Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 25 de juliol de 2018

Informe sobre l’escolarització a la ciutat Barcelona

Es presenten els resultats de l’escolarització a la ciutat durant el curs 2017-2018, les dades més rellevants del procés de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019.

En el procés de preinscripció del proper curs 2018-2019 s’han creat 2 nous centres educatius, 4 ampliacions de línia, 2 centres que mantindrien la línia iniciada el curs 2017-2018 i 2 transformacions de centres amb increment d’oferta.

Per tal de millorar l'assignació responent a les necessitats educatives de les zones i seguint els criteris de planificació, s'ha fet una ampliació extraordinària de l’oferta amb un total de 107 places i s'ha propiciat que les famílies puguin optar a les places demanades. S'ha millorat l'assignació a les 137 famílies a les que inicialment se les havia assignat un plaça d'ofici.

A P3, el 92,3 % de les sol·licituds entren en la primera opció i el 98,9 en alguna de les opcions demanades Els canvis en l'oferta, incloent aquesta ampliació extraordinària, han estat els següents: s'han creat quatre grups addicionals, 1 centre ha incrementat una línia i s'han augmentat les ràtios a 44 centres.

Demanda gestionada durant curs 2017-2018

En total durant el curs 2017-2018 s'ha tancat amb l'escolarització de 177.448 alumnes des de P3 a quart d'ESO, dels quals 73.350 a centres públics, 100.928 a centres concertats i 3.170 a centres privats. El Consorci d'Educació ha atès un total de 35.385 demandes d'escolarització, sobretot a P3 i a 1r d'ESO, però també a altres cursos d'educació infantil, primària i secundària.

 

Preinscripció

Abans
 inici de curs

Durant
el curs

TOTAL

S'incorporen a P3

12.806

529

696

14.031

Demanen plaça a 1r ESO

6.741

304

693

7.738

P4-P5

1.155

482

804

2.441

Ed Primària

3.207

1.467

2.153

6.827

2n-4t ESO

1.704

700

1.945

4.349

TOTAL

25.613

3.482

6.291

35.386

Dades de l’assignació a P3 fi de campanya

 

Places

Demanda

Assignades a Barcelona

Vacants

Pública

6.601

6.442

6.288

211

Concertada

7.536

6.318

6.462

1.076

Total

14.137

12.760

12.750

1.287

Assignació alumnat NEE

El número d’alumnes assignats a P3 amb Necessitats Educatives Especials (NEE) són 654, que representen un increment de 2% respecte el curs passat. Aquest increment es deu a l’actuació que primera vegada s’ha realitzat amb les famílies beneficiaries del Fons Social de l’Ajuntament de Barcelona que no tenien germans escolaritzats i per tant optaven per primera vegada a una plaça escolar.

 

NEE-A

NEE-B

Total

%

total NEE

Curs 2017-2018

210

256

466

3,3

Curs 2018-2019

195

459

654

5,2

Priorització de noves construccions de centres educatius previstos a la ciutat de Barcelona

S’aproven les següents actuacions:

  • El conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació per a les obres de nova construcció de les escoles Anglesola i La Maquinista i s’encomana al Consorci la seva contractació i gestió de la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d’obra i construcció.
  • Les propostes inicials dels projectes de tres nous instituts escola a la ciutat.

S’informa de les construccions definitives en procés de construcció (Instituts Martí i Pous, Viladomat i Maria Espinalt) i de les construccions definides programades que estan, be en procés de licitació (Institut Angeleta Ferrer) o en el pas previ (signatura conveni i/o dotació pressupostària per poder convocar – Anglesola i La Maquinista)

Reformes, ampliacions i millores per a l’inici de curs 2018-2019

S’informa de les actuacions del Consorci d’Educació en equipaments educatius públics que estan en marxa l’estiu del 2018. Aquestes actuacions inclouen projectes de nova escolarització, grans RAM, actuacions incloses al Pla de Barris, projectes de nova construcció i actuacions RAM.

Nombre de centres

Tipus d’actuació

Import total

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya

12

Nova escolarització

5.596.914,6 €

2.947.799 €

2.649.115,60 €  

6

Grans RAM

9.196.999,78 €

9.196.999,78 €

 

6

Pla de Barris

5.482.228,51 €

5.482.228,51 €

 

4

Nova construcció

14.690.570,11 €

1.250.000,00 €

13.440.570,11 €

44

RAM

5.612.886,11 €

4.709.342,09 €

903.544,02 €

72 

 

40.579.600,33 €

23.586.370,60 €

16.993.229,73 €

Actuacions per a l’escolarització

Centre

Districte

Import

Escola Auditori

Sant Martí

1.737.612, 27 €

Escola 9 Graons

Eixample

385.762,96 €

Escola Eixample I

Eixample

343.808,79 €

Escola Gaia

Eixample

347.318,64 €

Escola Gràcia

Gràcia

353.083,04 €

Escola La Flor de Maig

Sant Martí

282.762,42 €

Institut Maria Espinalt

Sant Martí

303.268,41 €

Escola Entença

Eixample

8.210,29 €

Escola 30 Passos

Sant Andreu

56.980,98 €

Institut 22@

Sant Martí

908.615,22 €

Institut Marti Pous

Sant Andreu

20.661,75  €

Escola Anglesola  (no és modular)

Les Corts

23.667,85 €

Actuacions Diversos Centres

 

825.161,97 €

Per a més informació, PDF

Informe econòmic del Consorci

S’aprova definitivament la liquidació del pressupost i els comptes anuals de l’exercici 2017 del Consorci d’Educació de Barcelona formulades per la gerència al Consell de Direcció de 5 d’abril de 2018 i auditades favorablement d’acord amb informe presentat per PLETA, auditores SLP en data 5 de juliol de 2018.

S’informa sobre l’estat d’execució del pressupost 2018 i l’estat d’execució i previsió de liquidació.

Per a més informació, PDF 

Seguiment de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2018-2019

S’informa de la previsió de la convocatòria del curs 2018-2019, a la vista dels primers resultats de les sol•licituds rebudes al juny i de la consolidació del nou model de finançament.

Nomenament de la nova directora d’Acció Educativa del Consorci d'Educació

S’aprova el nomenament de la Sra. Rosa Artigal i Valls com a directora d’Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona amb efectes del dia 25 de juliol de 2018.