Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 16 de novembre de 2018

Informe d’inici de curs 2018-2019 dels estudis postobligatoris

Es presenta l’Informe de matrícula dels ensenyaments postobligatoris del curs 2018-2019.

Més informació sobre dades de matrícula, PDF

Oferta inicial d’ensenyaments obligatoris per al curs 2019-2020

Es fa el seguiment de l’oferta inicial que s’està treballant dels d’ensenyaments obligatoris per al curs 2019-2020 que properament es donarà a conèixer.

Convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2018-2019

S’informa de les característiques de la convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2018-2019 a la ciutat de Barcelona.

Entre altres coses, garanteix l’ajut de 6 € a tot l’alumnat que compleix alguna de les següents característiques: alumnes amb dictamen NEE Tipus B, alumnes beneficiaris de la targeta solidària (Fons social), alumnes del programa Instituts a Temps Complert i alumnes membres de famílies beneficiàries de la Renda Garantida o Renda Mínima d’Inserció.

A més, s’aprova la convocatòria oberta per a tot l’alumnat de nova admissió o per atendre situacions sobrevingudes i s’elimina la càrrega burocràtica dels centres educatius al centralitzar des del Consorci tota la gestió administrativa de les sol·licituds. També s’implementa el servei de missatgeria per SMS per informar les famílies de la situació de la seva beca.

Més informació: Nota de premsa Ajuts de menjador, PDF

Regulació del funcionament de la Junta de Direcció Ensenyaments Obligatoris i Sistema d’Elecció

S’aprova del funcionament de la Junta de Direcció Ensenyaments Obligatoris i Sistema d’Elecció:

 • Determinació de la finalitat i funcions: òrgans de participació, consulta i assessorament als òrgans de govern i en relació a l’organització, funcionament, administració i direcció dels centres educatius.
 • Composició: Gerència + 32 direccions (representació per districtes 2 per primària i 1 per secundària, educació especial 2 per ciutat) + direccions serveis centrals + inspecció
 • Sistema elecció: totes les direccions són electors i elegibles i per garantir representativitat es podrà votar, en el cas de primària i secundària, a districte i ciutat (el vot de ciutat és orientatiu als efectes de representació de les Juntes Centrals i Consell Escolar Municipal), en el cas d’educació especial a ciutat. Es regula la possibilitat de renúncia.
 • Mandat de 4 anys renovable el 50% cada dos anys (per garantir una certa continuïtat)
 • Funcionament: sessions trimestrals i previsió sessions extraordinàries, sessions conjuntes primària i secundària.
 • Comissions: Es preveu la constitució de comissions específiques.
 • Plenaris: S’estableix com a òrgan que col•labora en la comunicació i participació de la totalitat de l’equip de direcció del Consorci inclosa la Inspecció

Més informació: Instrucció de la regulació del funcionament de les Juntes de Direcció dels centres educatius d’estudis obligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció, PDF

Normes de Gestió Econòmica del Consorci d’Educació de Barcelona

S’aprova la modificació de les Normes de Gestió Econòmica del Consorci d’Educació de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta modificació és adaptar les Normes de Gestió Econòmica del Consorci Llei 9/2017, de contractes públics del Sector Públic, i a la Resolució de 7 de setembre de 2018 per la qual s’autoritzen les anotacions comptables informàtiques en substitució dels documents comptables.

Aquestes normes regulen la gestió econòmica del Consorci i la distribució de competències per a cada òrgan, concretament el pressupost, la modificació i generació dels crèdits i la seva vinculació, l’execució pressupostària (ingressos i despeses), les despeses plurianuals, la gestió de les subvencions, beques i ajuts, la contractació administrativa, la liquidació i tancament de l’exercici, el patrimoni i el seguiment i control pressupostari.

Principals canvis:

 • La incorporació dels romanents de tresoreria venen determinats per la Intervenció General i la seva destinació l’aplica la Gerencia per delegació del Consell de Direcció. (art. 10)
 • Incorporació de la Resolució de 7 de setembre de 2018 per a l’autorització de les anotacions comptables informàtiques (art. 16.4)
 • Adequació de: l’aprovació dels comptes de l’habilitació per la Gerencia; de la signatura de disposició de fons per part de la Directora d’Acció Educativa; de la delegació en contracte menors a la cap del Gabinet de Gerència.

Més informació: Acord de modificació de les Normes de Gestió Econòmica del Consorci d’Educació, PDF

Nous plecs tipus de contractació d’obres (contracte obert), serveis i subministraments

S’aprova la proposta de Plecs Tipus de Contractació de la modalitat de Contracte Obert d’Obres, de Serveis i Subministres adaptats a la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Novetats

 • La contractació, com a eina per assolir objectius estratègics. La contractació responsable: criteris socials i mediambientals
 • La contractació del servei a les persones (pendent de desenvolupament normatiu)
 • Criteris per obtenir l’oferta més avantatjosa. La relació preu-qualitat, amb èmfasi per obtenir serveis i obres de gran qualitat.
 • Simplificació en el procediment d’adjudicació en els contractes derivats d’Acord Marc
 • Potenciació del perfil del contractant
 • La contractació electrònica
 • El recurs especial en matèria de contractació

Seguiment d’inversions

S’informa del seguiment de les inversions del Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació sobre el seguiment d'inversions, PDF