Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Programes de formació i inserció. Preinscripció curs 2021-2022

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
07/05

Oferta inicial de places escolars: 7 de maig de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

10/05 21/05

Presentació de sol·licituds: Del 10 al 21 de maig de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

 

10/05 28/05

Entrevistes d'orientació i valoració: Del 10 al 28 de maig de 2021
Es tracta d'entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral. Tindran lloc segons la convocatòria individual feta pel centre.

 

03/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

04/06

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 4 de juny de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

 

04/06 11/06

Presentació de reclamacions: Del 4 a l'11 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 

16/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 

 

06/07

Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

06/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 6 de juliol de 2021
Finalment, publicació de la llista d'alumnes admesos al centre i de la llista d'espera.

 

Formalitzar la matrícula
01/09 10/09

Matriculació: De l'1 al 10 de setembre de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

 

Consulta de centres

Consulta l'oferta de Programas de Formació i Inserció (disponible a partir del dia 7 de maig de 2021)

 

Sol·licitud de preinscripció

Consulta de resultats

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu web la llista anonimitzada de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres organitzaran la presentació de la reclamació amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l’accés al centre que es pot sol·licitar amb l'eina disponible al web del centre o bé trucant-hi.

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes amb la puntuació definitiva

Un cop resoltes les reclamacions presentades es fa pública al tauler d'anuncis del centre la nova llista de sol·licituds ordenades segons la puntuació definitiva.

Llista de les places assignades

Cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc.

Matrícula

Els dies indicats al calendari, els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula; els que no ho fan es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho comuniquin al centre. 

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre les ofereix als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail