Ensenyaments esportius. Preinscripció 2021-2022

Calendari

Primer període
30/04

Els centres fan públic el calendari de preinscripció abans del 30 d'abril de 2021

des del 03/05 fins al 03/09

Presentació de sol·licituds: del 3 de maig al 4 de juny de 2021

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

El procés s'ha d’haver completat abans del 3 de setembre de 2021

Segon període
des del 03/09 fins al 22/10

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció abans del dia 3 de setembre del 2021.

El procés no es pot iniciar abans d'aquest dia i inclou un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i ha d'haver finalitzat abans del 22 d'octubre de 2021.

Tercer període
des del 09/12 fins al 18/02

Els centres fan públic el calendari del procés abans del 9 de desembre de 2021.

Els centres fan públic el calendari del procés de preinscripció i matriculació. El procés no es pot iniciar abans d'aquest dia i inclou un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del abans del 18 de febrer de 2022.

Quart període
des del 25/02 fins al 15/04

Els centres fan públic el calendari abans del 25 de febrer de 2022.

El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 15 d'abril de 2022.

Consulta de centres

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments que ofereixen.

Consulta els centres educatius

Requisits d'accés

Les persones que volen accedir als ensenyaments esportius han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Requisits d'accés al cicles de grau mitjà

Primer nivell o cicle inicial

  • Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació professional (o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà).
  • Superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).

Segon nivell o cicle final

  • Haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva.
  • Haver superat la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

Requisits d'accés al cicles de grau superior

  • Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
  • Tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior.
  • En els casos que s'estableixi, superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.

Consulta de resultats

Per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar la qualificació mitjana del requisit d'accés i la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats. Si es produeix un empat, les sol·licituds s'ordenen a partir del número resultant del sorteig.

Els dies indicats al calendari, cada centre publica al seu web la llista anonimitzada de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres organitzaran la presentació de la reclamació amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l’accés al centre, que es pot sol·licitar amb l’eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi.

Una vegada resoltes les reclamacions, es publica al web la llista de sol·licituds anonimitzada amb la puntuació definitiva i finalment la d'alumnes admesos.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari i fer efectiu l’import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d’admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d’accés. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat.