Àrea d'Educació Inclusiva

Impulsar, planificar i coordinar les mesures i recursos per atendre les necessitats específiques de suport educatiu existents del conjunt de centres que integren el Servei d'Educació a la ciutat de Barcelona i afavorir la coresponsabilitat dels diferents serveis i centres educatius en l'escolarització equilibrada de l’alumnat.

Funcions

  • Impulsar i gestionar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials
  • Participar en la planificació educativa a la ciutat integrada en la planificació general
  • Coordinar i fer el seguiment de l’escolarització equilibrada de l’alumnat, en el marc del procés d’escolarització general, afavorint la qualitat adequada per a tota la població
  • Planificar les mesures i suports a l’alumnat, especialment les de caràcter addicional i intensiu amb l’objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i coordinar la seva execució, prestació i seguiment amb les direccions d’Atenció a la Comunitat Educativa i la de Recursos
  • Participar en la coordinació dels programes adreçats a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
  • Coordinar funcionalment els diferents serveis de suport als centres i a l’alumnat amb necessitats educatives especials i en concret els EAP, els serveis educatius específics de la ciutat, els centres d’educació especial, els
  • Coordinar els equips d’atenció educativa domiciliaria i les unitats de centre de dia i aules hospitalàries.
  • Coordinar i participar en el disseny, implantació i seguiment de la capacitació dels professionals dels diferents centres i serveis educatius des de la perspectiva de l’educació
  • Dirigir, impulsar i coordinar les actuacions d’atenció i acompanyament a les persones afectades, els centres i la comunitat educativa, en situacions d’emergència i/o vulnerabilitat, especialment en relació als protocols de prevenció i atenció en situacions de maltractament o
  • Coordinar les actuacions derivades de l’execució de les seves funcions amb els referents del Departament d’Educació i la inspecció educativa de
  • Qualsevol altra funció que li sigui encomanda en relació amb les anteriors.

Perfil i trajectòria professional de la persona responsable

Maria José Cesena Santiago, PDF