Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit
  • »XIT
  • »xit
  • Acompanyament educatiu durant el curs

Acompanyament educatiu durant el curs

»xit 1 ťs un programa de carŗcter preventiu que vol millorar els aprenentatges bŗsics i acompanyar líalumnat en el pas a líESO. El reforÁ escolar ťs una activitat educativa, i no assistencial, dirigida a líalumnat que necessita mťs dedicaciů i acompanyament a líhora de fer els deures.

El programa Èxit 1 es un projecte de l’Àrea d’Educació Secundària del Consorci d’Educació de Barcelona que es desenvolupa en coresponsabilitat amb els centres educatius. Vol facilitar l’escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. Compta amb la implicació dels tutors de l’alumnat participant i amb l’acció de suport educatiu per part de joves estudiants, que sovint són exalumnes de l’institut, i que, atesa la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l’alumnat, s’anomenen amics i amigues grans (amics@grans). Les sessions de suport tenen lloc als espais de l’institut de secundària dues tardes a la setmana, en dies alterns, en sessions d’una hora i mitja. Els amics@grans es responsabilitzen de recollir l’alumnat de primària a la sortida de l’escola i acompanyar-lo fins a l’institut.

El programa s’organitza al voltant d’un institut i de les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius que han presentat una sol·licitud conjunta per participar en la convocatòria del programa Èxit 1 per a centres (avalada per cada consell escolar de centre), i han obtingut l’adjudicació de participació corresponent. Per al bon funcionament del reforç escolar, és necessari que cada escola i/o institut designi una persona del centre (mestre/a o professor/a) referent del programa per tal de facilitar la comunicació entre els tutors i els amics@grans i poder fer un seguiment més acurat de les incidències que tenen lloc en el dia a dia.

Esquema Exit1


La presència dels amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció professionalitzadora, és un element d’innovació per la manera com el triangle afectiu tutor/a - amic@gran - alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels exalumnes amb el seu propi centre i el seu entorn educatiu.

Els amics@grans duen a terme el monitoratge de les sessions de reforç amb l’objectiu de fomentar hàbits de treball, oferir tècniques d’estudi i fer conjuntament amb els tutors el seguiment de l’alumnat.

Per garantir un bon funcionament del reforç escolar a cada institut, un dels amics@grans amb experiència exerceix de coordinador/a d’amics@grans duent a terme funcions d’organització i d’interlocució tant amb el professorat del centre com amb l’equip tècnic del programa. El coordinador/a dóna suport i col•labora amb els amics@grans en totes les tasques que comporta dur a terme el reforç escolar.

A més, el programa disposa de coordinadors de zona que duen a terme tasques de seguiment i coordinació dels coordinadors d’amics@grans dels centres, participant estretament amb l’equip tècnic del programa. Són una figura intermèdia entre el coordinador/a d’amics@grans i el tècnic/a responsable del programa Èxit 1, coordinant diversos centres d’una mateixa zona. Són interlocutors entre tots els agents que formen part del programa Èxit 1: alumnat, centre (equip directiu, tutors, professorat i mestres, conserges, personal de la neteja), potencien la seva implicació i donen suport en la resolució de conflictes.

El curs 2014-2015 el programa Èxit 1 comptarà amb la col·laboració dels amics@de la lectura a tots els centres participants. Es tracta d’estudiants de 1r de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, que reforçaran la tasca dels amics@grans amb una activitat específica de comprensió lectora i gust per la lectura. Aquesta tasca es preveu dins d’un projecte d’Aprenentatge i Servei de la Facultat i està reconeguda com a crèdit de lliure elecció. La formació d’aquests estudiants es farà en col•laboració amb el Pla d’impuls a la lectura del Departament d’Ensenyament. D’altra banda, Rella. Associació de Mestres i Professorat Jubilats assessorarà el programa en la formació dels amics@grans.