Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Llengua i cohesió social

El Pla per a la Llengua i la Cohesió Social sorgeix davant del repte de construir una Catalunya cohesionada, acollidora i oberta. L’objectiu general d’aquest pla és potenciar i consolidar la cohesió social, l’educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe.

Alumnat Nouvingut. Acollida

L’arribada d’alumnat nouvingut als nostres centres suposa un repte important per a tota la comunitat educativa. Per donar-hi resposta, cal preveure una sèrie de mesures específiques que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies en la seva incorporació a un context social i cultural nou.

L’acollida d’aquest alumnat ha d’estar emmarcada dins del Pla d’acollida i integració que el centre té establert amb caràcter general per a tot l’alumnat. Aquestes mesures han de dissenyar una sèrie d’actuacions que assegurin l’acollida de l’alumnat i de les seves famílies, l’organització d’un itinerari d’integració, l’establiment dels suports específics necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i avaluació.

Una de les mesures organitzatives que es poden implementar en relació amb l’alumnat nouvingut és l’aula d’acollida, entesa com un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt del professorat davant la nova realitat. Aquesta estructura organitzativa facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.

Aules d'Acollida Temporal de Barcelona

El Consorci d’Educació va posar en marxa fa tres cursos una iniciativa experimental de reorganització de les Aules d’ acollida en la fase final del curs escolar. A partir del tercer trimestre, l’alumnat nouvingut de secundària que s’incorpora al nostre sistema educatiu té la possibilitat d’anar a les Aules d’acollida temporal dels Instituts que de forma rotatòria assumeixen aquesta responsabilitat. 

L’objectiu és l’acolliment i l’aprenentatge de la llengua perquè aquest alumnat pugui començar el curs següent amb les millors condicions.

Els dos darrers cursos s’ha garantit una atenció específica en ampliar l’oferta que se’ns ha fet des del programa “A l’estiu, Barcelona t’acull” organitzat per l’ Ajuntament de Barcelona, Biblioteques i Consorci d’ Educació de Barcelona.

Experiències i bones pràctiques a centres de Barcelona

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail