Torna

El curs 2022-2023 comença a la ciutat amb menys alumnes, més docents i dos centres públics més

02/09/2022

El proper 5 de setembre comencen el curs 2022-2023 a la ciutat de Barcelona un total de 169.314 alumnes de 435 centres i els més de 11.500 professionals que integren els seus equips educatius. Entre les novetats del nou curs, destaca una disminució significativa de l’alumnat i l’increment de la plantilla de docents, la creació de dos centres públics nous i la instal·lació de l’Institut Angeleta Ferrer en el seu edifici definitiu. Per altra banda, segueix avançant el Pla de Xoc contra la segregació escolar, amb més recursos per acompanyar l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

Entre els 435 centres educatius d’ensenyaments obligatoris (3-16) que comencen el curs 239 són públics (161 escoles, 16 instituts escoles, 60 instituts i 2 d’ensenyaments integrats), 164 són concertats i 32 d’educació especial (públics i 26 concertats).

Un dels dos nous centres públics del curs 2022-2023 és l’Escola Projecte (Sarrià-Sant Gervasi), fins ara de titularitat concertada, que s’integra a la xarxa pública com a institut escola i amb ell ja són 6 els centres que han realitzat aquest procés. L’altre és l’Institut Escola El Molí (Nou Barris), que neix de la fusió de l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei.

Per altra banda, l’Escola Cintra és absorbida per l’Escola Sant Josep (Gràcia) i quatre centres han tancat les seves portes: l’Institut Joan Coromines, en què l’alumnat s’ha integrat a l’Institut Escola Arts (Sants);  l’Institut Comas i Solà (Sant Andreu); i les escoles concertades Roig Tesàlia (Horta-Guinardó) i Mary Ward (Sarrià-Sant Gervasi) en què la titularitat ha decidit cessar l’activitat lectiva.          

 

Obres aprofitant l’aturada lectiva

Aquest estiu s’ha aprofitat l’aturada lectiva per a realitzar obres de millora i adequació en més de 79 centres educatius i avançar en l’equivalència de centres. Aquestes actuacions d’estiu se sumen a les que es fan durant tot l’any, en un total de 121 centres i una inversió anual en el 2022 de 41,8 milions d’euros (34 M de l’Ajuntament i 7,8 del Departament).

Una d'aquestes actuacions ha estat l’equipament definitiu de l’Institut Angeleta Ferrer (C/Marina 193), que s’ha finalitzat la construcció i hi començarà el curs 2022-2023.

A data d’avui, hi ha 40 centres en que s’han finalitzat les obres, en 29 centres encara es faran actuacions durant el primer trimestre de curs, i 10 de les actuacions continuaran en el 2023, fet en cap cas impedirà l’inici de l’activitat lectiva amb normalitat.

 

Menys alumnat

El curs 2022-2023 s’inicia amb una ràtio de fins a 22 alumnes en el 92% dels grups d’I3. Com va passar el curs passat, disminueixen les ràtios a I3 a causa de la davallada de la població escolar i de l’increment de grups a l’escola pública. Aquesta reducció de ràtios a l’I3 és enguany a més generalitzada a tots els centres de Catalunya.

El total de l’alumnat per al curs 2022-2023 és de 169.314, amb 4.614 alumnes menys que el curs passat, tot i que són dades provisionals.

En quant a l’opció de les famílies continua l’increment de la matrícula a centres públics, confirmant la tendència dels darrers cursos, que es manté a I3 i creix lleugerament en el global de l’etapa d’ensenyaments obligatoris.

 

 

Curs 2021-2022

Curs 2022-2023

 

Públic

Concertat

Públic

Concertat

I3

52,6%

47,4%

52,5%

47,5%

3-16

45,9%

54,1%

46,2%

53,8%

 

 

Alumnat amb necessitats educatives específiques

 En el curs 2022-2023, hi ha un total de 6.624 alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat física, intel·lectual o sensorial, trastorns de l'espectre autista, trastorns mentals,  trastorns greus de conducta, que suposen un 3,9% del total de l’alumnat. D’aquests, el 73% estan escolaritzats a centres ordinaris i el 27% en centres d’educació especial. Això suposa l’increment d’un 1% en tota l’etapa obligatòria pel que fa a l’alumnat NESE A escolaritzat en centres ordinaris, avançant així en el desplegament del decret d’inclusiva. Des del curs 2021-2022, i especialment en aquesta preinscripció, el Consorci d’Educació ha començat a incidir en la distribució equitativa de l’alumnat NESE A en centres d’una mateixa zona d’escolarització.

Els darrers anys també hi ha hagut un increment dels recursos destinats perquè els centres ordinaris tinguin els suports educatius específics per tot l’alumnat. Aquest curs s’ha incrementat en un més el total de centres amb SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva) fins de 106 a tota la ciutat (71 públics i 35 concertats); també s’ha incrementat una aula integral de secundària (AIS) més i que seran tres a la ciutat; i s’ha incrementat amb 2 més els centres de educació especial que donen suport a la inclusió (CEEPSIR) en els centre ordinaris i que són 7 a la ciutat de Barcelona. Es preveu que al llarg del curs s’ampliï al 12% la partida de monitoratge per a l’alumnat NESE A.

L'augment en la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques ha estat possible gràcies a la introducció de millores en el procés i sessions informatives per a les famílies durant la campanya de preinscripció.

 

L’equip educatiu

Aquest curs 2022-2023 el Departament d’Educació incrementa la plantilla de docents, amb 350 professionals més, fins arribar a un total de 10.042 persones. En el cas del personal PAS, s’incorporen 58 persones de suport a la docència i 31 de PAS, arribant als 1.508 professionals.

Per altra banda, un total de 35 centres educatius han renovat la direcció del centre i augmenta el 9% la definició de llocs amb perfil professional que se situa al 1.847 (1.176 de primària i 671 de secundària).

 

Lluita contra la segregació i avançament cap a l’equitat

En aquest curs es preveu la matrícula de 26.360 alumnes que tenen reconegudes necessitats específiques de suport Educatiu (NESE B) derivades de situacions socioeconòmiques i culturals, que suposen el 15,4% del total d’alumnat i que ha augmentat 2,3% respecte el curs passat. 

 El Pla contra la segregació, per la igualtat d’oportunitat i l’èxit educatiu es va posar en marxa en el curs 2018-2019. Gràcies a l’aplicació del Pla s’avança en l’equilibri de la distribució de l’alumnat vulnerable entre pública i concertada i s’equipara cada cop més al percentatge de la població general en cada zona educativa.  En 19 de les 29 zones educatives han millorat la seva distribució de l’alumnat NESE B i en 5 es mantenen igual que el curs passat; i per etapes educatives a I3 en 21 zones s’ha millorat i a 1r d’ESO en un total de 14.

Es desplega el DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió que va entrar en vigència el curs 2021-2022 a I3 i 1r d’ESO.

 

Benestar emocional i salut mental

El curs 2022-2023 es continua en l’aplicació del Pla de treball  per tal de preservar el benestar emocional i la salut mental de l'alumnat que va impulsar el Departament d’Educació el curs passat.

Per altra banda, l’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Salut Mental i el Pla de Barris, en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona i des d’una mirada preventiva en salut mental i emocional ha introduït la figura dels educadors i les educadores emocionals que són professionals especialitzats en l’acompanyament emocional. Aquestes figures es van desplegar per primera vegada en 27 escoles prioritàries en el marc de Pla de Barris durant el període 2016-2020 i es van incrementar el curs passat arran de la pandèmia fins arribar a 44 escoles dins del programa En Cercles.

El servei Konsulta’m amb un punt de referència per cada centre, així com la difusió del Mapa de recursos de salut mental per la comunitat educativa de la ciutat.

El curs passat el Departament va desplegar 17 professionals a la ciutat a través de la Unitat d’orientació i acompanyament emocional a l’alumnat i famílies (UAO).

 

Pla d’Educació Digital de Catalunya

Pel que fa al desplegament del Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), es preveu la dotació d’ordinadors Chromebook per a tot l’alumnat de centres públics de 1r i 2n d’ESO durant el primer trimestre del curs 2022-2023. Durant aquest període, també es durà a terme la regularització dels equips Chromebook de l’alumnat de 6è de primària i 3r i 4t d’ESO, dels equips Chromebook, Windows i Linkat per l'alumnat de batxillerat i dels equips dels docents i PAE.

El desplegament de la dotació dels equips per l'alumnat de 5è de primària (sistemes operatius Chromebook, Windows i Linkat), així com els equips Windows de regularització de 6è de Primària, 3r ESO i 4t ESO i el desplegament de 1r i 2n d’ESO d’aquest sistema operatiu, es durà a terme al llarg del curs 2022-2023. Es preveu que al primer trimestre s’iniciï el desplegament de la dotació de pantalles tàctils i armaris de càrrega als centres educatius públics de la ciutat. 

