!més
info

Centres i serveis educatius

Selecció de centres formadors

La realització de pràctiques acadèmiques externes en centres educatius, serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament constitueix una activitat formativa, amb l'objectiu de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les universitats.

Per aquest motiu, el Departament d'acord amb l'Ordre ENS/237/2017 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de serveis educatius i les pròpies dependències del Departament d'Ensenyament, com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d'altres institucions formadores, i regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

Els centres que vulguin incorporar-se com a nous centres formadors han de presentar la sol·licitud entre l’1 de febrer i 28 de febrer de 2018.

Els centres que vulguin continuar sent centre formador hauran de complimentar l’Informe del centre seguint les instruccions que detallem més endavant entre l’1 de febrer i 28 de febrer de 2018.

Requisits

En aquesta convocatòria hi poden participar els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament.

Els centres educatius han de tenir l'aprovació del consell escolar, a proposta de la direcció del centre, escoltat el claustre del professorat.

Sol·licitud

Els centres interessats en ser centre formador han de presentar aquesta sol·licitud, signada pel director o directora del centre, juntament amb el primer apartat de dades genèriques de l'informe del centre formador i l'acta d'aprovació del consell escolar al Consorci d'Educació de Barcelona, per les vies següents: 

  • Els centres de titularitat pública, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal e-Valisa. Heu d’enviar el missatge d’e-Valisa a Baltasar Sin Morancho (en el directori de l’organisme cal posar Departament d’Ensenyament) o Jordi Canelles Torres (en el directori de l’organisme cal posar Departament d’Ensenyament.Docents.)
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica (consulteu aquest pas a pas). Heu d’enviar el missatge d’e-Valisa a Baltasar Sin Morancho (en el directori de l’organisme cal posar Departament d’Ensenyament) o Jordi Canelles Torres (en el directori de l’organisme cal posar Departament d’Ensenyament.Docents.)

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

Termini de presentació: entre l’1 i el 28 de febrer

De forma excepcional, es pot sol·licitar ser centre formador fora d'aquest període, sempre que l'oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

Continuïtat dels centres formadors

Per confirmar la continuïtat de ser centre formador, durant el mes de febrer, cal pujar, a l’aplicació PRACTICUM (a l’apartat Seguiment del curs), la informació dels apartats referents a les dades genèriques de l’informe 'Dades del centre formador' i 'I. Actuacions i dades genèriques del centre formador (1. Acollida de l’estudiant al centre; 2. Accés als documents organitzatius i pedagògics; 3. Trobades entre tutor/a i l’estudiant, i 4. Participació de l’estudiant en el centre)'.

La resta de l’informe es pot anar emplenant al llarg del curs, tenint en compte que cal haver-lo completat i pujat abans del 31 de maig de 2018.

Per confirmar la continuïtat de ser centre formador no cal fer una nova sol·licitud.

Coordinadors i tutors de pràctiques

A l'inici de curs, el director o responsable del centre formador ha de designar la coordinació de les pràctiques preferentment a un membre de l'equip directiu.

El director o responsable del centre formador designarà, a proposta de l'equip directiu, i entre el personal que ho sol·liciti, la tutoria de les pràctiques de cada estudiant entre els membres del claustre, una vegada escoltats, que compleixin els requisits.

Tant les funcions com els requisits dels coordinadors i dels tutors estan regulats als articles 8 i 9 de l’Ordre ENS/237/2017.

Relació de centres formadors

Relació de centres formadors autoritzats pel Departament d'Ensenyament

Normativa

Ordre ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres. 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail