Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2022-2023

 • S’atorguen ajuts ordinaris del 70% i també extraordinaris fins a un màxim de 100%

 • Preu de menjador de 6,54 €, amb caràcter general, per aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores i mitja total.

 • Preu de menjador de 6,18 €, en aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores.

 • Es pot sol·licitar l’ajut tenint en compte els ingressos familiars corresponents a la renda 2021.

 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través d'un formulari telemàtic adreçat a l'alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2022-2023, en un període inicial i quatre períodes oberts de sol·licituds:

 • Període de juny 2022: entre el 16 de maig i el 15 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 17 de juny.
 • Un cop finalitzat el període de juny, s’establiran períodes oberts de presentació de sol·licituds (noves peticions, alumnat nou vingut i situacions sobrevingudes)
   • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 5 i el 25 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
   • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 26 de setembre i el 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.
   • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre l'1 de desembre de 2022 i el 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos
   • Quart període obert de presentació de sol.licituds: entre l’1 de març de 2023 i fins l’últim dia que s’admetin noves admissions del curs 2022-2023.

Suport a les famílies

Fer la sol·licitud telemàtica

Resolució provisional del primer període obert

Amb data 8 de novembre de 2022, s’ha publicat la resolució provisional del primer període obert.

El termini per presentar una al·legació, finalitza el 22 de novembre de 2022.

Normativa convocatòria 2022-2023

  • RESOLUCIÓ Núm. 8635 - 28.3.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
  • RESOLUCIÓ Núm. 8659 - 3.5.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 30 de març de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per al curs escolar 2022-2023, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 622428).

Convocatòria 2021-2022

Resolució DEFINITIVA del segon període obert

Amb data 17 de maig de 2022, s’ha publicat la resolució definitiva del segon període obert.

El termini per a presentar un recurs de reposició, finalitza el 17 de juny de 2022.

Resolució definitiva del TERCER període obert

Amb data 15 de juliol de 2022, s’ha publicat la resolució definitiva del tercer període obert.

El termini per a presentar un recurs de reposició, finalitza el 9 de setembre de 2022

Normativa convocatòria 2021-2022

 • RESOLUCIÓ Núm. 8395 - 26.04.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 13 d'abril de 2021, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ 8427 - 7.6.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 18 de maig de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2021-2022, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 567580).

 • RESOLUCIÓ de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per la qual s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

 • RESOLUCIÓ mitjançant la qual s'atorguen els ajuts individuals de menjador del primer període obert per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).