 

Situació de la Formació Professionalitzadora

 En el curs 2022-2023 obre les portes l’Institut de Logística de Barcelona, ubicat en el Port de Barcelona. Un nou centre d’àmbit professional centrat en la indústria logística i que segueix la línia de treball de la singularització dels centres educatius per àmbits professionals, iniciada amb la creació de l’Institut de Nàutica; l’Institut Bonanova, al Parc Salut Mar; l'Institut Tecnològic de Barcelona; l'Institut de l'Esport de Barcelona, i l’Institut dels Aliments de Barcelona, a Mercabarna, entre d’altres.

 

Augment i característiques de la demanda

A Barcelona s’han ofert un total de 8.481 places de primer curs de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i durant el procés de preinscripció, 9.325 persones van mostrar el seu interès en realitzar un d’aquests cicles a la ciutat com a primera opció.

El Consorci d’Educació té com a línia estratègica focalitzar en les accions per garantir la continuïtat prioritàriament a l’alumnat que finalitza els estudis de secundària obligatòria o ha cursat un PFI i, en la línia de les accions iniciades pel Departament, posant focus en els ensenyaments de grau mitjà (GM).

 

 

Preinscripció 21-22

Preinscripció 22-23

Places assignades inicialment a alumnes de continuïtat

71,5%

97,7%

Places assignades inicialment al total de CFGM

66%

75’2%

 

En l’alumnat de continuïtat es produeix un increment considerable de les places assignades en alguna de les opcions demanades respecte el curs passat, i en aquest mateix grup, el 88,8% ha entrat en la primera opció.  Pel que fa al global de places assignades als CFGM, també s’experimenta un augment respecte el curs 2021-2022.

En el curs 2022-2023 els cicles formatius de grau mitjà que han tingut més demanda entre l’alumne de continuïtat són: Sistemes microinformàtics i xarxes; Cures auxiliars d'infermeria (que ha estat el més demandat en la resta de l’alumnat); Electromecànica de vehicles automòbils; i Gestió administrativa.

 

Període extraordinari

Al final del procés de matriculació 1.744 persones amb una plaça assignada a grau mitjà a Barcelona es van matricular deixant aquestes places vacants i sumant-se a les 691 ja vacants de la primera fase d’assignació. En total, 2.435 vacants per a 2.314 sol·licituds en llista d’espera.

Com ja és habitual, el pla d’acompanyament farà el seguiment de tots el alumnes de continuïtat, especialment els vulnerables, que, tot i les vacants, per diverses circumstàncies (desinformació, desencaix d’interessos...) no hagin obtingut una plaça en els ensenyaments desitjats. S’estudiarà el seu cas de manera individual per tal de trobar una solució.

L’oferta que es posa a disposició de l’alumnat en aquest període extraordinari és suficient per donar opció tant a l’alumnat de continuïtat com per als altres candidats que fins ara han persistit en la seva voluntat de cursar estudis de grau mitjà el curs que ve.

 

Grau superior

En relació als cicles formatius de grau superior, de cara al curs vinent a Barcelona hi haurà 10.398 places de primer curs, amb una demanda en la preinscripció de 14.648 sol·licituds. El 61,2% ha obtingut una plaça en la primera fase d’assignació, i d’aquestes el 82% d’alumnes han entrat en primera opció. Finalitzada la primera fase de l’assignació, 2.348 persones amb una plaça assignada no s’han matriculat i els centres les estan oferint com a vacants a la gestió de la llista d’espera i per a la segona volta del setembre. A data d’avui, hi ha 3.409 places vacants per a 5.684 sol·licituds que no van rebre assignació a la primera volta.

Les famílies més demandades en cicles de grau superior han estat Sanitat, Informàtica i comunicacions, i Administració i gestió.

En la resta dels ensenyaments, també hi ha un increment de grups i de places en relació al curs anterior: els Programes de Formació i Inserció (PFI) comptaran amb un total de 56 grups i 840 places; els IFE, 16 grups i 192 places; els cicles formatius de grau bàsic, 8 grups i 160 places; els cursos d’especialització comptaran amb 13 grups i 390 places.

Barcelona farà una oferta específica de Certificats de professionalitat als centres públics del Consorci d’Educació de Barcelona amb 690 places gràcies al conveni que ha firmat Barcelona Activa amb el SOC i que executarà el Consorci.

 

Ampliació de grups

S’han ampliat les places amb 390 més i un total de 14 grups:

  • 7 grups nous a CFGM (210 places)
  • 2 grups nous a PFI (30 places)
  • 1 grup nou a Ensenyaments artístics (30 places)
  • 4 grups nous a Ensenyaments esportius (120 places)

 

Més informació Nota de premsa