!més
info

Professorat i PAS

Sol·licitud de baixa temporal o comunicació de disponibilitat de la borsa de personal

TRÀMIT EN PROVES I NOMÉS DISPONIBLE TEMPORALMENT PER AL PERSONAL DE LES BORSES MUNICIPALS
Mitjançant aquest formulari els/les participants de les borses de treball poden comunicar a l’Àrea de RRHH i Organització:

- La baixa temporal de la borsa quan no estiguin disponibles per treballar per les causes previstes a la normativa reguladora de cada col·lectiu
- L’activació de la disponibilitat per treballar quan finalitzin les causes que van originar la baixa temporal de la borsa

Per a consultes sobre aquest tràmit us podeu adreçar a aquesta bústia.

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades laborals del/la treballador/aDades de la sol·licitud de baixa temporal o disponibilitat de la borsa de personal


 

1. Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a persona docent.
2. Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.
3. Nomenament per ocupar un càrrec polític a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o a d’altres comunitats autònomes; un càrrec electe retribuït i de dedicació exclusiva a una corporació local; un càrrec de diputat/ada o senador/a de les Corts Generals o que forma part dels membres del Parlament de Catalunya, i un lloc com a personal eventual en la relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració de l’Estat o d’entitats locals.
4. Canvi de residència del/de la cònjuge per motius laborals.
5. Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.
6. Causes greus degudament justificades.

1. Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a persona docent.
2. Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.
3. Nomenament per ocupar un càrrec polític a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o a d’altres comunitats autònomes; un càrrec electe retribuït i de dedicació exclusiva a una corporació local; un càrrec de diputat/ada o senador/a de les Corts Generals o que forma part dels membres del Parlament de Catalunya, i un lloc com a personal eventual en la relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració de l’Estat o d’entitats locals.
4. Canvi de residència del/de la cònjuge per motius laborals.

1. Estar en situació de baixa mèdica o en causa de suspensió de la relació laboral per maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
2. Estar prestant serveis amb un contracte de treball, sempre i quan aquesta causa hagi estat acreditada pel treballador amb caràcter previ a que es produeixi la necessitat de contractació.
3. Tenir cura d’un/a familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer pel seu compte i no tingui una activitat retribuïda.
4. Tenir cura de fill/a tant si ho és per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o preadoptiu.

1. Hospitalització
2. Intervenció quirúrgica sense hospització.
3. Maternitat, adopció, acolliment
4. Paternitat.

* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Personal”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Amb la signatura d'aquest document autoritzeu al responsable del fitxer el tractament de les dades que conté amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, 1a planta, CP 08010 de Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic signat dirigit a informacio.ceb@gencat.cat.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail