Acords del Consell de Direcció del dia 26 de gener de 2017

Pla de treball 2017 de la inspecció d'educació per al curs 2016-2017

S' ha aprovat el Pla de treball de la inspecció d’educació a Barcelona per al curs 2016-2017

Per a més informació vegeu el document adjunt, PDF

Proposta inicial de l'oferta educativa del curs 2017-2018

S'ha aprovat la proposta inicial de l’oferta educativa del curs 2017-2018 i s’ha acordat que es farà pública en el marc de l’oferta global de Catalunya.

Actuacions més rellevants a P3

 • Creació de 5 noves escoles (2 a l’Eixample, 1 les Corts, 1 Gràcia i 1 Sant Martí)
 • Nou projecte Institut Escola Trinitat Nova per transformació de l’Escola Sant Jordi, Escola Sant Josep Oriol i Institut Roger de Flor.
 • Transformació de l’Escola Ausiàs March, que no oferirà P3, en la nova Escola Anglesola.
 • Un centre acull un grup addicional.
 • Els centres de màxima complexitat podran tenir ràtio reduïda a 22 alumnes

Actuacions més rellevants a primer d’ESO

 • Increment de 2 grups per la creació dels Institut Escola Antaviana i Til·lers
 • L’Institut Milà i Fontanals recupera la 3a línia
 • 5 centres acullen grups addicionals
 • Els centres de màxima complexitat podran tenir ràtio reduïda a 27 alumnes

S'acorden les modificacions d’adscripcions entre escoles d’educació primària i instituts d’educació secundària obligatòria.

Per a més informació vegeu el document adjunt, PDF

S’aprova  l’ampliació de l’àrea d’influència de l’escola Pere Vila.

S'acorden els criteris i l'ordre pel qual es proposarà al Govern de la Generalitat l'aprovació de l'asssignació pressupostària per a la construcció dels nous equipaments educatius. Els criteris seran els següents:

 • Construccions per necessitats d’escolarització dels centres
 • Actuacions que eviten construccions modulars provisionals
 • Substitució de construccions provisionals

Campanya de comunicació de la preinscripció i matrícula del 2017-2018

S’ha presentat la campanya de comunicació de la preinscripció i matrícula del curs 2017-2018 elaborada conjuntament amb els serveis de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.

Actuacions principals de la campanya

 • Més informació al web: ampliació de la guia de centres de manera que, a més d’oferir les dades bàsiques, també doni informació rellevant de cada centre com el projecte educatiu i les aportacions de les famílies.
 • Sessions informatives de districte per a les famílies de P3
 • Suport i acompanyament als centres que tenen baixa demanda i que són necessaris per a l’escolarització del seu territori

Actualització de les inversions 2017

S’ha aprovat l’actualització de les inversions del 2017 Consorci d’Educació en equipament educatius a Barcelona (més informació a l'adjunt)

També es dona compta del marc pressupostari previst

 

2016

2017

2018

2019

TOTAL

DOTACIONS
PIM
MUNICIPAL

11.726.833,58

28.626.466,81

38.652.049,31

37.357.389,19

119.362.738,89

RAMS ORDINARIS
(DIBA)

9.728.383,48

14.473.949,56

18.475.439,72

22.607.724,73

65.285.497,49

GRANS RAM

218.402,07

2.614.893,64

6.400.000,00

4.710.000,00

13.943.295,71

EBM i Música (IMEB)

265.930,03

6.081.149,38

5.649.476,99

6.837.391,06

18.833.947,46

ADEQÜACIÓ SOLARS

1.514.118,00

3.339.470,00

   

4.853.588,00

PLA DE BARRIS  (Trinitat Nova, Cristòfol Colom
i Rambla Prim)

 

2.117.004,23

8.127.132,60

3.202.273,40

13.446.410,23

DOTACIONS DEPARTAMENT ENSENYAMENT

5.029.497,67

9.481.870,49

16.263.487,05

5.628.611,86

36.403.467,07

RAMS

1.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

12.000.000,00

CONSTRUCCIONS

3.529.497,67

5.981.870,49

12.763.487,05

2.128.611,86

24.403.467,07

Total inversions

16.756.331,25

38.108.337,30

54.915.536,36

42.986.001,05

152.766.205,96

 Per a més informació vegeu el document adjunt, PDF

Valoració de la Junta Extraordinària de direccions

El Consell de Direcció ha valorat positivament els resultats de la darrera convocatòria de la Junta Extraordinària de direccions en la que es va presentar el conveni entre l’Associació de Mestres Rosa Sensat, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Nova 21 i el Consorci d’Educació de Barcelona, per tal d’integrar les diferents iniciatives i processos de transformació amb la finalitat de crear un projecte propi de ciutat, liderat pel Consorci, establint un model de treball conjunt per  la innovació educativa a través de la col·laboració entre les quatre parts, basat en el desenvolupament coordinat de les Xarxes per al Canvi.