Torna

Acords del Consell de Direcció del 18 de maig de 2021

Oferta final dels ensenyaments obligatoris per al curs 2021-2022

S’aprova l’oferta final dels ensenyaments obligatoris en la preinscripció per al curs 2021-2022. Properament es donarà a conèixer en roda de premsa.

Oferta inicial de la formació d'adults i EOI per al curs 2021-2022

S’aprova l’oferta inicial de la formació d’adults i EOI per al curs 2021-2022.

Més informació: Document, PDF

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador per al curs 2021-2022

S’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2021-2022.

Novetats de la convocatòria

 • La sol·licitud és exclusivament telemàtica amb adaptació del llenguatge als criteris de Lectura Fàcil.
 • El període inicial de presentació de les sol·licituds s’ha avançat del 27 de maig al 18 de juny i s’allarga fins després de la matricula perquè tothom pugui tenir accés a l’Idalu.
 • Es concedirà l’ajut complementari per monitoratge als alumnes que l’EAP acrediti manca d’autonomia per l’alimentació i/o tingui un grau discapacitat igual o superior al 60% se’ls hi donarà 5€/dia pel cost de monitoratge.
 • Tots els alumnes vulnerables tindran un ajut 100% del preu menjador
 • Es pagaran 176 dies als centres de primària
 • Als centres de secundària públics es pagaran tantes tardes com el centre ofereixi servei de menjador.
 • Millora de la gestió interna i d’intercanvi de les dades amb els centres educatius.

Enquesta a famílies d’alumnes amb necessitats d’educació especial escolaritzats a centres d’educació especial de Barcelona

Es presenta l’estudi Enquesta a famílies d’alumnes amb necessitats d’educació especial escolaritzats a centres d’educació especial de Barcelona, que properament es donarà a conèixer en una jornada oberta.

Més informació: Informe de resultats de l'enquesta (març 2020), PDF

Nova direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial

S’aprova la creació de la Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial  amb rang de direcció de serveis, amb dependència orgànica de la Gerència, de la qual n’ocuparà el càrrec de direcció Gemma Verdés Prieto.

Presentació dels informes elaborats pel Consell Escolar Municipal de Barcelona i el Consell d’FP

Es presenten els informes elaborats pel Consell Escolar Municipal de Barcelona i el Consell d’FP a partir de diferents comissions de treball en les quals han participat, durant l’any 2020, diversos membres de la comunitat educativa de la ciutat: docents, representants de famílies i de l’alumnat, direccions de centres escolars, sindicats i organitzacions.

Aquests informes són els següents

 1. Innovació educativa: la finalitat és impulsar les pràctiques innovadores a tots els centres educatius de la ciutat per garantir l'excel·lència des d'una perspectiva inclusiva.
 2. Pacte del Temps: es proposen 21 mesures concretes per reorganitzar els horaris en l'educació i fora de l'àmbit escolar per tal de millorar la salut dels infants i joves a partir de tres pilars: alimentació i nutrició, activitat física i descans.
 3. Segregació, equitat i inclusió: s’ha analitzat la situació educativa a la ciutat de Barcelona i s’ha posat l’èmfasi en l’alumnat estranger nouvingut i en els estudiants amb diversitat funcional. I es fan 15 propostes de millora adreçades a les institucions educatives .
 4. Assetjament escolar: es marca com a objectiu prevenir aquest fenomen per part de la comunitat educativa. El document vol ser una guia per avançar en la millora de la convivència escolar amb 13 propostes.
 5. Formació Professional i la diversitat funcional: es pretén implicar a tota la comunitat educativa per garantir la inclusió i la preparació laboral dels alumnes amb necessitats especials. Recull 13 propostes concretes.
 6. Formació Professional i desigualtat de gènere:  es proposen mesures, programes i accions concretes per aconseguir la igualtat, amb especial incidència en aquells sectors més masculinitzats. En total es tracta de 13 propostes que volen transversalitzar la perspectiva de gènere en l’accés, l’orientació, els currículums, les pràctiques i en els equips professionals.