Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Batxillerat. Preinscripció 2020-2021

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Calendari

Preinscripció
21/05

Publicació de l'oferta inicial de places: 21 de maig de 2020

27/05 03/06

Termini per presentar la sol·licitud: del 27 de maig al 3 de juny

 

Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
15/06

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020

16/06 18/06

Termini per presentar una reclamació: del 16 al 18 de juny de 2020

22/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020

23/06

Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)

26/06

Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020

07/07

Oferta final: 7 de juliol de 2020

07/07

Llista d’alumnes admesos i llista d'espera:7 de juliol de 2020

Matrícula
08/07 14/07

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020

07/09 10/09

Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

 

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

 • de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO,
 • de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
 • de la modalitat d'arts, i
 • si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

Batxillerat nocturn

Es poden matricular al batxillerat en règim nocturn les persones que tenen 18 anys o més i les que tenen entre 16 i 18 anys i no poden seguir estudis en règim diürn per motius laborals; per acreditar-ho cal presentar el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si l'alumne no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar altres motius d'admissibilitat.

Centre amb ensenyaments integrats de música i dansa

Les persones que volen accedir l'Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona per cursar-hi batxillerat i ensenyaments de música o de dansa cal que presentin la sol·licitud de preinscripció (i la documentació) en aquest centre. Per demanar altres centres poden presentar, durant el mateix període, una segona sol·licitud al centre no integrat demanat en primer lloc.

El calendaris de publicació de l'oferta, presentació de sol·licituds i matrícula, així com la documentació que cal presentar són els mateixos que els establerts per a la resta de centres.

Per poder accedir a aquests ensenyaments cal que els sol·licitants obtinguin la valoració positiva de les seves aptituds artístiques mitjançant la superació de la prova específica d'accés de l'especialitat (en música o en dansa).

L'admissió s'efectua d'acord amb el resultat d’aquesta prova, de manera separada per a música i dansa; quan el resultat de la prova és numèric s'ordena de la més alta a la més baixa i si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals de prioritat i, si cal, el sorteig per al número de desempat.

 

Consulta de centres

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal especificar per ordre de preferència les modalitats i els centres educatius a què es vol accedir.

A la guia de centres hi ha la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon i ensenyaments i, si és el cas, l'adscripció amb altres centres.

Els centres adscrits són els que estan vinculats perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un tinguin prioritat per accedir a un altre si els dos estan adscrits.

Segons el moment que es consulta, la informació de les places correspon a l'oferta inicial o a l'oferta final (consulteu el calendari).

Oferta de centres, unitats i vacants

 

Documentació i criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne que es pugui validar electrònicament.

Si s'ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà de presentar la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne. El resguard, juntament amb la documentació identificativa que no s’hagi pogut validar escanejada o fotografiada per les dues cares, s’ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre que s'ha demanat en primera opció.

En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d’organitzar la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents:

 • Còpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.
 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri, en els casos en què no s'ha pogut recuperar la informació electrònicament, mitjançant un correu electrònic en què s'hi annexi els documents escanejats o fotografiats. El correu s'ha d’enviar a la bústia oficial electrònica del centre demanat en primera petició.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixin dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

Cap, si es tracta del mateix centre.

Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal indicar el nom del germà o germana en el correu electrònic perquè els centres afectats ratifiquin aquesta informació electrònicament.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

L'acreditació de les dades del domicili habitual s'obtindrà electrònicament mitjançant l'accés al padró municipal d'habitants. Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s'ha d'acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, escanejat o fotografiat, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal enviar per correu electrònic el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa escanejat o fotografiat. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037), escanejat o fotografiat.

 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Document:

Cal enviar per correu electrònic l'acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, escanejada o fotografiada.
 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Només en el cas que el Departament d'Educació no pugui accedir a les dades o si l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita enviant per correu electrònic la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, escanejada o fotografiada per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, escanejada o fotografiada.

 

5. Expedient acadèmic

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

Document:

 • Si es tracta d'estudis antics: cal enviar per correu electrònic la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica, escanejada o fotografiada per les dues cares.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació, escanejat o fotografiat per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que no s’hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat.
 • Aquesta declaració responsable tindrà els mateixos efectes que la presentació del volant per a la inscripció condicional que s’obté quan s’ha iniciat el tràmit i s’ha presentat la documentació acadèmica acreditativa. Per tant, a efectes del procés de preinscripció, es considera que la qualificació mitjana dels estudis a homologar és un 5.

 
c) Criteris complementaris

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document:

Les dades s'obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l'organisme emissor és d'altres comunitats autònomes, el criteri s'acredita enviant per correu eletrònic el carnet de família nombrosa o monoparental vigent, escanejat o fotografiat per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 
Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment amb el batxillerat

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb l'horari adaptat:

 • Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar aquests ensenyaments.
 • Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:

- Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.

- Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

- Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o al BOE per als esportistes d'alt nivell.

Sol·licitud de preinscripció

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d'arts i les que provenen d'un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Consulta de resultats

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció

Per consultar els resultats es necessita:

El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).

El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes, o de l'alumne (si és major d'edat o fa els 18 anys durant el 2020).
 

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic indicant l’error o l’omissió, adjuntant-hi el document d’acreditació que correspongui escanejat o fotografiat. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la reclamació efectuada.

En el cas que no sigui possible presentar la reclamació electrònicament, excepcionalment, es podrà presentar presencialment, prèvia la sol·licitud d’una cita prèvia.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

9.850, número per determinar l'ordre en cas d'empat
 
Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena tenint en compte la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 25 de setembre de 2020, les vacants que es produeixin en els centres amb llista d'espera s'han d'oferir als alumnes que les hagin demanat en primera opció; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre

Els nous batxillerats

Novetats del curs 2020-2021

Batxillerats més flexibles i més competencials

 

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Per a l'accés als centres que imparteixen el currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d'una prova de nivell.

Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l'admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s'hagi acabat.

Si l'alumne cursa estudis en un sistema educatiu estranger ha de demanar al Departament d'Educació el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l'ESO.
 

Calendari

 • Llista de centres que ofereixen la doble titulació: 13 de maig de 2020
 • Cada centre publica l'oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 13 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds al centre: del 18 al 22 de maig de 2020
 • Llista d'alumnes admesos: 29 de maig de 2020

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail