Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit
  • »xit
  • »xit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

»xit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

El Consorci díEducaciů de Barcelona tť com una de les seves grans fites implantar mesures que incideixin en alguns dels factors clau que afavoreixen líŤxit escolar per a tot líalumnat. El programa »xit óamb les seves dues actuacions, »xit 1: reforÁ escolar en horari no lectiu i »xit 2: suport a líatenciů a la diversitat i a la diversificaciů curricularó respon a aquest objectiu.

Tot i les dades de millora que ens aporten els resultats del curs 2013-2014 (segons les quals a Catalunya s’ha incrementat en 2,1 punts percentuals el nombre de graduats a l’ESO i s’ha assolit una continuïtat amb l’educació postobligatòria 5,5 punts per sobre del curs anterior), aquestes dades també ens indiquen que l’èxit es distribueix de manera desigual segons la complexitat de l’entorn. És en aquest sentit que cal continuar aportant recursos d’atenció per a l’alumnat que presenta un ritme lent d’aprenentatge i per al que té disminuïdes les oportunitats d’èxit per raons socioeconòmiques alienes a les pròpies capacitats o a la voluntat d’aprendre.

El programa Èxit, que es va iniciar experimentalment l’any 2001 a l’IMEB, continua desenvolupant, innovant i sistematitzant les metodologies que s’han experimentat al llarg d’aquests anys, incorporant la vinculació regular i pedagògicament efectiva amb entitats de l’entorn, i apostant decididament per la integració de matèries i l’aprenentatge competencial.

Veient els bons resultats, el programa ha anat incrementant progressivament els seus recursos i ampliant el ventall de propostes, de manera que el curs 2013-2014 hi han participat 124 centres educatius en alguna de les dues modalitats.

El programa Èxit treballa en dos nivells:

  • L’Èxit 1 ofereix reforç escolar en horari no lectiu amb la figura dels amics@grans: joves estudiants que fan de referents a alumnes des de 5è i 6è de primària fins al 4t d’ESO, segons la modalitat del programa.

  • L’Èxit 2 ofereix tallers i metodologies competencials per a l’atenció a la diversitat i la diversificació curricular als grups d’alumnes que tenen més dificultats, tenint en compte els recursos del municipi, preferentment a 3r i 4t d’ESO.