Acords del Consell de Direcció del dia 23 de febrer de 2017

Seguiment de l’oferta educativa del curs 2017-2018

  • S’acorda crear la nova escola de dues línies l’Eixample 1, al carrer Entença, 155, al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample per al curs 2017-2018.
  • S’acorden els canvis d’adscripcions que afecten a l’Institut Martí Pous i les escoles Mestre Gibert i Camins i Turó Blau i la rectificació de l’adscripció de l’Escola Poble-Sec a l’Institut Milà i Fontanals.
  • S’acorda modificar l'oferta inicial de l’Institut Maria Espinalt de 5 a  4 grups.

Pla estratègic d’educació 2017-21: proposta metodològica i de col·laboradors

S’ha presentat el document que integra la proposta de treball amb els eixos estratègics, la metodologia de treball i l’estructura organitzativa, així com el calendari. Properament es donarà a conèixer el document inicial i es faran les presentacions d'inici del Pla.

S’aprova el conveni entre la Diputació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació, pel qual es regula la cessió de l’ús d’espais

El conveni regula la cessió de la Diputació de Barcelona al Departament d’Ensenyament i el Consorci de l’ús dels pavellons Prat de la Riba, Ponent i Xaloc, així com d’espais d’esbarjo i esportius, tots ells utilitzats per l’Institut Les Corts. No és conveni nou sinó que és la renovació de l’anterior que tenia una vigència de 30 anys i finalitzava el present exercici. La durada del conveni es preveu fins a l’any 2027 prorrogable fins el 2042.

S’aprova la instrucció per regular l’ús dels habitatges existents als centres docents públics per part del personal que els ocupa a la ciutat de Barcelona

Seguiment inversions

S’aprova la planificació presentada tot i tenir en compte que algunes de les propostes acordades resten condicionades a les aprovacions que han de realitzar el propi Ajuntament de Barcelona i el Departament d’Ensenyament.

 

2016

2017

2018

2019

TOTAL

DOTACIONS PIM MUNICIPAL

11.726.833,58

32.998.966,81

42.109.549,31

33.012.919,19

119.848.268,89

RAMS ORDINARIS (DIBA)

9.728.383,48

14.473.949,56

19.975.439,72

17.743.254,73

61.921.027,49

GRANS RAM

218.402,07

2.614.893,64

6.400.000,00

4.710.000,00

13.943.295,71

EBM i Música (IMEB

265.930,03

6.686.149,38

5.649.476,99

6.232.391,06

18.833.947,46

ADEQÜACIÓ SOLARS

1.514.118,00

6.364.470,00

   

7.878.588,00

PLA DE BARRIS  (a 23-02-2017)

 

2.859.504,23

10.084.632,60

4.327.273,40

17.271.410,23

 

 

 

 

 

 

DOTACIONS DEPARTAMENT ENSENYAMENT

5.029.497,67

9.481.870,49

18.663.487,05

7.628.611,86

41.203.467,07

RAMS

1.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

12.000.000,00

CONSTRUCCIONS

3.529.497,67

5.981.870,49

12.763.487,05

2.128.611,86

24.403.467,07

ESCOLA ANGLESOLA

 

--

--

--

--

TRANSF. REFORMA
EDIFICI LONDRES

 

400.000,00

2.400.000,00

2.000.000,00

4.800.000,00

           

 Total inversions

16.756.331,25

42.880.837,30

60.773.036,36

40.641.531,05

161.051.735,96

Per a més informació vegeu el document adjunt, PDF

Concurs de trasllat de 2017

S’informa de les dades del concurs de trasllats a Barcelona i s’informa dels criteris que manté el Departament d’Ensenyament a l’objecte de cercar un equilibri entre el dret dels professionals docents a la carrera i la mobilitat i les necessitats dels centres per garantir equips que donin resposta al PEC, cohesionats i estables.

Informe de gerència

S’informa de la presència del Consorci al Saló de l’Ensenyament edició 2017, posant de relleu que és una proposta molt innovadora i orientada a difondre l’oferta d’FP, donant molta visibilitat als centres i famílies, artístics i idiomes. El treball s’ha dut a terme amb la implicació dels centres i responsables tècnics del CEB