Professorat i PAS

Sol·licitud de baixa temporal o comunicació de disponibilitat de la borsa de personal

Mitjançant aquest formulari els/les participants de les borses de treball poden comunicar a l’Àrea de RRHH i Organització:

- La baixa temporal de la borsa quan no estiguin disponibles per treballar per les causes previstes a la normativa reguladora de cada col·lectiu
- L’activació de la disponibilitat per treballar quan finalitzin les causes que van originar la baixa temporal de la borsa

Per a consultes sobre aquest tràmit us podeu adreçar a aquesta bústia.

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades laborals del/la treballador/aDades de la sol·licitud de baixa temporal o disponibilitat de la borsa de personal


 

Aquesta baixa temporal tindrà efectes com a màxim fins al dia 30 de juny de cada any. Si no voleu ser nomenats per al curs següent, cal que tramiteu una nova sol·licitud abans de l'inici dels nomenaments de setembre.

1. Estar en situació de baixa mèdica o en causa de suspensió de la relació laboral per maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
2. Estar prestant serveis amb un contracte de treball, sempre i quan aquesta causa hagi estat acreditada pel treballador amb caràcter previ a que es produeixi la necessitat de contractació.
3. Tenir cura d’un/a familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer pel seu compte i no tingui una activitat retribuïda.
4. Tenir cura de fill/a tant si ho és per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o preadoptiu.

1. Hospitalització
2. Intervenció quirúrgica sense hospització.
3. Maternitat, adopció, acolliment
4. Paternitat.

* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona. Destinataris: Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail