Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Funcions

  • Establir i gestionar el sistema d’indicadors i recollir i gestionar la informació per a la presa de decisions.
  • Dur a terme els estudis, anàlisi de fenòmens i avaluació d’experiències.
  • Coordinar i gestionar les relacions institucionals i donar resposta a les seves demandes, entre d’altres: síndic, síndica, preguntes parlamentàries, demandes comissió de plenari, propostes consell escolar.
  • Planificar, dirigir, elaborar i gestionar la comunicació externa, en especial amb la comunitat educativa, i la relació amb els mitjans, així com la web del Consorci, la memòria i la documentació institucional.
  • Coordinar el protocol i l’organització d’esdeveniments.
  • Coordinar i donar suport als òrgans col·legiats del Consorci excepte el Consell de Direcció, concretament, el Comitè de Direcció i les diferents Juntes de Direcció.
  • Donar suport en els àmbits de llur competència a les Direccions del Consorci i a la Inspecció Educativa
  • Proposar i coordinar la participació del Consorci en projectes internacionals.
  • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies de les seves competències.
  • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil professional del responsable