Direcció d'Equipaments Educatius

Direcció executiva de la planificació, programació, execució i avaluació dels serveis d'obres de nova construcció i millora, i el manteniment i serveis generals dels centres i serveis educatius i del Consorci, garantint, en cada cas, la coordinació amb la resta de direccions i centres.

Funcions:

  • Elaborar i gestionar la proposta de mapa d’equipaments educatius, en col·laboració amb la resta de direccions i el gabinet de gerència i en congruència amb la planificació a curt, mig i llarg termini de l’oferta educativa.
  • Impulsar amb els serveis tècnics municipals i/o del Departament les propostes de nova construcció i millora  d’equipaments educatius.
  • Preparar els encàrrecs, fer el seguiment i controlar, econòmica i tècnicament, els projectes d’arquitectura i la direcció d’obres relatives als equipament educatius, tant de nova construcció com de reforma, ampliació i millora.
  • Programar el manteniment de les instal·lacions i edificacions dels equipaments educatius, i gestionar la neteja, els subministraments i les comunicacions, així com l’avaluació del seu funcionament i resultats.
  • Elaborar i mantenir l’inventari dels equipaments educatius.
  • Programar l’adquisició i distribució de l’equipament mobiliari dels centres i seus del Consorci.
  • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.
  • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les actuacions pròpies de les seves competències.


Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Antoni Garcia Salanova, PDF

Òrgans que en depenen directament:

 

SERVEI DE MANTENIMENT I SERVEIS GENERALS

Funcions:

Elaborar els programes de manteniment dels centres, serveis educatius i serveis centrals del Consorci, i gestionar la seva execució i avaluació.

Supervisar l'ús dels equipaments i el funcionament de les seves instal·lacions i accessos.

Elaborar, gestionar i supervisar els contractes de subministraments, serveis de neteja d’edificis, control de plagues, manteniment de equipaments i d’instal·lacions del Consorci, serveis educatius i centres educatius.

Gestionar els subministraments d'aigua, gas, electricitat i telefonia fixe, i les seves instal•lacions per a tots els centres (excepte els que ho tenen descentralitzat on es farà l’assessorament i supervisió), serveis  educatius i instal·lacions del Consorci. Redactar, controlar i gestionar els programes d'estalvi energètic.

Gestionar la programació, contractació i subministrament del mobiliari i equipament del Consorci, centres i serveis educatius.

Contractar i gestionar les assegurances per cobertura de sinistres

Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Laura Melchor Robledo, PDF


SERVEI DE REFORMES, AMPLIACIONS i MILLORES

Funcions:

Elaborar, dirigir i executar el programa d’auditories i inspeccions tècniques d’equipaments educatius

Elaborar, executar i avaluar els projectes i les obres de rehabilitació, ampliacions i millores dels centres educatius.

Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Pere Munné Comas, PDF

 

SERVEI DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Funcions:

Elaborar, en coordinació amb els serveis municipals corresponents, les propostes de planejament urbanístic d’acord amb el Pla d’Equipaments Educatius i la programació de l’oferta educativa.

Elaboració de les propostes de construccions de nous edificis per a centres i/o serveis educatius i execució i supervisió de les obres.

Coordinació i seguiment de les noves construccions realitzades per altres operadors públics (Infraestructures, BIMSA, PMHB, etc...), garantint el compliment de la planificació programada i la recepció de les obres un cop concloses

Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Pendent

 

SERVEI D'EQUIPAMENTS PER A LA NOVA ESCOLARITZACIÓ

Funcions:

Elaborar, en coordinació amb els serveis municipals corresponents, les propostes de planejament urbanístic per a donar resposta a la nova demanda de places escolars.

Elaborar les propostes dels equipaments educatius per a la oferta de nova escolarització.

Coordinar i fer el seguiment de les instal·lacions dels equipaments per a la nova escolarització, garantint el compliment de la planificació programada i la recepció dels equipaments un cop finalitzats, així com la gestió administrativa corresponent.

Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Joan Canals Sin (fitxa del perfil properament disponible)