Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Dirigeix i coordina els treballs i els òrgans de suport a la Gerència i als òrgans de govern del Consorci impulsats per la Gerència, així com la comunicació, la imatge corporativa i les relacions institucionals del Consorci d'Educació de Barcelona.

Funcions

  • Planificar, dirigir, elaborar i gestionar la comunicació externa, en especial amb la comunitat educativa, i la relació amb els mitjans de comunicació així com la web del Consorci, les xarxes socials, les campanyes de comunicació i la documentació institucional.
  • Dirigir, coordinar i gestionar les relacions institucionals i donar resposta a les seves demandes, entre d’altres: Sindicatura de greuges de Catalunya i de Barcelona, iniciatives parlamentàries, i de la comissió de plenari municipal i les propostes del Consell Escolar de Barcelona.
  • Garantir el bon funcionament dels òrgans col·legiats del Consorci, concretament el Comitè de Direcció, les diferents Juntes de Direcció i donar suport al Consell de Direcció.
  • Dirigir el protocol i l’organització d’esdeveniments institucionals del Consorci.
  • Proposar i coordinar la participació del Consorci en projectes internacionals.
  • Impulsar i coordinar la transparència i fer seguiment i control del compliment de la normativa vigent en coordinació amb els serveis jurídics del Consorci. Atendre, registrar i gestionar les sol·licituds de transparència.
  • Donar suport en els àmbits de llur competència a la resta de Direccions del Consorci.
  • Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en actes de caràcter institucional.
  • Qualsevol altre funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil professional del responsable