Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Programes de formació i inserció. Preinscripció curs 2020-2021

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
20/05

Publicació de l'oferta inicial de places:  20 de maig de 2020.

25/05 05/06

Termini per presentar les sol·licituds: del 25 de maig al 5 de juny de 2020

25/05 12/06

Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre

17/06

Llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 17 de juny de 2020

19/06

Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)

18/06 25/06

Presentació de reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020

29/06

Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020

17/07

Publicació de l'oferta final: 17 de juliol de 2020

17/07

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 17 de juliol de 2020

Matrícula
01/09 10/09

 Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 10 de setembre 2020

Consulta de centres

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Sol·licitud de preinscripció i documentació identificativa

S'aconsella la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada per les dues cares.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic, que ha de contenir la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació per correu electrònic, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l'accés al centres que es pot sol·licitar amb l'eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi

Juntament amb la sol·licitud, tots els sol·licitants han d'enviar per correu electrònic:

  • El DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.
     

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha d'enviar el certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.
 

Documentació acreditativa dels criteris específics

1. Proximitat del domicili 

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d'influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona:

- Quan el domicili es troba dins l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.
- Quan el domicili es troba dins l'àrea d'influència 2 del centre, però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts.

Document acreditatiu: el DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Només en el cas que el domicili habitual no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal enviar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Excepcionalment, per a aquest procediment de preinscripció i només en el cas que el domicili habitual no coincideixi amb el del document d'identificació personal o siguin persones estrangeres sense NIE, i a més sigui impossible obtenir el certificat o volant de convivència:

  • una declaració responsable conforme aquell és el domicili del nucli familiar, amb el compromís d'aportar la certificació de l'ajuntament quan es recuperin els tràmits, i
  • un dels documents següents: títol de propietat de l'immoble (en cas que sigui propi) o la inscripció del contracte de lloguer a l'INCASOL (en cas que sigui de lloguer), el domicili habitual de l'IRPF, el domicili associat a la Targeta Sanitària Individual o la domiciliació de diversos subministraments a nom del sol·licitant, en el domicili al·legat

2. Participació per primera vegada en un PFI o en d'altres equivalents

- Quan el sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Document: cap, perquè l'acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

3. Anys d'escolarització d'ESO

- Per cada curs: 5 punts.

Document acreditatiu: s'ha d'enviar per correu electrònic el certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

4. Últim curs d'ESO

- Quart: 20 punts
- Tercer: 10 punts.
- Segon: 5 punts.

Document acreditatiu: s'ha d'enviar per correu electrònic el certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

5. Entrevista

Els alumnes fan una entrevista en què es valora l'adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d'experiència laboral. Pel resultat de l'entrevista: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

Sol·licitud de preinscripció

Consulta de resultats

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu web la llista anonimitzada de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres organitzaran la presentació de la reclamació amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l’accés al centre que es pot sol·licitar amb l'eina disponible al web del centre o bé trucant-hi.

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Número per determinar d'ordre en cas d'empat: 2.703

Llistes amb la puntuació definitiva

Un cop resoltes les reclamacions presentades es fa pública al tauler d'anuncis del centre la nova llista de sol·licituds ordenades segons la puntuació definitiva.

Llista de les places assignades

Cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc.

Matrícula

Els dies indicats al calendari, els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula; els que no ho fan es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho comuniquin al centre. 

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre les ofereix als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail