Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit
  • »XIT
  • »xit
  • Acompanyament educatiu durant el curs

Acompanyament educatiu durant el curs

»xit ťs un programa de carŗcter preventiu que vol millorar els aprenentatges bŗsics i acompanyar líalumnat en el pas a líESO. El reforÁ escolar ťs una activitat educativa, i no assistencial, dirigida a líalumnat que necessita mťs dedicaciů i acompanyament a líhora de fer els deures.

El programa Èxit és un projecte de l’Àrea d’Educació Secundària del Consorci d’Educació de Barcelona que es desenvolupa en coresponsabilitat amb els centres educatius. Vol facilitar l’escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. Compta amb la implicació dels tutors de l’alumnat participant i amb l’acció de suport educatiu per part de joves estudiants, que sovint són exalumnes de l’institut, i que, atesa la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l’alumnat, s’anomenen amics i amigues grans (amics@grans). Les sessions de suport tenen lloc als espais de l’institut de secundària dues tardes a la setmana, en dies alterns, en sessions d’una hora i mitja. Els amics@grans es responsabilitzen de recollir l’alumnat de primària a la sortida de l’escola i acompanyar-lo fins a l’institut.

El programa s’organitza al voltant d’un institut i de les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius que han presentat una sol·licitud conjunta per participar en la convocatòria del programa Èxit per a centres (avalada per cada consell escolar de centre), i han obtingut l’adjudicació de participació corresponent. Per al bon funcionament del reforç escolar, és necessari que cada escola i/o institut designi una persona del centre (mestre/a o professor/a) referent del programa per tal de facilitar la comunicació entre els tutors i els amics@grans i poder fer un seguiment més acurat de les incidències que tenen lloc en el dia a dia.

Esquema Exit1


La presència dels amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció professionalitzadora, és un element d’innovació per la manera com el triangle afectiu tutor/a - amic@gran - alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels exalumnes amb el seu propi centre i el seu entorn educatiu.

Els amics@grans duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç amb l’objectiu de fomentar hàbits de treball, oferir tècniques d’estudi i fer conjuntament amb els tutors el seguiment de l’alumnat.

Per garantir un bon funcionament del reforç escolar a cada institut, un dels amics@grans amb experiència exerceix de coordinador/a d’amics@grans duent a terme funcions d’organització i d’interlocució tant amb el professorat del centre com amb l’equip tècnic del programa. El coordinador/a dóna suport i col·labora amb els amics@grans en totes les tasques que comporta dur a terme el reforç escolar.

A més, el programa disposa de coordinadors de zona que duen a terme tasques de seguiment i coordinació dels coordinadors d’amics@grans dels centres, participant estretament amb l’equip tècnic del programa. Són una figura intermèdia entre el coordinador/a d’amics@grans i el tècnic/a responsable del programa Èxit, coordinant diversos centres d’una mateixa zona. Són interlocutors entre tots els agents que formen part del programa Èxit: alumnat, centre (equip directiu, tutors, professorat i mestres, conserges, personal de la neteja), potencien la seva implicació i donen suport en la resolució de conflictes.

El curs 2014-2015 el programa Èxit comptarà amb la col·laboració dels amics@de la lectura a tots els centres participants. Es tracta d’estudiants de 1r de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, que reforçaran la tasca dels amics@grans amb una activitat específica de comprensió lectora i gust per la lectura. Aquesta tasca es preveu dins d’un projecte d’Aprenentatge i Servei de la Facultat i està reconeguda com a crèdit de lliure elecció. La formació d’aquests estudiants es farà en col·laboració amb el Pla d’impuls a la lectura del Departament d’Ensenyament. D’altra banda, Rella. Associació de Mestres i Professorat Jubilats assessorarà el programa en la formació dels amics@grans.