Arts plàstiques i disseny de grau mitjà. Preinscripció 2021-2022

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

Calendari

Preinscripció
07/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  7 de maig de 2021

des del 11/05 fins al 17/05
Termini per presentar la sol·licitud: de l'11 al 17 de maig de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.
des del 11/05 fins al 18/05

Presentació de documentació: de l'11 al 18 de maig de 2021
Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

08/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Consulta la llista de sol·licituds amb la puntuació

 

des del 09/06 fins al 15/06

Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

18/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

18/06

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 18 de juny de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteix tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

23/06

Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021
Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

07/07

Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs

09/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol de 2021
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Matrícula
des del 12/07 fins al 16/07

Matriculació: del 12 al 16 de juliol de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Requisits d'accés

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres

 • Títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés
 • Títols i acreditacions que permeten l'exempció de la prova específica de grau superior
 • Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics (plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Accés als cicles de grau mitjà amb prova específica d'accés

Han de realitzar la part específica de la prova d'accés les persones que tinguin

 • Títol de graduat en ESO o equivalents, establerts legalment
 • Superada la prova d'accés a grau superior de formació professional

Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova específica i presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d'acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà superant  la part comuna i la part específica de la prova d'accés i, que tinguin 17 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Important.

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s'ha de fer la inscripció a la prova d'accés (general o específica).

Consulta de resultats

A partir del 8 de juny, sortirà la llista provisional amb la puntuació.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

Després de rebre les sol·licituds de preinscripció, els centres estudien totes les peticions rebudes, i un cop comprovades publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Aquesta informació també es pot consultar a les oficines municipals d'escolarització i, de manera individual, en aquest web.

Quan la llista estigui disponible, rebreu un correu electrònic amb un codi identificatiu de la vostra sol·licitud que us permetrà accedir a la llista. També et demanaran el DNI del sol·licitant.

A l'hora de consultar la llista recorda tenir a ma:

 • Document identificador (DNI, NIE, NIF o passaport)
  De la persona que fa el tràmit de preinscripció.
 • Número d'identificador
  Codi que s'assigna a cada alumne o alumna quan es matricula per primera vegada en un centre educatiu del sistema educatiu de Catalunya.
 • Codi sol·licitud
  Codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s'ha tramitat, i que s'especifica en el resguard de la preinscripció.

 • Consulta el llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional

 

Període per presentar reclamacions: 9 al 15 de juny de 2021

Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació. En la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la.
Si no pots accedir a la consulta individual o no trobes la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional pots adreçar-te al centre o a l'oficina municipal d'escolarització per demanar informació. També pots presentar una reclamació mitjançant els següents accessos, en funció del tipus de sol·licitud de preinscripció utilitzada:

 

Llistes un cop resoltes les reclacions: 18 de juny


Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació: 676

 
Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena tenint en compte la puntuació definitiva i el número de desempat.