Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 30 de novembre de 2017

Ajuts de menjador del curs 2017-2018

S’informa sobre les dades més rellevants sobre la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador del curs 2017-2018.

Per aquesta convocatòria s’han presentat un total de 27.215 sol·licituds, de les quals, 11.764 corresponen al Fons Social d’Ajuts d’Emergència per a famílies amb infants, el que significa un increment del 16,33% respecte a la convocatòria del curs anterior.

L’increment s’ha produït, tal i com s’havia previst, per l’aplicació per primera vegada a Barcelona del llindar de risc de pobresa proporcionat per l’Idescat a l’hora d’atorgar els ajuts, d’acord amb la resolució 17/XI del Parlament de Catalunya i que ha significar l’increment d’un 45% del nombre d’ajuts ordinaris (3 €), mantenint-se pràcticament els ajusts extraordinaris (6 €). Amb aquest nou llindar de referència, un 9% més de famílies han pogut optar a aquesta ajuda.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és l’ampliació dels ajuts de menjador escolar fins a 6 €, que és la beca completa, a tots els beneficiaris del Fons d'Emergència Social.

Enguany, amb l’objectiu de millorar i facilitar el procés tant a les famílies com als centres educatius, s'ha simplificat la documentació a presentar. En el cas dels alumnes adjudicataris d'un Fons d'Emergència Social, per a famílies amb menors de 0 a 16 anys, n'han tingut prou de demanar-ho al centre educatiu sense haver de presentar cap tipus de documentació.

Ajuts atorgats

 

2016-2017

2017-2018

 

Sol·licituds

Total Sol·licituds

Sol·licituds Ordinàries

Sol·licituds Fons Social

Increment Total

%

increment

Per nivell Educatiu

 

 

 

 

 

 

Educació especial

358

460

245

215

102

28,49%

Infantil i Primària

20.876

23.769

13.830

9.939

2.893

13,86%

ESO

2.161

2.986

1.376

1.610

825

38,18%

Total

23.395

27.215

15.451

11.764

3.820

16,33%

             

Per preu adjudicació

 

 

 

 

 

 

Ajut Ordinari ( 3€)

9.808

14.271

14.271

-

4.463

45,50%

Ajut Extraordinari (6€)

13.250

12.601

936

11.665

-649

-4,90%

EE Ordinari + monitor (8€)

85

56

56

-

-29

-34,12%

EE Extraordinari + monitor (11€)

148

217

118

99

69

46,62%

Ajut Complementari monitors EE (5€)

104

70

70

-

-34

-32,69%

Total

23.395

27.215

15.451

11.764

3.820

16,33%

Sol·licituds i adjudicacions per districtes

Districte

Total Sol·licituds

Sol·licituds Ordinàries

Total Adjudicades

Adjudicacions ordinàries

Adjudicacions Fons Social

Total Denegades ordinàries

% Ajuts

Ciutat Vella

2.719

1.348

2.402

1.031

1.371

317

8,83%

L'Eixample

3.256

2.382

2.557

1.683

874

699

9,40%

Sants-Montjuïc

4.100

2.534

3.432

1.866

1.566

668

12,61%

Les Corts

1.057

856

766

565

201

291

2,81%

Sarrià-Sant Gervasi

1.231

979

906

654

252

325

3,33%

Gràcia

1.841

1.310

1.448

917

531

393

5,32%

Horta-Guinardó

3.828

2.577

3.081

1.830

1.251

747

11,32%

Nou Barris

6.406

3.788

5.448

2.830

2.618

958

20,02%

Sant Andreu

3.757

2.339

3.018

1.600

1.418

739

11,09%

Sant Martí

5.127

3.445

4.157

2.475

1.682

970

15,27%

Total

33.322

21.558

27.215

15.451

11.764

6.107

 

Evolució comparativa

Evolució ajuts de menjador

Ajuts de menjador i renda per gran barri

Ajuts i renda per grans barris

Programa Instituts a temps complet

 

Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

Centres

13

20

Alumnes

572

857

Despesa anual

293.773 €

899.000 €


Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF

Proposta de nou model d’adscripció d’escoles d’educació infantil i primària a instituts de secundària

S’informa de la proposta de línies de treball i criteris generals d’un nou model d’adscripció de les escoles d’educació infantil i primària a instituts de secundària de la ciutat.

Els principals criteris d’aquest nou model són, en síntesi, la coherència pedagògica, racionalitat, equitat, equivalència, proximitat, complexitat, participació i la seva aplicació progressiva.

S’acorda comença a treballar aquestes adscripcions amb les direccions dels centres educatius, amb l’objectiu de garantir el màxim consens possible en la seva formulació i aplicació, especialment per part de les direccions dels centres educatius, les famílies i la resta de la comunitat educativa, tot respectant els ritmes i la situació per a cada centre, valorant més el resultat final que el termini en la seva aplicació.

Obres de reforma i ampliació de l’Escola La Mar Bella

S’aprova per unanimitat el projecte de les obres relatives a la reforma i ampliació de l’Escola La Mar Bella. Unes obres que permeten l’ampliació de l’escola a la vegada que incorporen un equipament de barri compatible amb els dos usos: educatiu i de barri.

També s’aprova el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte d’obres del projecte així com l’autorització del seu pressupost, un total de 5.495.442,17 euros.

Import total:              5.495.442,17 €

Any: 2018:                  2.500.000,00 €

Any: 2019:                  2.995.442,17 €

Projecte Escola La Mar Bella

Seguiment de l’oferta educativa per al curs 2018-2019

S’informa de les línies de treball en què s’està treballant de la planificació de l’oferta del curs 2018-2019 d’ensenyaments obligatoris i les propostes d’actuacions que se’n deriven.

Seguiment de les inversions

S’informa sobre les inversions i actuacions realitzades durant el període en relació als RAM ordinaris, així com del seguiment de les inversions, tant les corresponents al PIM municipal, com les dotacions del Departament d’Ensenyament

Marc pressupostari

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

DOTACIONS PIM MUNICIPAL

13.172.023

32.028.272

40.396.783

43.083.680

0

0

128.680.758

RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA)

11.099.602

18.353.105

9.180.987

19.878.509

 

 

58.512.203

GRANS RAMS

266.313

3.040.224

10.739.466

9.093.534

 

 

23.139.537

NOVA CONSTRUCCIÓ (IMEB)

265.930

3.960.833

7.846.698

4.516.864

 

 

16.590.325

NOVES ESCOLARITZACIONS

1.514.118

3.320.000

500.000

pendent

 

 

5.334.118

PLA DE BARRIS

26.060

1.754.110

9.679.632

8.194.773

 

 

19.654.575

NOVA CONSTRUCCCIÓ (ESCOLA ENTENÇA 20% s/5.010.000)

 

100.000

pendent

pendent

 

 

100.000

NOVA CONSTRUCCCIÓ (ESCOLA CAL MAIOL)

 

 

250.000

1.400.000

pendent

 

1.650.000

NOVA CONSTRUCCCIÓ (ESCOLA ANGLESOLA 20% s/5.010.000)

 

 

350.000

pendent

 

 

350.000

NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 2 100%)

 

1.500.000

1.500.000

 

 

 

3.000.000

NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA projecte)

 

 

350.000

 

 

 

350.000

NOVA CONSTRUCCIÓ (INSTITUT ANGELETA FERRER E.T. 125mil)

 

pendent

 

 

 

 

0

DOTACIONS DEPARTAMENT ENSENYAMENT

5.029.498

9.481.870

16.875.526

13.697.961

7.989.612

2.008.000

53.074.467

RAMS (INSTITUTS)

1.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

 

 

12.000.000

NOVES CONSTRUCCIONS (E. CAN FABRA, I. VILADOMAT, I. M. ESPINALT I I. MARTÍ I POUS 100%)

3.529.498

5.981.870

12.763.487

2.128.612

 

 

24.403.467

 

 

 

 

 

 

 

NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ENTENÇA 80%)

 

 

 

1.840.000

2.168.000

 

4.008.000

NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLESOLA 80%)

 

 

 

AVANÇAR AJ BCN

2.000.000

2.008.000

4.008.000

NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%)

 

 

 

1.840.000

2.168.000

 

4.008.000

NOVA CONSTRUCCIÓ (INSTITUT ANGELETA FERRER 100%)

 

 

612.039

4.389.349

1.653.612

 

6.655.000

TOTAL

18.201.521

41.510.142

57.272.309

56.781.641

7.989.612

2.008.000

181.755.225

 

RAM’s ordinaris 2017-2019

Actuació

Peticions

2017

iniciat

Pintura

102

29

19

Façanes

18

2

2

Fusteria

42

4

1

Lavabos

38

4

3

Patis

37

7

6

Cuina

21

3

2

Tancaments

16

3

3

Menjador

13

1

1

Tendals

14

3

2

Paviment

13

1

1

Aules

13

4

4

Clima

13

2

2

Vestidor

12

1

0

Cobertes

12

3

3

Ascensor

9

1

0

Direcció  9  0  0
Consergeria 9 2 2
Escales 7 0  
Fonts 6 0  
Calderes 5 1 1
Sala Actes 4 2 2
Façanes 3 0  
Pav. Exterior 2 0  
Soterrani 1 1