Professorat i PAS

Provisió i promoció

La provisió de llocs de treball és el procediment administratiu dissenyat per a la cobertura dels llocs de treball vacants amb els recursos humans que presten serveis a la l’Administració.

Els sistemes de provisió tenen per objectiu principal seleccionar el candidat més idoni per al desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball que s’ha de proveir, de manera que s’obtingui una prestació dels serveis públics adequada i la satisfacció dels interessos generals. Per aquest motiu, tant en la provisió de llocs de treball com en la promoció professional dels funcionaris s'han de respectar els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

Quan un treballador públic accedeix a un lloc des d’un cos o una escala d’un grup immediatament inferior es considera promoció.

 

Convocatòria de processos selectius de promoció interna de l'Ajuntament de Barcelona

El dimarts 27 de febrer de 2018 es va publicar a la Gaseta Municipal i a l’apartat de Selecció i Provisió: Promoció Interna les bases i la convocatòria de dos processos de Promoció Interna. Són els següents:

Convocatòries del Consorci

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail