Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 19 d'octubre de 2017

Dades d'inici de curs d'ensenyaments postobligatoris

S’informa sobre les dades de matrícula dels ensenyaments postobligatoris: batxillerat (ordinari i artístic), formació professional (cicles i formació dual), formació d’adults, escoles oficials d’idiomes i d’ensenyaments artístics.

Batxillerat. Dades de matrícula

60 centres

 

Batxillerat ordinari

Batxillerat artístic

 

Diürn

Nocturn

Plàstiques

Escèniques

Nocturn

 

1r

2n

1r

2n

1r

2n

1r

2n

1r

2n

Final 2016-17

3.743

3.181

72

157

437

371

150

111

0

13

Inicial curs 2017-18

3.679

3.287

79

136

449

394

174

126

0

0

Diferència

-64

106

7

-21

12

23

24

15

0

-13

Total  matrícula  2017-18

7.181

1.143

 Total Batxillerat 2017-2018:
8.324

Formació professional. Dades de matrícula

23 centres

 

2016-2017

2017-2018

 

GFPM

CFPS

GFPM

CFPS

 

grups

matrícula

grups

matrícula

grups

matrícula

grups

matrícula

1r

113

3.258

170

4.547

115

3.594

168

4.505

2n

98

2.308

168

4.796

96

2.345

171

4.787

Total

211

5.566

338

9.343

211

5.939

339

9.292

 + 1 grup
+ 322 matriculats

 Dades de matrícula. Formació professional. Formació dual

  

Centres

Cicle Formatiu

GRUPS

Empreses

Alumnat

 

Públics

Privats

PFI

GM

GS

PFI

GM

GS

2015

16

18

1

15

30

1

26

66

134

1.134

2016

19

19

2

15

37

2

28

77

201

1.546

2017

19

22

2

19

41

2

35

93

669

2.121

Consolidació i ampliació de l’Oferta de Formació Dual a  Barcelona

Centres i aules de Formació de Persones Adultes. Dades de matrícula

 

2016-2017

2017-2018

Centres

25

25

Grups

629

627

Places ofertades

14.140

14.165

Matrícula

11.044

10.733
(provisional)

PEAI (Programa experimental d'acollida d'alumnat nou vingut de llengües no romàniques)

 

2016-2017

2017-2018

Grups

3

3

Places ofertades

60

60

Matrícula

60

60

Escoles oficials d’idiomes. Matrícula

 

2016-2017

2017-2018

Centres

6

6

Grups

564

559

Places ofertades

16.920

16.350

Matrícula

13.731

13.307 (provisional)

Escoles d’art. Matrícula

 

2016-2017

2017-2018

Centres

4

4

Grups

60,5

63

Places ofertades

1.815

1.891

Matrícula

1.507

1.505

Línies de treball i criteris generals per a la planificació de l’oferta del curs 2018-2019

S’informa sobre les propostes de línies generals del Consorci d’Educació per a la programació de l’oferta de P3 i primer d’ESO el curs 2018-2019.

Línies generals: P3

 • Programar l’oferta educativa d’educació infantil i primària en el proper curs minimitzant l’ús de grups addicionals al P3 en les escoles públiques:
 • Programar un nombre de grups suficients en la preinscripció per al curs 2018-2019 d’acord amb les necessitats de cada zona educativa, d’acord amb les projeccions d’escolarització i incorporant 1 nou centre educatiu al Districte de Sant Martí.
 • Seguir avançant cap a un model en què cada zona pugui donar resposta a les necessitats de la seva població, tenint en compte les zones d’escolarització amb dèficit i amb superàvit de places escolars.

Línies generals: 1r ESO

 • Augmentar l’oferta de 1r d’ESO per continuar avançant en la millora de pas entre escoles i instituts públics.
 • Programar un increment de grups d’ESO respecte a l’oferta final del curs anterior que doni sortida a la necessitat d’increment d’escolarització a 1r d’ESO.
 • Programar l’obertura de nous instituts pels propers cursos i, si és el cas, prioritzar-ne la construcció definitiva.
 • Revisar les adscripcions d’escoles a instituts.
 • Implementar nous Institut-Escola en entorns que presenten una oportunitat per generar un nou projecte.

Ràtios

La ràtio normativa als cursos de primària,  i per extensió al segon cicle d’infantil,  és  de 25 alumnes per grup i a l’ ESO de 30.

P3:

 • Continuar i estendre la mesura iniciada el curs 2016-17 que situa la ràtio als centres d’alta complexitat a 22 (sempre amb l’acord del centre).
 • Continuïtat a P4 i P5 d’aquells grups en centres de màxima complexitat que enguany van acotar la seva ràtio a 22.

1r ESO:

 • En els centres d’alta complexitat (i sempre amb el seu acord) es definirà la seva ràtio a 27. A l’hora de fer el càlcul de grups cal comptabilitzar un percentatge de repetidors en base a l’històric i que no pot superar en cap cas el 6%
 • Continuïtat a 2n i 3r d’ESO d’aquells grups en centres de màxima complexitat que enguany van acotar la seva ràtio a 27.

Línies de treball i criteris generals per la revisió de les adscripcions entre centres de primària i secundària

S’informa dels treballs que s’estan realitzant des del Consorci d’Educació respecte a la revisió d’adscripcions entre centres de primària i secundària (línies de treball i criteris generals) i es presenta una proposta de calendari de treball.

Previsió de despeses de 2018 i finançament

Es presenta la proposta de continuïtat del pressupost previst per a l’exercici 2018. Per part del Departament d’Ensenyament s’informa que hi haurà pròrroga del pressupost per a 2018.

Seguiment de les inversions

S’informa del seguiment de les inversions del Consorci d’Educació i de l’aprovació de diverses actuacions.

Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF

Noves construccions definitives d’equipaments educatius

S’acorda la presentació de les noves construccions, que es donaran a conèixer a mesura que vagin sent aprovades per acord de govern.

Informe d’incidències de l’1-O

Es presenta l’informe de les incidències derivades dels fets que van tenir lloc durant el passat 1 d’Octubre en diversos centres educatius de la ciutat que van ser seu electoral i la despesa prevista.

Dels 158 centres que van ser seu electoral, 56 van tenir desperfectes. Es preveu una despesa total de 147.349,03 €

Calendari i fases del Pla Estratègic

S’informa de la reprogramació del calendari del procés d’elaboració del Pla Estratègic del Consorci d’Educació

 calendari pla estratègic

 

Aprovació del Decret d’Inclusiva i l’ordre d’avaluació de secundària obligatòria

En els precs i preguntes finals, la directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d’Ensenyament, Carme Ortoll, informa de l’aprovació del decret d’inclusiva i agraeix al Consorci d’Educació la col.laboració en el treball i exposa els trets fonamentals del decret i el procés de posada en marxa.

Per altra banda, la directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Rosa Artigal, exposa l’ordre d’avaluació de secundària obligatòria, agraint també la col.laboració de direccions, territoris i inspecció, i identificant els àmbits prioritzats.