Centres i serveis educatius

Sol·licitud d’actuació individualitzada de l’EAP

A continuació us detallem les instruccions per a la utilització de la Sol·licitud d’actuació individualitzada de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica:

  1. El primer pas que cal donar és obtenir la conformitat de la família a l'actuació de l'EAP. Aquesta conformitat s’ha de recollir i fer signar per la família només quan:
    1. Prèviament s’hagi acordat la intervenció de l’EAP des de la comissió d’atenció a la diversitat o equivalent (aquest acord s'ha de constar en l’acta de la reunió). 
    2. El tutor/a hagi informat a la família de la petició d'actuació que el centre educatiu farà a l’EAP. En aquest cas, el tutor/a haurà d'informar també a la familia que des de l’equip directiu del centre se la convocarà per signar el document de conformitat.
  2. Tant si la família dóna la seva conformitat com si no, és necessari recollir la voluntat de la família en el següent formulari: Conformitat per a l’actuació individualitzada de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP). Aquest formulari s'emplenarà en línia, s'imprimirà, i es passarà a la família per a que aquesta el completi i el signi en paper.
  3. A continuació, el director/a del centre educatiu ha d'emplenar el formulari Sol·licitud d’actuació individualitzada de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).  Aquest formulari s'ha d'emplenar i signar preferentment de forma electrònica, llevat que la direcció del centre no disposi encara de signatura electrònica o tingui problemes per usar-la.
  4. Finalment, el formulari de Sol·licitud d'actuació s'ha de fer arribar a l'EAP corresponent, juntament amb la documentació annexa que escaigui. Aquesta documentació annexa ha d'incloure, com a mínim, la conformitat per a l'actuació individualitzada de l'EAP. La tramesa s'ha de fer preferentment en format electrònic, a través de la plataforma eValisa (o en tot cas per correu electrònic), adreçada al professional de l'EAP referent del centre. La documentació signada electrònicament s'adjuntarà en format electrònic, mentre que la documentació en paper s'adjuntarà a la tramesa un cop escanejada.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail