Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Animació en circ i tècniques d'actuació teatral. Preinscripció 2010-2021

Per accedir al cicle de grau mitjà d'animació en circ o al cicle de de grau superior de tècniques d'actuació teatral cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa i superar la prova específica d'accés respectiva el mateix any de l'nici del curs acadèmic.

Calendari

Preinscripció
13/05 03/06

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de maig al 3 de juny de 2020.

 

Heu d'enviar per correu electrònic la sol·licitud de preinscripció i inscripció a la prova específica d'accés en el centre on voleu cursar els ensenyaments. Amb l'enviament d'aquest document, al qual heu d'adjuntar la documentació acreditativa, ja queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

 

 

Cada centre ha de publicar al seu tauler d'anuncis i al web, abans del 3 d'abril de 2020, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

En el cas que quedin vacants després del procés de preinscripció i matrícula, el centre pot establir un termini extraordinari d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova específica d'accés.

Centres

Cicle de grau mitjà d'animació en circ

Cicle de grau superior d'Arts del Circ

Cicle de grau superior de tècniques d'actuació teatral

Sol·licitud de preinscripció

Heu de presentar la sol·licitud per fer la prova específica d'accés en el centre on voleu cursar els ensenyaments. Amb la presentació d'aquest document, al qual heu d'adjuntar la documentació acreditativa, ja queda formalitzada la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven en la convocatòria ordinària poden presentar sol·licitud de preinscripció al cicle de Tècniques d'Actuació Teatral de grau superior; si aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten la qualificació obtinguda en el termini establert pel centre, se'ls assignarà una de les places vacants després d'assignar plaça als que complien el requisit d'accés en el moment de la preinscripció.

Documentació i criteris de prioritat

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Sol·licitud de preinscripció i documentació identificativa

Amb caràcter general,  la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa es fa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre on es vol fer la prova, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada, per les dues cares. La mateixa sol·licitud serveix també per a la inscripció a les proves especifiques d'accés.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic, que ha de contenir la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació per correu electrònic, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds amb atenció presencial, assignant una cita prèvia per a l'accés als centres que es pot sol·licitar amb l'eina disponible en el web del centre o bé trucant-hi.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal enviar, escanejada o fotografiada per les dues cares, la documentació següent:

  • El DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).

Les persones menors d'edat també han de presentar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Atès que el criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació de la prova específica d'accés, cal enviar per correu electrònic el certificat acadèmic amb aquesta qualificació.

Si es produeix un empat en la puntuació, aquest es resol mitjançant el sorteig que es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de cada centre. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar: 

  • la documentació acreditativa del requisit acadèmic d'accés
  • les persones majors de 28 anys que no disposin de la targeta sanitària han d'acreditar que tenen una assegurança equivalent a la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria (que ha de subscriure el sol·licitant).

Les persones que compleixen aquests requisits però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.

Les persones amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació (la matrícula es condiciona a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació).

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail