Torna

Descripció organigrama

El primer nivell de l’estructura organitzativa del Consorci d’Educació és la Gerència de la qual en depenen 6 direccions i també les direccions dels centres educatius públics de la ciutat que, enguany, són 303 direccions.

L'Àrea d’Educació Inclusiva és un òrgan staff que depèn directament de la gerència i que informa i opera transversalment sobre el conjunt de l’organització amb l’objectiu d’impulsar i consolidar l’escola inclusiva. 

Per altra banda, La Gerència es coordina amb la Inspecció educativa de Barcelona.

Les 6 direccions de l’estructura executiva del Consorci són aquestes: 

 • Direcció de Recursos Corporatius
 • Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals
 • Direcció d'Equipaments Educatius
 • Direcció d'Educació i Territori
 • Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial
 • Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

Direcció de Recursos Corporatius:

 • Àrea de Recursos Humans i Organització
 • Gestió Econòmica
 • Serveis Jurídics

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals (no té subestructura)


Direcció d'Equipaments Educatius

 • Manteniment i Serveis Generals
 • Reformes, Ampliacions i Millores
 • Nova Construcció

Direcció d'Educació i Territori

 • Coordinació Territorial i Serveis Educatius
 • Planificació Ensenyaments Obligatoris
 • Capacitació Docent i Programes Educatius
 • Coordinació de l'Àmbit Social

Direcció  d'Ensenyaments Postobligatoris

 • Coordinació de Xarxes i Empresa
 • Planificació Ensenyaments Postobligatoris
 • Capacitació Docent i Programes Educatius
 • Orientació i Acompanyament a l'Alumnat

Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

 • Atenció i Tràmits de l'Administració Educativa
 • Gestió del Procés d'Escolarització
 • Sistemes d'Informació i Disseny de Processos
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació