Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Ensenyaments esportius. Preinscripció 2020-2021

Calendari

Primer període
29/05

Els centres fan públic el calendari de preinscripció abans del 29 de maig de 2020

02/06 17/06

Presentació de sol·licituds: del 2 al 17 de juny de 2020

El procés s'ha d’haver completat abans del 4 de setembre de 2020

Segon període
04/09 23/10

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció abans del dia 4 de setembre del 2020.


El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un periode de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 23 d'octubre de 2020

Tercer període
09/12 19/02

Els centres fan públic el calendari del procés abans del 9 de desembre de 2020. El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 19 de febrer de 2021.

Quart període
26/02 16/04

Els centres fan públic el calendari abans del 26 de febrer de 2021.

El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 16 d'abril de 2021.

Consulta de centres

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments que ofereixen.

Consulta els centres educatius

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

En el context social actual, a causa de l'emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Sol·licitud de preinscripció i documentació identificativa

Amb caràcter general, la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa es fa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre triat, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada per les dues cares. Es pot presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic, que ha de contenir la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació per correu electrònic, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l'accés als centres que es pot sol·licitar amb l'eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi.

Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal enviar per correu electrònic la documentació següent que identifica la persona sol·licitant:

 • El DNI, NIE o passaport de l'alumne. (Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.)

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acreditativa dels criteris específics de prioritat

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen els criteris de prioritat específics dels ensenyaments esportius. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

1. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés. Cal enviar per correu electrònic algun dels documents següents:

 • Alumnes que han completat l'ESO: el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; si es tracta d'estudis antics, l'original i una còpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • Alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • Alumnes que volen accedir al grau superior (la qualificació que es té en consideració és la mitjana entre la del títol de tècnic esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat): el certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés.
 • Alumnes procedents d'estudis estrangers: la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

2. Proximitat del domicili habitual

Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a l'àrea d'influència del centre (tot Catalunya): 2 punts

Cal enviar per correu electrònic la documentació següent:

 • El DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Només en el cas que el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o el volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Excepcionalment, per aquest procediment de preinscripció i només en el cas que el domicili habitual no coincideixi amb el del document d'identificació personal o siguin persones estrangeres sense NIE, i a més sigui impossible obtenir el certificat o volant de convivència:

 • una declaració responsable conforme aquell és el domicili del nucli familiar, amb el compromís d'aportar la certificació de l'ajuntament quan es recuperin els tràmits, i
 • un dels documents següents: títol de propietat de l'immoble (en cas que sigui propi) o la inscripció del contracte de lloguer a l'INCASOL (en cas que sigui de lloguer), el domicili habitual de l'IRPF, el domicili associat a la Targeta Sanitària Individual o la domiciliació de diversos subministraments a nom del sol·licitant, en el domicili al·legat.

3. Prova específica d’accés a l’especialitat esportiva

Si s'ha fet la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya, o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya: 1 punt

Document: s'ha d'enviar per correu electrònic el certificat de superació de la prova específica o el certificat d'acreditació dels requisits esportius.

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt nivell

Cal acreditar la condició amb un dels documents següents: 

 • El BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne que, en tot cas, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics,

 • El certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne,

 • Altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

Requisits d'accés

Les persones que volen accedir als ensenyaments esportius han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Requisits d'accés al cicles de grau mitjà

Primer nivell o cicle inicial

 • Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació professional (o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà).
 • Superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).

Segon nivell o cicle final

 • Haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva.
 • Haver superat la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

Requisits d'accés al cicles de grau superior

 • Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
 • Tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior.
 • En els casos que s'estableixi, superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.

Presentar la sol·licitud

Consulta de resultats

Per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d'accés i la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats. Si es produeix un empat, les sol·licituds s'ordenen a partir del número resultant del sorteig.

Els dies indicats al calendari, cada centre publica al seu web la llista anonimitzada de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres organitzaran la presentació de la reclamació amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l’accés al centre, que es pot sol·licitar amb l’eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi.

Una vegada resoltes les reclamacions, es publica al web la llista de sol·licituds anonimitzada amb la puntuació definitiva i finalment la d'alumnes admesos.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari i fer efectiu l’import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d’admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d’accés. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail