!més
info

El Consorci

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan estatutari, previst a l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

La Comissió Jurídica Assessora vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions catalanes. L'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar, abans de prendre la decisió corresponent, el parer jurídic de la Comissió Jurídica Assessora en una sèrie de matèries assenyalades en l'article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA). En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho (dictàmens de sol·licitud no preceptiva).

El Consorci d'Educació de Barcelona ha sol·licitat a la Comissió Jurídica Assessora els següents dictàmens:

DICTAMEN 396/2010 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. G. A. A., pels danys derivats d'una caiguda a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància, on estava destinada

DICTAMEN 212/2011 Reclamació d'indemnització instada pel Sr. J. Á. N., en nom propi i de les filles, pels danys i perjudicis derivats de les actuacions administratives en relació amb l'escolarització de les menors per part del Consorci d'Educació de Barcelona

DICTAMEN 115/2013 Reclamació d'indemnització instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona pel Sr. P. V. C. i la Sra. C. V. S. pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill en el decurs d'una activitat d'hipoteràpia en una escola municipal d'hípica de Barcelona

DICTAMEN 290/2014  Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A, i d'altres, pels danys i perjudicis derivats de l'aplicació de la normativa en matèria de perllongament del servei actiu.

DICTAMEN 145/2016 Revisió d’ofici d’una resolució del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant la qual es reconegué a una funcionària interina, del cos de professors d’ensenyament secundari, el primer estadi de promoció docent

DICTAMEN 179/2016 Reclamació d’indemnització instada pel Sr. A, mestre d’un institut, pels danys i perjudicis derivats de l’agressió que va patir per part de la mare d’un alumne d’aquest centre educatiu en ocasió de les mesures que es van adoptar per a corregir el comportament de l’alumne.

 

Des del cercador de doctrina d'òrgans consultius del Portal Jurídic de Catalunya podeu accedir a tots els dictàmens publicats per la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 2002.

 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail