territorial dels centres i serveis educatius i els equipaments del Consorci, i especialment respecte la programació, gestió i supervisió del manteniment, la seguretat, la neteja, el control de plagues, la logística, la inspecció i desinfecció de cuines, els subministraments i les comunicacions, així com l’avaluació del seu funcionament i resultats.
 • Elaborar i mantenir l’inventari dels equipaments
 • Programar l’adquisició i distribució de l’equipament mobiliari dels centres i seus del
 • Assessorament i suport tècnic a les direccions de centres, en especial, respecte als que disposen de gestió autònoma.
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les
 • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb la resta direccions i àrees del consorci, la inspecció educativa de Barcelona i les direccions del Departament d’Educació
 • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.


Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Antoni Garcia Salanova, PDF

Òrgans que en depenen directament:

 

SERVEI DE MANTENIMENT I SERVEIS GENERALS

Funcions:

 • Elaborar els programes de manteniment dels centres, serveis educatius i serveis centrals del Consorci, i gestionar la seva execució i avaluació.
 • Supervisar l'ús dels equipaments i el funcionament de les seves instal·lacions i
 • Elaborar, gestionar i supervisar els contractes de subministraments, de seguretat, de serveis de neteja d’edificis, de control de plagues, de logística, de manteniment de equipaments i d’instal·lacions del Consorci, serveis educatius i centres educatius.
 • Gestionar els subministraments d'aigua, gas, electricitat i telefonia fixe, i les seves instal•lacions per a tots els centres (excepte els que ho tenen descentralitzat on es farà l’assessorament i supervisió), serveis educatius i instal·lacions del Consorci. Redactar, controlar i gestionar els programes d'estalvi energètic.
 • Gestionar la programació, contractació i subministrament del mobiliari i equipament del Consorci, centres i serveis
 • Contractar i gestionar les assegurances per cobertura de sinistres
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Laura Melchor Robledo, PDF


SERVEI DE REFORMES, AMPLIACIONS i MILLORES

Funcions:

 • Planificar, programar, elaborar, executar i avaluar els projectes i les obres de rehabilitació, ampliacions i millores dels centres i serveis educatius, ja sigui en l’àmbit de programes estratègics o per capítols d’obra.
 • Programar, elaborar, dirigir i executar el programa d’auditories i inspeccions tècniques d’equipaments
 • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Pere Munné Comas, PDF

 

SERVEI DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Funcions:

 • Elaborar les propostes de construccions de nous edificis per a centres i/o serveis educatius i execució i supervisió de les obres, i si s’escau, la seva direcció i execució en coordinació amb el Departament d’Educació.
 • Coordinar i seguiment de les noves construccions realitzades per altres operadors públics (Infraestructures, BIMSA, PMHB, etc...), garantint el compliment de la planificació programada i la recepció de les obres un cop
 • Elaborar i gestionar les propostes d’auditoria, taxació i avaluació dels projectes d’integració de centres educatius concertats a la xarxa pública de titularitat del Departament d’Educació i gestionar-ne les actuacions
 • Programar, elaborar i gestionar les propostes dels equipaments educatius per a la oferta de nova escolarització, ja siguin aquests definitius o
 • Coordinar i fer el seguiment de les instal·lacions dels equipaments per a la nova escolarització, garantint el compliment de la planificació programada i la recepció dels equipaments un cop finalitzats, així com la gestió administrativa corresponent.

Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Raúl Fumero Gavilán (fitxa del perfil properament disponible)