Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Formació professional de grau superior. Preinscripció 2021-2022

Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés, o si se n'està exempt. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d'accés corresponent, o si se n'està exempt. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Calendari

Preinscripció
21/05

Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

des del 25/05 fins al 31/05

Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

 

des del 25/05 fins al 01/06

Presentació de documentació: del 25 de maig a l'1 de juny
Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

 

23/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

des del 23/06 fins al 30/06

Presentació de reclamacions: del 23 (a les 13.00 h) al 30 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l'eina electrònica per a presentar reclamacions.

 

05/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 

05/07

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 5 de juliol de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

 

08/07

Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021
Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

16/07

Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

16/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

 

Formalitzar la matrícula
des del 19/07 fins al 23/07

Matriculació: del 19 al 23 de juliol de 2021
Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

 

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.

Per poder cursar cicles formatius de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

El procés de preinscripció es fa en un únic període, però s'estableixen dues fases d'admissió, tant per als cicles de grau mitjà com per als de grau superior. , i és exclusivament per a les sol·licituds de primer curs que en el procés ordinari no han obtingut plaça, i en el cas de grau superior, a més, la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres educatius, els cicles i els torns a què es vol accedir.

A la guia de centres de la ciutat de Barcelona hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun.

La publicació de l'oferta inicial de les places per a la preinscripció està prevista per al dia 21 de maig de 2021.

Consulta de codis

A la sol·licitud de preinscripció cal especificar el codi dels cicles als quals es vol accedir. 

Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Sol·licitud de preinscipció

 

Consulta de resultats

A partir del 23 de juny, sortirà la llista provisional amb la puntuació

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Després de rebre les sol·licituds de preinscripció, els centres estudien totes les peticions rebudes, i un cop comprovades publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Aquesta informació també es pot consultar a les oficines municipals d'escolarització i, de manera individual, en aquest web.

Quan la llista estigui disponible, rebreu un correu electrònic amb un codi identificatiu de la vostra sol·licitud que us permetrà accedir a la llista. També et demanaran el DNI del sol·licitant.

A l'hora de consultar la llista recorda tenir a ma:

 • Document identificador (DNI, NIE, NIF o passaport)
  De la persona que fa el tràmit de preinscripció.
 • Número d'identificador
  Codi que s'assigna a cada alumne o alumna quan es matricula per primera vegada en un centre educatiu del sistema educatiu de Catalunya.
 • Codi sol·licitud
  Codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s'ha tramitat, i que s'especifica en el resguard de la preinscripció.

Consulta el llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional

 

Període per presentar reclamacions: del 23 (a les 13 hores) al 30 de juny de 2021

Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació. En la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la.
Si no pots accedir a la consulta individual o no trobes la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional pots adreçar-te al centre o a l'oficina municipal d'escolarització per demanar informació. També pots presentar una reclamació mitjançant els següents accessos, en funció del tipus de sol·licitud de preinscripció utilitzada:

 

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Formació professional de grau superior: 15.864

 

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

 

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.