!més
info

Professorat i PAS

Tramesa del comunicat de baixa, confirmació o alta mèdica

PER A PERSONAL MUNICIPAL i PAS/PAE DE LA GENERALITAT

A través del següent formulari podeu trametre al Consorci els comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica de forma immediata, mitjançant l’ús del mòbil o un ordinador, però els documents originals igualment s’han de fer arribar al més aviat possible a l’Àrea de Recursos Humans i Organització (Plaça Urquinaona, núm. 6, 1a planta, 08010 Barcelona)

Us recordem que tot el personal està obligat a comunicar la baixa mèdica i/o confirmació com a màxim en el termini de 3 dies a partir de la data de la seva expedició, i a comunicar l’alta mèdica dins el termini de les 24 hores següents a la seva expedició (Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny).

Per a consultes sobre aquest tràmit us podeu adreçar a aquesta bústia.

Formulari

Dades personals del/la treballador/a


Dades laborals del centre de treball


Vinculació del/la treballador/a*

Comunicació de la baixa, confirmació o alta mèdica


Tipus de contingència*

En cas de contingència professional

Tipus de comunicació*

Documentació a aportar


* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Personal”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Amb la signatura d'aquest document autoritzeu al responsable del fitxer el tractament de les dades que conté amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, 1a planta, CP 08010 de Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic signat dirigit a informacio.ceb@gencat.cat.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail