A qui s'adreça?

Els ensenyaments artístics formen part dels ensenyaments que es poden cursar un cop finalitzada l'educació secundària obligatòria (ESO) i per a accedir-hi cal superar unes proves específiques.

Arts plàstiques i disseny

  • Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat/ada en educació secundària i superar la prova específica d'accés; també s'hi pot accedir sense el títol esmentat (a partir de l'any en què es compleixen els 17 anys) si se supera la prova d'accés corresponent.
  • Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller i superar la prova específica d'accés; també s'hi pot accedir sense el títol esmentat (a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, o els 18 si s'acredita el títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny relacionat amb aquell al qual es vol accedir) si se supera la prova d'accés corresponent.

Ensenyaments professionals de música i ensenyaments professionals de dansa

Cal superar la prova específica d'accés. Es pot accedir a un curs de grau mitjà diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d'una prova.

Ensenyaments superiors de música o de dansa i ensenyaments d'art dramàtic

Cal tenir el títol de batxiller o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. També cal superar una prova d'accés en la qual es valoren la maduresa, els coneixements i les aptituds per cursar els ensenyaments corresponents.
També hi poden accedir, mitjançant la superació d'una prova específica, les persones més grans de 19 anys.

Ensenyaments superiors d'arts plàstiques o de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals

Cal tenir el títol de batxiller o equivalent, i haver superat la prova d'accés; també hi poden accedir, mitjançant la superació d'una prova específica, les persones més grans de 19 anys.