Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Batxillerat. Preinscripció 2021-2022

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Calendari

Preinscripció
07/05

Oferta inicial de places escolars: 7 de maig de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

11/05 17/05

Presentació de sol·licituds: De l'11 al 17 de maig de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

18/05

Presentació de documentació: 18 de maig de 2021
Fins aquest dia pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

08/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

09/06 09/03

Presentació de reclamacions: Del 9 al 15 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

18/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

18/06

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 18 de juny de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

23/06

Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021
Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

07/07

Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

09/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol de 2021
Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Matrícula
12/07 16/07

Matriculació ordinària: Del 12 al 16 de juliol de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

07/09 07/10

Matriculació extraordinària: Del 7 al 10 de setembre de 2021
Període per als alumnes pendents de l'avaluació de setembre.

 

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

 • de qualsevol modalitat en un centre diferent d'aquell on s'està cursant l'ESO,
 • de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
  de la modalitat d'arts, i
 • si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau
 • emplenar la sol·licitud electrònica o en suport informàtic i adjuntar la documentació identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits en que no ha estat possible validar-los electrònicament, i que es detallen al resguard de la sol·licitud, en els diferents apartats.
 • consultar els resultats quan es publiquin les diverses llistes,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

Batxillerat nocturn

Es poden matricular al batxillerat en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més i les que tenen entre 16 i 18 anys i no poden seguir estudis en règim diürn per motius laborals. Per acreditar aquesta circumstància cal adjuntar a la sol·licitud de preinscripció el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si l'alumne no hi té obligació d'estar afiliat, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d'admissibilitat.

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència les modalitats i els centres educatius a què es vol accedir.

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments i, si és el cas, l'adscripció amb altres centres.

Els centres adscrits són els que estan vinculats perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un tinguin prioritat per accedir a un altre si els dos estan adscrits.

Segons el moment que es consulta, la informació de les places correspon a l'oferta inicial o a l'oferta final (consulteu el calendari).

Oferta de centres, unitats i vacants

 • Batxillerats no artístics i Formació professional de grau mitjà, pdf (disponible el dia 7 de maig de 2021)
 • Batxillerat artístic i Arts plàstiques i disseny de grau superior, pdf (disponible el dia 7 de maig de 2021)

 

Sol·licitud de preinscripció

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d'arts i les que provenen d'un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Consulta de resultats

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció

Per consultar els resultats es necessita:

El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).

El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, o de l'alumne (si és major d'edat o fa els 18 anys durant el 2021).
 

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic indicant l’error o l’omissió, adjuntant-hi el document d’acreditació que correspongui escanejat o fotografiat. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la reclamació efectuada.

En el cas que no sigui possible presentar la reclamació electrònicament, excepcionalment, es podrà presentar presencialment, prèvia la sol·licitud d’una cita prèvia.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

 

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

 
Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.
 

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena tenint en compte la puntuació definitiva i el número de desempat.

 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail