Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny de grau mitjà. Preinscripció 2021-2022

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

Calendari

Preinscripció
07/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  7 de maig de 2021

11/06 17/06
Termini per presentar la sol·licitud: de l'11 al 17 de juny de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.
11/05 18/05

Presentació de documentació: De l'11 al 18 de maig de 2021
Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

08/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

09/06 15/06

Presentació de reclamacions: Del 9 al 15 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

18/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

18/06

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 18 de juny de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteix tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

23/06

Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021
Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

07/07

Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs

09/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol de 2021
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Matrícula
12/07 16/07

Matriculació: Del 12 al 16 de juliol de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Requisits d'accés

Per accedir a aquests ensenyaments cal complir algun dels requisits següents:

  • tenir una titulació que permeti l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GM" de la pàgina enllaçada),
  • tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o un d'equivalent a efectes acadèmics, o una titulació superior, o haver superat el curs específic d'accés, o haver superat la part comuna de la prova d'accés als cicles, a més de superar la prova específica d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors també hi poden accedir si superen la prova d'accés.

Oferta de centres i vacants

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal que especifiqueu, per ordre de preferència, els cicles, els torns i els centres educatius.

La publicació de l'oferta inicial de les places escolars per a la preinscripció es preveu que es publiqui el dia 7 de maig de 2021.

Oferta de centres, unitats i vacants

  • Batxillerats no artístics i Formació professional de grau mitjà, pdf (disponible a partir del dia 7 de maig de 2021)
  • Batxillerat artístic i Arts plàstiques i disseny de grau mitjà, pdf (disponible a partir del dia 7 de maig de 2021)

 

Sol·licitud de presincripció

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats individuals al web del Departament d'Educació; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2021, o de l'alumne o alumna (si és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2021).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d’organitzar la presentació de la reclamació assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

 

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

 

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir del criteri de prioritat i el número de desempat.

 

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

 

Matrícula

Els alumnes que han obtingut una plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària, escanejada o fotografiada, a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail