Alumnat i famílies

Currículum de l'etapa

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

Un cop finalitzada l'ESO, l'alumne que ha assolit les competències bàsiques i objectius de l'etapa obté el títol de Graduat d'Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes que no obtinguin aquest graduat tindran un certificat d'escolarització conforme amb els anys i les matèries cursades.

El Departament d'Ensenyament publica el Decret que defineix les competències bàsiques generals que els alumnes han de desenvolupar i consolidar en finalitzar l'educació secundària obligatòria (ESO). Aquestes competències contribueixen al desenvolupament personal de l'alumne/a, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

Matèries per cursos

Curs 2015-2016

Matèries de primer i tercer curs

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa*: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura *
 • Llengua estrangera*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologia*
 • Tutoria
 • Religió o cultura i valors ètics

Matèries específiques

Treball de síntesi

Servei comunitari

*Aquestes matèries són obligatòries en cada un dels dos cursos.

Matèries de segon curs

 • Ciències de la naturalesa*
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura*
 • Llengua estrangera*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologies*
 • Tutoria
 • Religió (voluntària)
 • Matèries optatives

*Matèries obligatòries.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d'incloure una segona llengua estrangera, la cultura clàssica i l'emprenedoria. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de segona llengua estrangera, s'ofereix la possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d'ESO.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.

Servei comunitari

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de tercer i/o quart d'ESO.

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació ètica cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (voluntària)

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia

Si el centre no pot oferir les matèries optatives de segona llengua estrangera o d'informàtica, s'ofereix la possibilitat de cursar aquestes assignatures en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

Acreditació

L'alumne/a que en finalitzar l'ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obtindrà el títol de graduat d'educació secundària obligatòria. Els alumnes que no obtinguin el graduat rebran un certificat d'escolarització on constaran els anys i les matèries cursades.

L’alumnat més gran de 18 anys té la possibilitat d’obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa a través d’unes proves lliures.

Proves lliures per a l'obtenció de títols

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail