Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació.

Convocatòria de nova contractació

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de participació, la declaració responsable, el full d'autobarem i mèrits i, si escau, el compromís d'obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell per al qual s'opta de la manera següent:

 • Presencialment, al registre dels serveis territorials on pertany el Bisbat on es vol obtenir destinació.
 • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el departament, el tema i el subtema —Departament: Educació; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents—. Es considera data vàlida, a l'efecte de còmput de terminis, la d'entrada al Registre electrònic. La data i hora oficials del Registre electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, és la data i hora oficials de Catalunya. Les sol·licituds que no hagin estat efectivament enviades dins el termini no participen en el procediment i queden sense efectes.

La sol·licitud també es pot presentar presencialment a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vacants per cobrir a Barcelona ciutat

Nom del centre: E. Rambleta del Clot + E. Lluís Vives
Jornada: 0,625 + 0’375 = Sencera
Motiu: Baixa malaltia titular
Data inici/fi: Fins incorporació del titular

Nom del centre: E. Provençals + E. Emili Juncadella + CEE Conxa Espina
Jornada: 0’50 + 0’250+0’250 = Sencera
Motiu: Baixa malaltia titular
Data inici/fi: Fins incorporació del titular

Nom del centre: E. Victor Català
Jornada: Sencera
Motiu: Baixa malaltia titular
Data inici/fi: Fins incorporació del titular

Nom del centre: E. Pràctiques
Jornada: 0’750
Motiu: Baixa malaltia titular
Data inici/fi: Fins incorporació del titular

Nom del centre: E. El Turó + E. La Pau + E. Splai
Jornada: 0’250 + 0’375 + 0’250 = 0,875
Motiiu: Baixa malaltia titular
Data inici/fi: Fins incorporació del titular

Requisits

Les persones interessades han d'acreditar el compliment dels requisits que es detallen a continuació:

 1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
 2. Complir el requisit de titulació del nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 3. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA) o assumir el compromís d'obtenir-la.

  Excepcionalment, poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA), sempre que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

  • DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d'agost del 2022.
  • DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d'agost del 2023.

 4. Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones.

Els requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.

Sol·licitud de participació

S'ha de presentar la sol·licitud de participació, la declaració responsable, el full d'autobarem i mèrits i, si escau, el compromís d'obtenir l'acreditació de declaració d'idoneïtat de l'ordinari diocesà (DECA) del nivell per al qual s'opta, a partir del 5 d'octubre.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail