Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny de grau superior. Preinscripció 2020-2021

Calendari

Preinscripció
21/05

Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs

25/05 31/05

Presentació de sol·licituds: Del 25 al 31 de maig de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

25/05 01/06

Presentació de documentació: Del 25 de maig a l'1 de juny de 2021
Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

23/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

23/06 30/06

Presentació de reclamacions: Del 23 al 30 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
Es poden transmetre reclamacions des de les 13.00 h del 23 de juny al 30 de juny de 2021, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

05/07

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

05/07

Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

08/07

Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021
Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

16/07

Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

16/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 16 de juliol de 2021
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Matrícula
19/07 23/07

Matriculació: Del 19 al 23 de juliol de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció, cal especificar per ordre de preferència els cicles, els torns i els centres educatius.

A la guia de centres  hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments.

La publicació de l'oferta inicial de les places per a la preinscripció està prevista per al  dia 21 de maig de 2021.

Oferta de centres, unitats i vacants

 • Batxillerats no artístics i Formació professional de grau mitjà, pdf (disponible a partirdel 21 de maig de 2021)
 • Batxillerat artístic i Arts plàstiques i disseny de grau superior, pdf (disponible a partirdel 21 de maig de 2021)

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau superior.

Per preinscriure's cal:

 • conèixer el calendari,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat i reunir la documentació que els acredita, si és el cas, 
 • consultar els codis dels cicles,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció (provisionals i definitius)
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.


Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Requisits d'accés

Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir una titulació que permeti l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GS" de la pàgina enllaçada).
 • Tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), o una titulació superior, o haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la prova d'accés al cicles i a més superar la prova específica d'accés.
 • Sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés.

Sol·licitud de preinscripció

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al seu web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2021, o de l'alumne o alumna (si és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2021).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d'organitzar la presentació de la reclamació assignant una cita prèvia per a l'accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir del criteri de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail