Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Arts plàstiques i disseny de grau mitjà. Preinscripció 2020-2021

Per accedir als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o una titulació superior, i superar la prova específica d'accés.

Calendari

Preinscripció
29/05

Publicació de l'oferta inicial de places escolars:  29 de maig de 2020

02/06 08/06
Termini per presentar la sol·licitud: del 2 al 8 de juny de 2020 (Termini per presentar la documentació: fins al 9 de juny de 2020)
Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
09/07

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020

10/07 14/07

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020

15/07

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020

15/07

Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

20/07

 Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020

28/07

 Publicació de l’oferta final: 28 de juliol de 2020

30/07

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula
01/09 07/09

Termini de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 7 de setembre de 2020

Requisits d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Requisits d'accés

Per accedir a aquests ensenyaments cal complir algun dels requisits següents:

  • tenir una titulació que permeti l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GM" de la pàgina enllaçada),
  • tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o un d'equivalent a efectes acadèmics, o una titulació superior, o haver superat el curs específic d'accés, o haver superat la part comuna de la prova d'accés als cicles, a més de superar la prova específica d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors també hi poden accedir si superen la prova d'accés.

Oferta de centres i vacants

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal que especifiqueu, per ordre de preferència, els cicles, els torns i els centres educatius.

La publicació de l'oferta inicial de les places escolars per a la preinscripció es preveu que es publiqui el dia 29 de maig de 2020.

Oferta de centres, unitats i vacants

 

Documentació i criteris de prioritat

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015/16 i que disposen d'un sistema d'identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l'alumna o alumne que ja consten en el Registre d'alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació.

Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el termini establert.

En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà fer arribar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'ha d'enviar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares.

En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s'ha enviat el correu electrònic amb la documentació.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d'organitzar l'atenció al ciutadà per a la presentació de la sol·licitud assignant una cita prèvia per a l'accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu electrònic el DNI o NIE, escanejat o fotografiat per les dues cares, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar, escanejats o fotografiats per les dues cares, els documents següents:

  • El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament (consultar la informació al resguard de la sol·licitud); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig del número de desempat.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe o la qualificació de la prova d'accés. El document que cal presentar és el certificat acadèmic.

Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar el certificat de superació perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves i es mostra en la llista de sol·licituds amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova enviant la documentació, escanejada o fotografiada per les dues cares, durant el període de reclamació indicat al calendari.

Els alumnes que encara cursen, en el moment de presentar la sol·licitud, els estudis que permeten l’accés directe o bé l’exempció de la prova específica d’accés, poden enviar per correu electrònic el certificat acreditatiu de la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions.

 
Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d'alt rendiment o alt nivell han d'enviar per correu electrònic el BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l'Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi, escanejada o fotografiada per les dues cares.

Sol·licitud de presincripció

Consulta de resultats

En les dates del calendari cada centre publica al web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció. 

Podeu consultar els resultats individuals al web del Departament d'Educació; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, si l'alumne és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2020, o de l'alumne o alumna (si és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020).

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació. En aquest cas, cal enviar un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la reclamació i/o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d’organitzar la presentació de la reclamació assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat: 596

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir del criteri de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Matrícula

Els alumnes que han obtingut una plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària, escanejada o fotografiada, a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o d'una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail