El Consorci

Acords del Consell de Direcció del dia 21 de setembre de 2017

Inici del curs 2017-2018

S’informa sobre les dades més rellevants de l’inici del curs 2017-2018 als centres educatius de la ciutat. Un inici que s’ha produït amb normalitat i que ha permès avançar en els objectius d’assolir un sistema educatiu inclusiu i equitatiu. Amb un increment del nombre d’alumnes (1,22% - 179.221) i un creixement de l’alumnat als centres públics (de 42,3% a 42,6%). El nombre d’alumnes en educació obligatòria a Barcelona és superior al nombre de població en edat escolar empadronats a la ciutat.

Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF 

 

Convenis de col·laboració amb l’Agencia Tributaria de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

S’aproven els següents dos convenis de col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

  • Conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consorci d'Educació de Barcelona per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Conveni entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consorci d'Educació de Barcelona per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre

S’aprova la regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.

RESOLUCIÓsobre l'aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l'horari lectiu del centre de professionals d'atenció educativa no docent o d'entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.


Increment del preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador

S’aprova l’autorització d’increment del preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres públics de Barcelona.

RESOLUCIÓ relativa a l'autorització d'increment del preu màxim de la prestació del servei escolar del menjador dels centres públics de Barcelona. 


Ajuts de menjador 2017-2018

S’informa de l’evolució de la convocatòria, concretament de la del mes de juny que, segons les dades provisionals, té un nombre de sol·licituds de 29.258. 

 

Enquesta avaluació serveis del serveis centrals i suport del CEB als centres educatius

S’informa dels resultats de la segona enquesta d’avaluació dels serveis centrals i suport del CEB als centres educatius. Els resultats són en general positius (amb una valoració mitjana de 3,6 sobre 5), destaca que s’ha produït una millora de la percepció dels serveis respecte a la de l’any anterior.

Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF

 

Seguiment de les inversions

S’informa de les propostes d’inversions que es presenten i es posposa pel proper consell la formalització dels acords.

Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF

 

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail