Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Formació professional de grau superior. Preinscripció 2020-2021

Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés, o si se n'està exempt. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d'accés corresponent, o si se n'està exempt. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Calendari

Preinscripció
05/06

Publicació de l'oferta inicial de places escolars: 5 de juny de 2020

10/06 17/06

Termini per presentar la sol·licitud: del 10 al 17 de juny de 2020 (termini per presentar la documentació, fins al 18 de juny de 2020)

13/07

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020

14/07 16/07

Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020

20/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020

20/07

Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020 a les 11h, als serveis centrals del Departament d'Educació

23/07

 Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020

28/07

Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020

29/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 29 de juliol de 2020

Matrícula
01/09 07/09

Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre

Matrícula
08/09

Llista d'admesos (segona fase d'admissió: 8 de setembre de 2020

08/09 15/09

Període de matrícula (segona fase d'admissió): del 8 al 15 de setembre de 2020

 

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.

Per poder cursar cicles formatius de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

El procés de preinscripció es fa en un únic període, però s'estableixen dues fases d'admissió, tant per als cicles de grau mitjà com per als de grau superior. , i és exclusivament per a les sol·licituds de primer curs que en el procés ordinari no han obtingut plaça, i en el cas de grau superior, a més, la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència els centres educatius, els cicles i els torns a què es vol accedir.

A la guia de centres de la ciutat de Barcelona hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun.

La publicació de l'oferta inicial de les places per a la preinscripció està prevista per al dia 5 de juny de 2020.

Consulta de codis

A la sol·licitud de preinscripció cal especificar el codi dels cicles als quals es vol accedir.

Oferta de centres, unitats i vacants 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015-2016 i que disposen d'un sistema d'identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l'alumna o alumne que ja consten en el Registre d'alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació.

Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el termini establert.

En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà fer arribar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'ha d'enviar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares.

En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s'ha enviat el correu electrònic amb la documentació.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d'organitzar l'atenció al ciutadà per a la presentació de la sol·licitud assignant una cita prèvia per a l'accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d'enviar per correu electrònic:

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020:El DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.

Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2020, també cal enviar per correu electrònic:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); o el passaport o el document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que enviïn per correu electrònic la documentació identificativa. Només en el cas que l'alumne sigui menor d'edat o no faci els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació; si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteri de prioritat per a l'assignació de places

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (d'acord amb el requisit acadèmic al·legat per accedir al cicle); dins de cada via, segons les prioritats i dins de cada prioritat, segons la qualificació mitjana dels estudis, el curs o la prova d'accés.

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

 • Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 • Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

 1. En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 2. En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 3. En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 4. En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 5. En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.
 6. En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 7. En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.
  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar

certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra la qualifiacació a la llista de barem provisional, s'ha d'enviar el certificat per correu electrònic dins el període de reclamacions.
 • Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han d'enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
 • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han d'enviar per correu electrònic el certificat de superació de la formació.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s'ha d'enviar per correu electrònic el certificat dins el període de reclamacions.
 • Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal enviar per correu electrònic l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s'ha d'enviar per correu electrònic la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han d'enviar per correu electrònic la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
 • Si es tracta d'estudis estrangers homologats, en el cas que l'alumne o alumna no hagi pogut presentar la sol·licitud d'homologació corresponent a causa de la declaració de l'estat d'alarma per la covid-19, que comporta la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d'homologar els estudis estrangers no universitaris a l'efecte de la preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà.
 • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han d'enviar per correu electrònic la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d'enviar per correu electrònic el certificat de superació d'aquesta prova.

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han d'enviar per correu electrònic el BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

Sol·licitud de preinscipció

Consulta de resultats

En les dates previstes al calendari, cada centre publica al seu web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció.

Podeu consultar els resultats individuals des de la pàgina del Departament d'Educació; per fer-ho es necessita: 

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2020, o de l'alumne o alumna, si és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d'organitzar la presentació de la reclamació assignant una cita prèvia per a l'accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat: 36.998 

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 18 de setembre de 2020.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació. Els centres han d'informar el Departament d'Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionadament amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment del requisit acadèmic d'accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins el 18 de setembre de 2020.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail